4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön ym. osalta.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat Kuopion Tilapalveluilta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen. Jos kyse on välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, ilmoitus tehdään puhelimitse huollon päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Huollon tehtävänä on arvioida korjaustarpeen kiireellisyys, jonka perusteella korjaukset toteutetaan.

Tilapalvelut laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään Tilapalveluiden, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii Tilapalveluiden asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toiminnallisia tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilapalvelut on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tarja Hosionaho 044 718 4130
asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen 044 718 5248
työsuojeluvaltuutetut Isto Karjalainen 044 718 4020 ja Saija Kekäläinen 044 718 4062

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet


YLEISTÄ


Koulumme sijaitsee vehreässä maaseutumaisemassa. Kouluamme ympäröivä luonto on eräs koulumme resursseista, jota hyödynnämme koulutyössämme säännöllisesti. Se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia toiminnallisuuteen, opetuksen elävöittämiseen ja mahdollistaa esimerkiksi luontoon liittyvien asioiden konkreettisen tutkimiseen.

Koulullamme toimii kaksi luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa sekä harjoittelija. Koulullamme käy kerran viikossa ortodoksinen aineenopettaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä kaksi kertaa viikossa ruotsin aineenopettaja.


TALOUS

Oppikirja- ja tarvikehankinnat teemme kaupungin aikataulun ja budjetin mukaisesti pääasiassa kevätlukukaudella 2024. Hankintoja suunnittelemme yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hankintojen yhteydessä pyritään pitkäjänteiseen suunnitteluun ottamalla huomioon resurssit ja tarpeet. Rehtori budjetoi määrärahat resurssien ja tarpeiden mukaan. Talouden toteutumista seurataan aktiivisesti rehtorin ja koulusihteerin toimesta. Taloustilanteesta tiedotetaan koko henkilöstöä, jotta kaikki ovat tarvittavilta osilta tietoisia myös taloudellisesta tilanteesta.

TUNTIKEHYS

Oppilaiden vuosiviikkotuntimäärät eri luokka-asteilla ovat:

1. lk 21 vvt
2. lk. 21 vvt.
3. lk. 23 vvt.
4. lk. 24 vvt.
5. lk. 25 vvt.
6. lk. 25 vvt.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena 4 vvt. Laaja-alaisen erityisopetuksen resurssien jakamisesta oppilaille/luokille (vvt) sovitaan tuen tiimissä.


FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ


Koulullamme on neljä luokkatilaa, joista kaksi toimii jakotiloina. Liikuntasali on pieni, mutta se on remontoitu hyväkuntoiseksi. Koulun piha on luonnonmukainen ja sen alueella on mahdollista järjestää monenlaista toimintaa. Koululla on erillinen jääkaukalo (joka on tällä hetkellä niin huonossa kunnossa, että se on käyttökiellossa), liikuntakenttä sekä lentopallokenttä. Fyysisiin tiloihin liittyvistä parannuskohteista informoimme tilakeskusta tarpeen mukaan.

Koulullamme toimii koulun oma oppilaskirjasto, jonne hankitaan aineistoa lähinnä lahjoitusten puitteissa. Saadut kirjat on hankittu ulkopuolisella rahoituksella ja lahjoituksilla. Kirjastoauto käy koulullamme kerran viikossa keskiviikkoisin. Kirjastoauton palveluita hyödynnämme ahkerasti opetuksen tukena.

Koulun henkilöstöä ja oppilaita ohjeistetaan käyttämään tiloja asianmukaisesti ja ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista, rikkoutumisista, turvallisuuspoikkeamista sekä ilkivallasta. Työturvallisuutta seurataan jatkuvasti.


TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Luokissa on käytössä opettajan henkilökohtainen tietokone, dokumenttikamera ja videotykki. Koulumme laitekanta (Chromebookit ja IPadit) on riittävä. TVT-laitteistoa uusitaan tarpeen ja resurssien mukaan. Koulullemme on myös Newline-kosketusnäyttö, joka on sijoitettu 4-6 luokkaan. Henkilökunnalla on käytössään työpuhelimet.

Ensimmäisen luokan ja uusille oppilaille jaetaan ja otetaan käyttöön oppilasverkon tunnukset. Tunnuksilla oppilaat kirjautuvat oppilaskoneille ja omilla laitteilla koulun langattomaan verkkoon. Oppilaille luodaan koululla tarvittaessa Pedanet -tunnukset huoltajien suostumuksella, jotka ovat samaa muotoa kuin kirjautumistunnukset. 

Noudatamme kaupungin tvt:n opetussuunnitelmaa digitaitokalenterin tavoitteiden mukaisesti. Oppilaiden tvt-osaamisessa saavutettiin viime keväänä hyvä taso. Pyrimme ylläpitämään saavutettua tasoa ja vielä kehittämään oppilaiden tvt-taitoja entisestään. Oppilaat auttavat toisiaan tvt- asioissa.

Lukuvuoden aikana käytämme Pedanetiä, Bingeliä, M365:ttä, Näppistaituria sekä VilLLeä. Koululla noudatetaan kaupungin TVT-digitaitokalenteria. Mentori käy koulullamme mahdollisesti yhden kerran lukuvuodessa.

TVT-toiminnan tuesta huolehtii koululla Marjaana Paldanius.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä