1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet


Rehtorin tehtävät

 • esimies
 • valvoo koulun toimintaa ja turvallisuutta noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä kunnan toimielinten antamia toimintaohjeita ja resursseja
 • vastaa koulun opetus- ja kasvatustyön laillisuudesta ja pedagogisista ratkaisuista turvaten oppilaan oikeusturvan
 • vastaa koulun talousarvion valmistelusta, toteutuksesta ja seurannasta
 • vastaa koulun yleis-, henkilöstö- ja taloushallinnosta
 • hyväksyy ostotapahtumat
 • vastaa koulun työjärjestysten seurannasta ja oppilasarvioinnista
 • vastaa koulun ja kodin välisestä yhtistyöstä
 • vastaa koulun oppilashuoltoryhmän työskentelystä
 • päättää oppilaaksi otoista toimintasäännön mukaisesti
 • valmistelee koulua koskevat päätettävät asiat
 • myöntää henkilökunnan virkavapaudet (max 1 vuosi)
 • hyväksyy poissaolot
 • vastaa kokousten järjestämisestä ja osallistuu erillisiin henkilökunnan kokouksiin
 • vastaa koulunkäynninohjaajien ja ip-ohjaajien toiminnasta
 • myöntää oppilaiden yli 3 päivän kestävät loma-anomukset

Apulaisjohtajan tehtävät

- hoitaa koulun arjen asioita 
- poikkeuspäivien laatiminen
- kerhot
- kyselyt
- Pedanetin päivittäminen - Välituntivalvontojen suunnittelu ja ohjaus
- Kuljetusten valvonnan suunnittelu ja ohjaus (aamut ja iltapäivät)
- vastaa koulunkäynnonohjaajien ja ip-ohjaajan toiminnasta

Koko henkilökunta 

 • Jos huomaamme arkityön yhteydessä koulutyön turvallisuuteen tai koulutyön kehittämiseen liittyviä tarpeita, toimimme heti turvallisuuden ja kehityskohteiden edistämiseksi. 
 • Toimimme yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Huolehdimme vastuualueistamme. 
Vastuualueet:
 • Marjaana Paldanius: TyHy-toiminta, Av/tvt-vastaava, käsityö, jossa kovat materiaalit, liikkuva koulu, kulttuurikuriiri, oaj-yhteyshenkilö, kuvataide, oppilaskunta
 • Anna-Liisa Pitkänen: turvallisuusvastuu, käsityö, jossa pehmeät materiaalit, liikkuva koulu, vanhempainyhdistys, musiikki
Työhyvinvointiparina toimivat luokanopettajat ja rehtori.
Työhyvinvointiparin toiminnan tavoitteena on:
 • laatia työhyvinvointisuunnitelma ja toteuttaa sitä lukuvuoden aikana.
 • edistää henkilökunnan hyvinvointia mm. järjestämällä erilaisia työhyvinvointitapahtumia lukuvuoden aikana.
Turvallisuusvastaavan tehtäviä:
 • Koulun pelastussuunnitelman ja turvallisuuskansion päivittäminen.  
 • Henkilöstön perehdyttäminen työpaikan turvallisuusasioihin. 
 • Turvallisuusriskien arvioinnin tekeminen ja johtopäätelmien tekeminen turvallisuussuunnitelmaan.   
 • Työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidon seuranta (ensiapukoulutuksen saaneita vähintään 50% henkilöstöstä, koulutustarve; ensiapuvälineistön kunto, määrä ja sijainti). 
 • Huolehtia yhteistyössä kiinteistönhuollon kanssa rakennuksen poistumisteiden esteettömyydestä .
 • Järjestää työpaikan henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden poistumisharjoitus kaksi kertaa vuodessa .
 • Osallistua koulun turvallisuuteen liittyviin viranomaistarkastuksiin. 
 • Huolehtia oppilasturvallisuudesta yhteistyössä rehtorin, koulun henkilökunnan, kalustonhoitajien, kiinteistönhoidon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. 
 • Turvallisuusasioista ja – ohjeista tiedottaminen työpaikan henkilöstölle, oppilaille/opiskelijoille ja huoltajille. 
 • Osallistua kaupungin koulutoimen järjestämiin turvallisuuskoulutuksiin.
 Oppilaskunnan ohjaus:
 • Oppilaskuntaamme kuuluvat kaikki Pulkonkosken koulun oppilaat.
 • Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu oppilasedustaja kaikilta luokka-asteilta, edustajat valitaan vuosittain äänestämällä. 
 • Kolmannen ja neljännen luokan oppilasedustajat ovat koulumme edustajia kaupungin lasten parlamentissa.   
 • Oppilaskunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa ja ainakin muutaman kerran lukukaudessa. Hallitus suunnittelee oppilaskunnan toimintaa ja käsittelee oppilaiden esille tuomia asioita. Toiminta on oppilaslähtöistä. Oppilaskunta on mukana suunnittelemassa MOK-toimintaa.
 • Opettajat tukevat omalla toiminnallaan oppilaskunnan toimintaa.
Liikkuva koulu ja liikunnan opetus:
 • Koulumme piha-alueet mahdollistavat hyvin oppilaslähtöistä toimintaa.
 • Isommat oppilaat ohjaavat pienempiä -periaate toimii vahvasti välituntitoiminnassamme.
Kulttuurivastaava:

 • Tehtävänä on henkilökunnalle tiedottaminen ja aktivointi käyttämään Kuopion kulttuuripolkujen tarjontaa kulttuurin yhteysopettajan toimesta. 
 • Kulttuurivastaavana toimii Marjaana Paldanius.
Henkilökunnan kokoukset:
 • Henkilökunnan palaveri/ys-palaveri tiistaisin klo 14-15 Koulunkäynnin ohjaaja osallistuu kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. 
 • Käsiteltäviä asioita suunnitellaan yhdessä. 
 • Rehtori valmistelee kokousasiat.
 • Kokousten muistiot tallennetaan o365-ympäristöön yhteiseen kansioon.
 • Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokous noin neljä kertaa lukuvuodessa tai useamminkin tarpeen vaatiessa. Kokouksen koollekutsujana toimii rehtori.
 • Päivittäistä keskustelua koulun toiminnan kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

Tiedottaminen

 • henkilökunta: valitaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto; sähköposti, O365, Wilma, henkilökunnan kokous/palaverit, Pedanet, opettajainhuoneen ilmoitustaulu, puhelut jne.
 • oppilaat/huoltajat: Pedanet, Wima, koko koulun/luokkien omat tiedotteet sekä tarvittaessa puhelin.
 • Rehtori tiedottaa koko koulua koskevista asioista ja opettajat omien luokkiensa asioista. 
 • Liikuntavastaava vastaa liikuntatapahtumien tiedottamisesta
 • Kriisitiedottamisesta vastaa rehtori ja toimivaltainen viranomainen.
 • Muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävästä tiedottamisesta vastaa rehtori.
Viestintäsuunnitelma 2023-2024_Pulkonkosken koulu.doc

YS-aika   

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen (OVTES osio B III 6§) . 

YS-ajan käyttö
- Ys aikaa on lukuvuoden aikana 120 tuntia. 
- Opettajat suunnittelevat ja seuraavat oman ys-aikansa käyttöä.
- Henkilökunnan palaverit pidetään tiistaisin klo 14-15. 

- 2 x kokonainen veso 8.8.-9.8. 
- 2 x ½veso, joista:  
ensimmäinen puolikas pidettiin 7.9. Aiheena oli lukuvuosisuunnitelman kirjoittaminen.
Toisen puolikas pidetään toukokuussa 2024. Aiheena on lukuvuosisuunnitelman arviointi ja seuraavan lukuvuoden suunnittelua.

Kehityskeskustelut pidetään lukuvuonna 2023-2024.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä