Koulunkäynninohjaaja

Tehtävä ja toimenkuva

Koulunkäynninohjaaja

 • osallistuu yhteistyössä opettajan ja koulun muun henkilökunnan kanssa oppilaan opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun sekä varsinaiseen käytännön toteutukseen

 • edesauttaa koulun kasvatustavoitteiden toteutumista ja oppilaan itsetunnon kehittymistä

 • toimii koulun tilanteissa oppilaan tukena

 • osallistuu tarvittaessa opetuksen suunnitteluun opettajan kanssa ja varmistaa, että tarvittava opetusmateriaali on saatavilla, tarvittaessa valmistaen ja huoltaen materiaalia

 • ohjaa opiskelijoita

 • huolehtii aikuisen vastuulla oppilaiden turvallisuudesta koulussa ja koulun järjestämillä retkillä

 • osallistuu tarvittaessa, vanhempien suostumuksella, oppilaan HOJKS- palavereihin

 • perehtyy työnsä kannalta oleellisiin oppilasta koskeviin asiakirjoihin ja pitää ne salassa ja käsittelee tietoa luottamuksellisesti

 • ylläpitää omaa ammattitaitoaan

 • avustaa, ohjaa ja tukee oppilasta/oppilaita oppimistapahtumassa tilanteissa, joista oppilas ei itsenäisesti selviydy

 • oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa

 • ohjaa oppilasta apuvälineiden käytössä ja tuntee avustettavan käyttämät tietokoneohjelmat

 • ohjaa ja valvoo oppilaiden toimintaa opettajien tukena koulutuntien ulkopuolella järjestetyssä toiminnassa

  • aamujousto- ja iltapäivätoiminnassa

  • välituntien aikana

  • koulukyytejä odottavien oppilaiden valvonta

 • avustaa, ohjaa ja tukee oppilasta/oppilaita oppimistapahtumassa tilanteissa, joista oppilas ei itsenäisesti selviydy

 • oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän aikana omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa (pukeminen, riisuminen, peseytyminen, ruokailu, liikkuminen, wc, hoitotoimet )

 • avustaa koulupäivän aikana tapahtuvilla käynneillä, esim. terapiat, hammaslääkäri, perheneuvola, uimahalli jne.

 • ohjaa oppilasta mahdollisten apuvälineiden käytössä ja tuntee avustettavan käyttämät tietokoneohjelmat

 • huolehtii avustettavan tarvitsemista hoitotoimenpiteistä saatujen ohjeiden mukaisesti