TVT

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) merkitys opetuksessa on edistää, monipuolistaa ja tuoda kokonaan uusia menetelmiä ja työskentelytapoja opetukseen ja oppimiseen. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa kehitetään osana opetussuunnitelmatyötä ja jokapäiväistä opetuksen suunnittelua.

Lukioiden toimintakulttuuriin kuuluu vahva tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Lukiot toimivat yhä enemmän avoimina oppimisympäristöinä. Monipuolinen opiskeluympäristö huomioi oppikokonaisuuksissa mediakasvatuksen, joka sisältää kriittisen, sosiaalisen ja luovan mediaosaamisen osana kokonaisvaltaista opetusta. Uudet teknologiset ratkaisut yhdistävät erilaisia oppimisympäristöjä ja lisäävät vuorovaikutteisuutta.

Kotkan perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on käytössä sähköistä oppimateriaalia ja erilaisia sähköisiä oppimisympäistöratkaisuja.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma (Etelä-Kymenlaakso)

Lanula 29.10.2013 § 103

Etelä-Kymenlaakson alueella on tehty yhteistyötä koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä strategiatyönä vuodesta 2003 lähtien. Alueelle on laadittu tvt-strategia vuosille 2003-2006. Syksyllä 2012 koottiin ryhmä laatimaan uutta alueellista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa kouluille Helsingin yliopiston koulutuskeskus Palmenian koordinoimana. Strategialuonnos valmistui 13.2.2013

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on hyväksynyt TVT-opetuskäytön strategian ja toimeenpanosuunnitelman vuosille 2013-2016.