4.5.2 Monipuoliset työtavat

Monipuoliset työtavat

Esiopetuksen perusteet kuvaavat monipuolisten työtapojen mahdollistuvan, kun oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja toiminnalliseen oppimiseen soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Monipuoliset t
yötavat edistävät leikin lisäksi lasten aktiivisuutta ja luovuutta. Ne tarjoavat mahdollisuuksia oivaltamiseen.

Esiopetuksen opettajat ja kasvattajat suunnittelevat ja rakentavat oppimisympäristöt vastaamaan lasten tarpeita, edellytyksiä ja kiinnostuksen kohteita. Samalla työtavoissa huomioidaan
pari- ja yksilötyöskentely sekä moninaisissa ryhmissä työskentely, jolloin lapsia rohkaistaan ihmettelemään, kyselemään, tutkimaan, päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia. Monipuoliset työtavat ohjaavat toimimaan tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti.

Kotkan esiopetussuunnitelman oppimisympäristöluvussa on avattu avoimen oppimisympäristön käsitettä. Toteutuessaan avoin oppimisympäristö tukee monipuolisia työtapoja. Yksiköiden digitaalisen oppimisympäristön kokonaisuuden koordinointi toteutuu yhteistyössä Kotkan kaupungin tietohallinnon kanssa ja varhaiskasvatuksen TVT-ryhmä seuraa kokonaisuutta. Kotkan varhaiskasvatuksella on myös TVT -koordinaattori ja yksiköissä työskentelevien TVT-tuutorien verkosto. TVT-koordinaattorilla on keskeinen rooli tuutoreiden digitaalisen osaamisen vahvistamisessa. Tuutoreiden osaaminen on ajateltu kohdentuvan yksiköiden hyödyksi. 

Perusteissa kuvataan, että leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat maailmaa. Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. Nämä nostavat leikin, sen eri muodoissa, keskeiseen asemaan esiopetuksessa. Leikkiessään lapsi pääsääntöisesti toteuttaa omia leikkiaikeitaan sekä kiinnostuksen kohteita. Samalla lapsella on uskallusta harjoittaa myös orastavia taitojaan, koska leikissä lapsi yleensä luottaa omaan osaamiseensa. Parhaimmillaan leikissä toteutuu monipuolisten työtapojen edellyttämä yhteisöllisyys, toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja elämyksellisyys. Leikissä lasten on mahdollista työskennellä joko taitavampien vertaistensa seurassa tai olla itse taitavamman roolissa.

Leikin ja leikkitilanteiden hyödyntäminen oppimiseen edellyttää aikuisen tiivistä läsnäoloa. Tiivis läsnäolo tuo leikkiin mukaan monipuolisten työtapojen tavoitteita. Näitä tavoitteita ovat lapsen mahdollisuus
- käyttää kaikkia aistejaan,
- liikkua,
- kehittää muistiaan ja mielikuvitustaan sekä
- nauttia oivaltamisesta.

Kotkan esiopetussuunnitelman oppimiskäsitykseen kuuluu tutkiva toiminta ja oppiminen. Kyseinen oppimiskäsitys mahdollistaa havainnoimisen, tutkimisen, kokeilun ja päättelyn. Näiden kautta lapsille mahdollistuu
• omien ratkaisujen keksiminen ja kokeilu,
• dokumentointi,
• tulosten esittäminen eri välinein ja keinoin.

Monipuoliset työtavat tarjoavat lapsille ja lapsiryhmälle mahdollisuuden toiminnan seuraamiseen ja yhteiseen tarkasteluun. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten kokoukset, käsitekartta- tai aikajanatyöskentely sekä toiminnan monipuolinen dokumentointi. Lisäksi työtapoihin kuuluvat luonnollisena osana kannustava palaute ja arviointikäytännöt. Arviointikäytännöt lasten kohdalla toteutuvat konkreettisten apuvälineiden tukemana. Itsearviointia käsitellään lisää tämän luvun arviointiosassa sekä erillisessä henkilöstön käytössä olevassa asiakirjassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä