4.5.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Kielen ja kultuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
Kotkan esiopetussuunnitelman kokonaisuudessa otetaan huomioon, että esiopetuksessa olevien lasten kieli- ja kulttuuritaustat vaihtelevat. Kotkalla on pitkä historia
kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta johtuen satamasta sekä valtion rajan läheisyydestä. Lisäksi alueella toiminut vastaanottokeskus on muun maahanmuuton myötä vaikuttanut siihen, että lapsiryhmissä sekä henkilökunnassa on erilaisia kieli-, kulttuuri- ja perhetaustoja. Henkilöstön omakohtaista kokemusta ja tuntemusta eri kielistä ja kulttuureista hyödynnetään huoltajayhteistyössä sekä antamalla äidinkielistä tukea. Paikkakunnalla on myös ruotsinkielinen päiväkoti, esiopetus ja peruskoulu. Ruotsinkielisellä koululla on esiopetuksen järjestämiseen koulukohtainen esiopetuslupa. Lisäksi Kotkassa on englanninkielistä varhaiskasvatusta yksityisen palveluntuottajan toteuttamana ja kunnan järjestämänä kielirikasteista (englanti) esiopetusta

Kotkan esiopetuksessa suomea toisena kielenään oppivalla ja omaksuvalla lapsella on oikeus opetuksen ja toiminnan kielen oppimiseen. Tämä velvoittaa henkilöstöä toisen kielen opetuksen tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on Monikielisyyden tukemisen suunnitelma, jonka tavoitteena on kielitietoisen pedagogiikan vahvistaminen. Suunnitelmaa hyödynnetään erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joilla on muutoin monikielinen tausta. Suunnitelmassa kielitietoisuuden vahvistamisella tarkoitetaan tavoitteellista ja tietoista pedagogista toimintaa, joka edesauttaa sekä toisen kielen oppimista, että oman äidinkielen/-kielten säilymistä ja kehittymistä. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu kulttuurista moninaisuutta ja sen huomioimista maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisen näkökulmasta (etninen/kansallinen kulttuuri, kansalaisuus ja katsomus). Suunnitelmassa on myös luku yhteistyöstä ja nivelvaiheista. Monikielisyyden tukemisen suunnitelmaa ajantasaistetaan vastaamaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä.

Kotkan varhaiskasvatuksessa käytetään Kielipeda -työvälinettä kielitietoisen varhaiskasvatuksen ja rikasta kieltä mallintavien toimintatapojen kehittämiseksi. Työvälinettä käyttämällä tuetaan myös lasten suomen kielen oppimista ja monikielisyyttä. Sen avulla saadaan näkyviin lapsen kielellinen taitotaso, mikä tarvittaessa ohjaa kuulemaan huoltajia lapsen oikeudesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen esiopetuksessa. Mikäli lapsen kielellinen taitotaso jää alle A1 kehittyvän alkeiskielitaidon, suositellaan perusopetukseen valmistavaa opetusta esiopetuksessa. Kotkan perusopetukseen valmistavan esiopetuksen suunnitelmaan (2022) on kirjattu, että valmistavaa opetusta tarjotaan Kotkassa inklusiivisena (sisällytettynä opetukseen tavallisessa eo-ryhmässä) kaikilla varhaiskasvatusalueilla. Tavoitteena on, että lapsi saa tarvittavat kielelliset ja muut valmiudet koulun aloittamiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tukea oman/omien äidinkielten hallintaa sekä oman kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Perusopetukseen valmistavan esiopetuksen suunnitelma täydentää kuntakohtaista esiopetuksen opetussuunnitelmaa. 

Kielipedan osa "Kielitietoisen oppimisympäristön tarkastelu" on kaikkien lapsiryhmien arviointiväline Kotkan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kielitietoisen oppimisympäristön tarkastelu -osiota ryhmien henkilöstötiimit käyttävät vähintään kaksi kertaa vuodessa oppimisympäristön tarkasteluun. Kielipeda työväline on varhaiskasvatuksen verkkoasemalla ja sen käyttöön saa ohjausta varhaiskasvatuksen konsultoivalta kieli- ja kulttuuriopettajalta.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä