8. LUOKKA

Sisällöt ja tavoitteet

Maantiedossa 8. luokalla aihepiirinä on muuttuvat maisemat ja elinympäristöt. Opeteltavia asiasisältöja ja -tavoitteita ovat:
- muuttuvat maisemat
- jääkaudet
- ihmisen elinympäristöt ilmastoalueittain
Oppilaiden geomediataitoja syvennetään kartografiassa ja muussa geomediassa.

Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, jatkuva näyttö ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään mm. kokeissa tehtävällä itsearvioinnilla. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.