Sisällöt ja tavoitteet

Maantiedossa 8. luokalla aihepiirinä on muuttuvat maisemat ja elinympäristöt. Opeteltavia asiasisältöja ja -tavoitteita ovat:
- muuttuvat maisemat
- jääkaudet
- ihmisen elinympäristöt ilmastoalueittain
Oppilaiden geomediataitoja syvennetään kartografiassa ja muussa geomediassa.