5. Terveys ja tutkimus

Historiaan liittyviä kokonaisuuksia

  1. Käsitys sairauksien aiheuttajista eri aikakausina.
  2. Rokottamisen historia 1700-luvun lopulta tämän päivän suomalaiseen rokotusohjelmaan.
  3. Merkittävimmät tartuntataudit kautta historian.
  4. Sairaanhoidon toimijat eri aikakausina.
  5. Lääketieteen kehittyminen 1900-luvulla.
  6. Suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän kehittyminen nykypäivän SOTE-uuudistukseen saakka.
  7. Suomalaisten sairastavuus eri aikakausina sekä tulevaisuuden näkymät.

Keskeisiä termejä

empiirinen tutkimus
teoreettinen tutkimus
määrällinen tutkimus
laadullinen tutkimus
poikkileikkaustutkimus
pitkittäistutkimus
retrospektiivinen tutkimusasetelma
prospektiivinen tutkimusasetelma
otanta
tapaus-verrokkitutkimus
kohorttitutkimus
kokeellinen tutkimus
kontrolliryhmä
korrelaatio
NNT-luku
prevalenssi (esiintyvyys)
insidenssi (ilmaantuvuus)

5.3. Paritehtävät

1. Tehtävänäsi on tutkia lukiolaisten nukkumistottumuksia. Miten toteuttaisit aineiston keruun soveltamalla sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta? (kevät 2009)

2. Ohessa on ote tutkimuksen tiivistelmästä. Esittele tiivistelmän pohjalta kyseisessä tutkimuksessa käytettyjen aineistonkeruumenetelmien luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. (syksy 2007)

TIIVISTELMÄ
Ihoatopiaa sairastavien lasten perheiden arki

Hoitotieteellinen tutkimus lasten atooppisesta ihottumasta ja sen merkityksestä lapselle ja perheelle on olut vähäistä. Tässä tutkimuksessa kuvataan perheen arkea, kun siinä on 4-10-vuotias ihoatoopikkolapsi. Tutkimukseen osallistuneiden lasten atooppinen ihottuma oli lääkärin arvion mukaan kohtalainen tai vaikea. Aineistot kerättiin haastattelemalla lapsia ja huoltajia (n=24) ja havainnoimalla haastattelujen yhteydessä perheiden (n=7) toimintaa heidän kotonaan. Haastattelut nauhoitettiin, ja havainnot kirjattiin välittömästi tapaamisen jälkeen kenttäpäiväkirjaan. Tutkimuksen perheet valittiin harkinnanvaraisesti, ja haastatteluja ja havainnointia tehtiin useaan kertaan monipuolisen aineiston saamiseksi. (syksy 2012)

3. Kuvaile kokeellinen tutkimusasetelma, jonka avulla selvitetään kehitteillä olevan särkylääkkeen vaikuttavuutta kivun lieventämiseen ihmisillä. (syksy 2011)

4. Selvitä esimerkin avulla, miten epidemiologinen tutkimus toteutetaan, kun tutkimusasetelmana on tapaus-verrokkitutkimus. (kevät 2014)

5. Tarkoituksena on tutkia lukiolaisten niska- ja hartiasärkyjä. Laadi tutkimussuunnitelma. (syksy 2014)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä