Yleisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuussuunnitelman laatiminen

Miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaissuussuunnitelma tulee laatia?

Tasa-arvolain mukaan oppilaitokset ovat velvollisia laatimaan toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman eli toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on työkalu, joka tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Velvoite suunnitelman laatimiseen koskee kaikkia koulutusta järjestäviä oppilaitoksia.

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä (ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, politiikka, ay-toiminta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, muu henkilöön liittyvä syy). Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi. 

Miten suunnitelma laaditaan?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien ei tarvitse olla erillisiä, vaan ne voidaan yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi. Tästä syytä myös oppilaskyselyissä on huomioitu molemmat aspektit. 

Valmistelun vaiheet:

1) Oppilaskyselyjen toteuttaminen

Kaupunkitasoiset oppilaskyselyt on valmisteltu vuosiluokille 1 - 2, 3 - 6 ja 7 - 9. Tarvittaessa koulu voi lisätä lomakepohjaan kysymyksiä, mutta niitä ei saa vähentää tai muokata. Tämä mahdollistaa kaupunkitasoisen tiedonkeruun ja vertailun.

Pienten oppilaiden kohdalla on lomake kannattaa tehdä opettajajohtoisesti siten, että yhdessä käydään läpi haastavampaa sanastoa. Kyselyn yhteydessä on myös erinomainen tilaisuus käydä keskustelua tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. On kuitenkin tärkeää, että oppilaan yksityisyys säilyy kysymyksiin vastatessa.

2) Huoltajakyselyn toteuttaminen

Huoltajakysely yhdistetään keväällä 2021 toteuttavaan koulutyytyväisyyskyselyyn, johon se luontevasti sopii. Näin vältetään myös usean samanaikaisen kyselyn lähettäminen huoltajille.

3) Selvitys oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Kyselyistä saatavien tulosten ja koulun henkilökunnan kanssa käytävän keskustelun perusteella tehdään lyhyt selvitys oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta. Henkilökunnan tekemän arvioinnin tukena on hyvä käyttää Tasa-arvo-kompassi-työkalua, joissa on valmiit teemoihin johdattavat kysymykset. Selvitys kirjataan johdannoksi koulun toimintasuunnitelmaan laadittavalle tasa-arvo- ja yhdevertaisuussuunnitelmalle.

4) Kirjaaminen koulun toimintasuunnitelmaan

Koulukohtaisen selvityksen jälkeen kirjataan, mitkä ovat keskeiset toimenpiteet tulevalle lukuvuodelle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimenpiteet tulisi kirjata mahdollisimman konkreettisesti ja niistä tulee ilmetä toiminnallisuus. Tasa-arvokompassi ja muut tämän sivuston materiaalit ovat suunnittelussa hyvänä apuna. 


5) Arvio aikaisempaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Mikäli koululla on jo aiemmin ollut kirjattuna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kirjataan suunnitelman loppuun arvio siihen sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja keskeisistä tuloksista. Mikäli suunnitelmaa ei aiemmin ole toteutettu, tässä kohtaa on hyvä kuitenkin kirjata ylös ne keskeiset mittarit, joilla tulevana lukuvuonna arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Lisätietoja
Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä