Yhteistyö hoidon kanssa

YHTEISTYÖ HOIDON KANSSA

YHTEISTYÖ HOIDON KANSSA

Hoitokäytänteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Hoitojaksot ovat lyhentyneet ja avohoidolliset palvelut ovat lisääntyneet. Avohoidossa olevien oppilaiden yhdenvertaista mahdollisuutta sairaalaopetuksen saamiseen on pyritty parantamaan. Osa oppilaista on ollut osastohoidossa ja siirtyvät sen jälkeen avohoidollisiin palveluihin. He tarvitsevat usein erityisen vahvaa tukea koulunkäyntiin. Avohoidollisia tukijaksopaikkoja (ns. avo-oppilas) on myös peruskouluikäisille jotka eivät ole osastohoidossa, mutta joilla on hoitosuunnitelma avohoidossa. Sairaalakoulun avohoidollinen tukijaksopaikka voidaan myöntää erikoissairaanhoidon tai perheneuvolan tuen piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, mikäli sen katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja kokonaiskuntoutumista. Yhteistyötä lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden sekä muiden avohoidollisten tahojen kanssa tehdään myös konsultatiivisesti.

Osastohoito

  • lastenosasto
  • lastenpsykiatrian osasto
  • nuorisopsykiatrian osasto

Sairaalassa lastentautien osastoilla tai muilla osastoilla tutkimus- ja hoitojaksolla olevien somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus tapahtuu yksilöllisenä opetuksena, vuoteenvieriopetuksena osastolla oppilaan omassa huoneessa tai sairaalakoulun tiloissa ryhmäopetuksena. Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta suorittamaan oppivelvollisuuttaan sairaudenkin aikana. Sairaalakoulu määrittelee opetuksen reunaehdot yhteistyössä hoidon kanssa, esimerkiksi työtavat, tehtävien ja kokeitten määrän ja ajankohdan lapsen kunnon ja voinnin mukaan. Sairaalaopettaja, lapsen hoitava lääkäri ja omahoitaja sopivat yhdessä opetuksen aloituksesta ja määrästä.

Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoidossa olevien oppilaiden opetus järjestetään yksilö- tai ryhmäopetuksena. Yksilöopetusta järjestetään tarpeen vaatiessa myös osastolla. Opetuksen toteuttamistapa määritellään yhdessä hoidon kanssa. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan tila ja jaksaminen sekä hoidon edellyttämät toimenpiteet, kuten esim. terapiat. Opetus ja koulun arki edustavat oppilaalle normaalia elämää ja arjen realiteetteja ja siten säilyttää siteet sairaalan ja hoidon ulkopuoliseen elämään. Koulu ja hoito toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Oppilashuoltotyö toteutuu moniammatillisena yhteistyönä oppilaan oman verkoston kanssa. Tässä yhteistyössä sairaalakoulun opettaja toimii pedagogisena asiantuntijana sekä yhteistyölinkkinä oppilaan omaan kouluun.

Hoitojakson päättyessä omaan kouluun siirtyminen toteutetaan yhteistyössä oppilaan, huoltajien, hoidon ja oman koulun kanssa. Portaittainen siirtyminen tukee oppilaan hoitojaksolla ja opetuksessa saavutettujen taitojen kestävyyttä ja yleistymistä oman koulun ympäristöön.

Avohoito

  • perheneuvola
  • lastenneurologian poliklinikka ja päiväsairaala
  • lastenpsykiatrian poliklinikka
  • nuorisopsykiatrian poliklinikka
  • muut hoitotahot (esim. mobile, koulupsykologi, yksityinen terapeutti)

Perheneuvolan kanssa yhteistyötä tehdään pääasiassa alkuopetusikäisten lasten tapauksissa. Tällöin lapsella ei ole (vielä) hoitokontaktia erikoissairaanhoitoon, mutta tarve vahvaan koulunkäynnin tukeen on olemassa.

Lastenneurologian poliklinikalla ja päiväsairaalassa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia ja nuoria, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily. Tyypillisiä tutkittavia/hoidettavia sairauksia ovat aivoperäiset kohtausoireet, kehityksen erityisvaikeudet, monimuotoiset kehityksen poikkeavuudet, aivo- ja selkäydinsairaudet ja puheen kehityksen häiriöt. Sairaalaopettaja toimii osana lasta sairaalassa hoitavaa moniammatillista tiimiä. Konsultointi on olennainen osa lastenneurologian kanssa tehtävää yhteistyötä. Tähän voi kuulua yhteydenpito oppilaan omaan kouluun jo ennen poliklinikkakäyntiä tai tutkimusjaksoa. Neuvottelut hoitotiimin, vanhempien, oppilaan sekä kentällä toimivien asiantuntijoiden kanssa jatkuvat käyntien aikana ja niiden välillä tarpeen mukaan. Neurologisten oppilaiden opetuksellisiin järjestelyihin voi sisältyä koulutilanteen arviointia oppilaan omassa koulussa sekä kouluneuvotteluja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä