Jyväskylän SISUKAS-tiimi

Jyväskylän SISUKAS-tiimi

Jyväskylän SISUKAS-tiimi

Jyväskylän SISUKAS-tiimin työ on uutta erillisellä rahoituksella käynnistettyä toimintaa Jyväskylään ul-kokunnista sijoitettavien, koulunkäyntiinsä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyitä varten.

Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yh-teistyötahojen kanssa.

Tavoitteena on luoda Jyväskylän malli, jossa polutetaan ja ohjeistetaan tarvittavat toimenpiteet si-joitettujen lasten koulunkäynnin sujumisen turvaamiseksi. Kevään 2020 mallintamisvaiheen aikana toiminta rajataan koskemaan ulkokunnista Jyväskylään sijaishuoltopaikkoihin sijoitettavia lap-sia/nuoria. Tavoitteena on laajentaa poluttaminen ja ohjeistus koskemaan yleisesti Jyväskylän sijoi-tettuja lapsia ja nuoria (eli myös Jyväskylän sisällä sekä perhekoteihin/perheisiin sijoitettuja, jos oppi-laan tarve sitä vaatii).

Jyväskylän mallin kehitystyön pohjana käytetään SISUKAS-mallia (Pesäpuu ry) ja työn tukena Jyväsky-län omien toimijoiden lisäksi ovat Pesäpuu ry., Valteri-koulu ja MindMe - koulu kuuluu kaikille -hanke (Opetushallitus / VIP-verkosto https://vip-verkosto.fi/ ).

Ensimmäisen yhteydenoton SISUKAS-tiimiin hoitaa sijaishuoltopaikka, johon lapsi saapuu. Jos koululle tulee tieto uudesta sijaishuoltopaikkaan (lastenkoti/nuorisokoti) sijoitetusta koululaisesta, koulu oh-jaa sijoitusyksikköä ottamaan aluksi yhteyttä SISUKAS-tiimiin.

SISUKAS-tiimin työ ei ole sairaalaopetusta, vaikka erityisopettajat toimivat hallinnollisesti Kukkulan koulun alaisuudessa.

Jyväskylän SISUKAS-tiimin työntekijöinä toimivat 30.5.2020 saakka:

Tuulikki Löppönen, eo
tuulikki.lopponen (at) jyvaskyla.fi
014 - 2668407, 050-4701008 

Taina Vaismaa, eo
taina.vaismaa (at) jyvaskyla.fi
014-2662805, 050-3136147

Suvi Malmberg, psykologi
suvi.malmberg (at) jyvaskyla.fi
014 - 26 61847, 050 534 5319