Opintojakson sisällöistä ja osaamistavoitteista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • kuvata uneen, lepoon ja jaksamiseen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää näiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn yksilö- ja yhteisötasolla
  • soveltaa uni, lepo ja jaksaminen –teemoihin liittyviä tietojaan terveystiedon opetussuunnitelmien mukaisesti

Sisältö

  • Kuinka nuoret nukkuvat (yöunen pituudet, unirytmi ja univaikeudet)
  • Unen ja terveyden väliset yhteydet
  • Unen puutteen, väsyneisyyden, unirytmin ja levon yhteydet nuorten päivittäiseen toimintakykyyn, eräisiin terveystottumuksiin sekä koulussa jaksamiseen ja koulumenestykseen
  • Unen, terveyden ja median käytön väliset yhteydet
  • Unen, terveyden ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutussuhteet
  • Terveystiedon tunnin tuntisuunnitelma