Terveystiedon perusteet

Terveystiedon perusteet TTMP1001

Liikuntatieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet — Opetussuunnitelmat

TTMP1001 Ter­veys­tie­don pe­rus­teet (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaa­mis­ta­voit­teet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä terveystiedon keskeiset käsitteet
• kuvata terveystiedon monitieteistä tietoperustaa ja erilaisia lähestymistapoja
• selittää terveysosaamisen eri osa-alueet
• perustella terveystieto-oppiaineelle luonteenomaisia piirteitä
• tunnistaa ja arvioida rooliansa terveyden edistämisessä kouluyhteisössä

Suo­ri­tus­ta­vat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia)
Oppimistehtävät
Itsenäinen opiskelu

Si­säl­tö

Terveystieto oppiaineena
Terveystiedon monitieteisyys ja tietoaines
Terveystiedon lähestymistapoja
Terveysosaaminen
Lasten ja nuorten terveyskäyttäytyminen
Terveyden edistäminen koulussa

Li­sä­tie­dot

Ajoitus syyslukukausi

LPE: Kurssin laajuudesta 1 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (TTMPxxxx).

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

Katso päivitetty kirjallisuus Korpista

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Oppimistehtävät 100 %