Terveystiedon sisällöt I - Päihteet

Terveystiedon sisällöt I - Päihteet TTMP1002

Liikuntatieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet — Opetussuunnitelmat

TTMP1002 Ter­veys­tie­don si­säl­löt I - Päih­teet (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
 suomi

Osaa­mis­ta­voit­teet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä ja käyttää päihteisiin ja riippuvuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• eritellä päihteiden käytön terveysvaikutuksia
• kuvata riippuvuuden syntymistä sekä perimän ja ympäristön vaikutusta sen kehittymiseen
• luonnehtia nuorten päihteiden käyttöä ja käytön ehkäisyä
• tarkastella päihteitä terveystieto-oppiaineen opettamisen näkökulmasta

Suo­ri­tus­ta­vat

Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävä

Si­säl­tö

Päihteiden (tupakka ja muut nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö) vaikutukset elimistöön
Päihteiden käytön aiheuttamat elimelliset ja psyykkiset haitat
Riippuvuus ja sen kehittyminen
Nuorten päihteiden käytön erityispiirteet
Päihteiden käytön ehkäisyn perusteet

Li­sä­tie­dot

Syyslukukausi ja/tai kevätlukukausi

Kir­jal­li­suus

ISBN-numeroTekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-656-504-3 Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (272 s.)
978-951-656-516-6 Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (229 s.)
  Varjonen, V. 2015. Huumetilanne Suomessa 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1/2015. (142 s.) Saatavana myös: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-414-4

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet: Oppimistehtävä 100 %