Terveystiedon opettajaharjoittelu

TERV107 Terveystiedon opettajaharjoittelu 6 op

https://www.jyu.fi/ops/fi/sport/liikuntatieteellisen-tiedekunnan-erilliset-opintokokonaisuudet/unit/9729

Osaamistavoitteet : Opintojakson lopussa opiskelija osaa
• analysoida ja perustella oppimiseen ja opetukseen liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan teorian avulla
• tunnistaa ja kuvailla terveystieto-oppiaineeseen ja opettajuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia
• rakentaa oppilaille sopivia oppimistavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista
• luoda opetustilanteeseen sopivia perusteltuja pedagogisia ratkaisuja
• arvioida omaa toimintaansa opetustilanteissa ja sen merkitystä oppilaiden oppimisessa

Suoritustavat : Opettajaharjoittelu, johon kuuluu opetustunteja ja seurattavia tunteja kenttäkouluissa. Itsenäinen opiskelu, kirjalliset tehtävät

Sisältö: Terveystiedon opetuksen tavoitteet, suunnittelu, toteutus sekä oppimisen arviointi, oppilaantuntemus, opetusfilosofia

Oppimateriaalit: Voimassa olevat opetussuunnitelmien perusteet ja muilla terveystiedon kursseilla käytetty kirjallisuus

Arviointiperusteet: Opettajaharjoittelun ja tehtävien hyväksytty suorittaminen