Terveystiedon sisällöt I - Kulttuuri ja terveys

Terveystiedon sisällöt I - Kulttuuri ja terveys

Liikuntatieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet — Opetussuunnitelmat

TERV007 Ter­veys­tie­don si­säl­löt I - Kult­tuu­ri ja ter­veys (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
 suomi

Osaa­mis­ta­voit­teet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä terveyden ja kulttuurin käsitteitä sekä huomioida niiden monimuotoisuuden
• tarkastella terveyden, yhteisön ja kulttuurin keskinäisiä yhteyksiä

Suo­ri­tus­ta­vat: Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen

Si­säl­tö

Terveyden monimuotoisuus
Terveyden ja kulttuurin kontekstuaalisuus
Kulttuuri ja taide terveyden edistämisessä ja terveysopetuksessa

Li­sä­tie­dot

Syyslukukausi ja kevätlukukausi

Kir­jal­li­suus

ISBN-numeroTekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
  Hyyppä, M.T. & Liikanen, H.-L. 2005. Kulttuuri ja terveys. Helsinki: Edita. (187 s.)
  Honkasalo, M.-L. & Salmi, H. (toim.). 2012. Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Turku: Turun yliopisto. (473 s.)

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Kirjatentti 100 % (50 % + 50 %)