POM11SE Monialaisten opintojen koontiseminaari 1 op, 2017 - 2018 ja 2018 - 2019

Esseetehtävä

Huom! Tämä ohje seminaariin osallistujille.

1. Pohdi esseessäsi aluksi koko POM-opintokokonaisuudelle asetettujen osaamistavoitteiden toteutumista omalla kohdallasi. Osaamistavoitteet ovat seuraavanlaiset:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa omat asenteensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti
  • tunnistaa oppiaineiden ja -sisältöjen merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta
  • ymmärtää osallistavan kasvatuksen ja monikulttuurisuuden tuomat mahdollisuudet ja haasteet oppimiselle ja opettamiselle
  • tunnistaa oppiaineiden ja -sisältöjen erityisluonteen ja osaa samalla tarkastella ja jäsentää ilmiöitä yli oppiainerajojen
  • osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä oppiainekirjoon liittyviä erilaisia, esimerkiksi ideologisia ja poliittisiasidoksia
  • osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta ja arvioida oppimista eri oppiaineissa ja integroivissa oppimiskokonaisuuksissa luokilla 1–6 sekä esiopetuksen eri sisältöalueilla.

2. Tarkastele esseessäsi POMien myötä kehittynyttä osaamistasi suhteessa opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueisiin. Millaista osaamisesi on ja missä sinun tulee vielä kehittyä?

Arvioi lopuksi oma esseesi sanallisesti perustellen ja numeerisesti arvosanoin 1 - 5. Hyödynnä oheisia arviointikriteereitä:

Pohdinnan syvyys:

5 syvällistä -------------------------------------------------- 1 pinnallista

Omien valintojen/näkökulmien perusteleminen:
5 erittäin hyvin argumentoitua ---------------------------1 olematonta, niukkaa

Pyrkimys oman oppimisen edistämiseen:
5 vahva pyrkimys ------------------------------------------- 1 ei lainkaan, vähäistä

Tehtävänantoon vastaaminen
5 erittäin hyvin-------------------------------------------------1 ei lainkaan, vähäisesti

Tekstin sidosteisuus ja johdonmukaisuus
5 sidosteinen ja johdonmukainen------------------------1 ei sidosteinen eikä johdonmukainen


Palauta esseesi Peda.netin palautuslaatikkoon.

Huom. kurssiin sisältyy myös POM-opintokokonaisuuden loppuarviointi, johon vastataan Peda.netin palautelomakkeella kurssin kontaktiopetuksen päätyttyä (liittymisavain pom-loppuarviointi).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä