7 Yhteiskunta ja kyberturvallisuus

Yhteiskunta ja kyberturvallisuus

Tässä jaksossa tutustut
  • kyberturvallisuuden keskeisiin toimijoihin
  • lainsäädäntöön ja
  • kyberturvallisuuden kehittämismahdollisuuksiin yhteiskunnassa.
Jakson lopussa käsitellään myös kyberriskien tunnistamista ja hallintaa. Haavoittuvuuksien tunnistaminen ja hallinta auttavat torjumaan uhkia.

Yhteiskunta ja kyberturvallisuus -jakson opetusvideo

Aiheeseen liittyvät peruskäsitteet

Käsite Selite
Kyberuhka (Cyber threat) Kyberuhka tarkoittaa kybertoimintaympäristössä tapahtuvaa tekoa tai tapahtumaa, joka toteutuessaan vaarantaa jonkin kybertoimintaympäristöstä riippuvaisen toiminnon. Kybertoimintaympäristöön kohdistuvat uhkat ovat tietoturvauhkia, jotka toteutuessaan vaarantavat tietojärjestelmän oikeanlaisen tai tarkoitetun toiminnan.
Kyberriski (Cyber risk) Sellainen vahinkouhka tai haavoittuvuus, josta kybertoimintaympäristön toiminnasta riippuvalle toiminnolle voi aiheutua vahinkoa, haittaa tai häiriötä.
Kriittinen omaisuus / suojattava omaisuus (Critical asset / Protected asset) Kriittisen omaisuuden suojaaminen merkitsee kaikista tärkeimpien toimintojen tai aineellisten tai aineettomien asioiden (esim. laitteet ja tiedot) toimivuuden, saatavuuden eheyden, käytettävyyden, luotettavuuden ja tunnistettavuuden takaamista kaikissa olosuhteissa. Kyberturvallisuuden hallinnalla pyritään tähän.
Kyberturvallisuuden hallinta (Information security management) Jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja minimoida kyberuhkia ja riskejä sekä niiden vaikutuksia. Kyberturvallisuuden hallinta merkitsee toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan luottamuksen ja turvallisuuden tunteen säilyminen erilaisia toimintoja kohtaan. Hallinta voi käsittää esimerkiksi analysointia, tarkastelua, valvontaa, arviointia ja riskienhallintaa ja kehittämistä.
Resilienssi (Resilience) Sietokyky. Resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä toipumiskykyä kriisin jälkeen. Resilienssissä on olennaista, että keskeisten toimintojen jatkuvuus kyetään takaamaan, vaikka osa toiminnoista tai laitteista kaatuisi esimerkiksi kyberhyökkäysten vuoksi. Kriisitilanteiden jälkeen toimintoja, laitteita ja järjestelmiä tulee kehittää, jotta kriisinsietokykyä kyetään vahvistamaan jatkossa.
Jatkuvuuden takaaminen (Continuity) Oleellista on, että kriittiset toiminnot kyetään varmistamaan ja takaamaan kaikissa olosuhteissa, myös kyberhyökkäysten tai kriisin aikana. Jatkuvuuden takaaminen käsittää muun muassa analysoinnin, tavoitteiden ja kriittisten toimintojen tunnistamisen ja määrittelyn, uhka-arvion, tarvittavien toimenpiteiden ja resurssien määrittelyn ja toimeenpanon sekä jatkuvan valvonnan ja kehittämisen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä