15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä

Joutsan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Nivelvaihe 6. luokalta 7. luokalle:

- Oppilaanohjaaja tapaa kaikki 6.luokkalaiset huhtikuussa
- Toukokuussa järjestetään kuutosille tutustumispäivä, jonka järjestelyissä on tiiviisti mukana tukioppilaat ja heidän ohjaava opettajansa
- Toukokuussa järjestetään kuukkien huoltajille vanhempainilta, jossa rehtori, opo ja erityisopettaja kertovat yläluokkien opinnoista
- Huhti-toukokuussa pidetään moniammatilliset nivelpalaverit, joissa siirretään oppilaiden tuen tarpeen kannalta olennaiset tiedot seuraavalle koulutusportaalle. Palaverissa mukana myös tuleva luokanvalvoja.
- Elokuussa tukioppilaat ohjaavan opettajansa kanssa, luokanvalvojat sekä opo järjestävät Tullaan Tutuiksi päivän, jonka aikana ryhmäytyminen ja tutustuminen uusiin luokkakavereihin voi alkaa.
- Syyskuussa järjestetään uusien seiskojen huoltajille vanhempainilta, jonka aiheena on yläluokkien opinnot ja jossa kaikki opettajat esittäytyvät ja kertovat omien aineidensa erityispiirteistä.
- Luokanvalvoja pitää keskusteluvartit, joko henkilökohtaisesti jokaisen oppilaansa, tai koko ryhmän kanssa. Tavoitteena hyvä oppilastuntemus ja ennaltaehkäisy.

Nivelvaihe 9. luokalta toisen asteen opintoihin:
- Nivelvaihetta ennakoi tiedon tarjoaminen 9. luokkalaisille: tutustumisvierailut ja -vierailijat sekä ammatillisesta- että lukiokoulutuksesta kuuluvat tärkeänä osana jatko-opintojen suunnitteluprosessiin.
- Jokainen 9. luokkalainen käy oppilaanohjaajan kanssa yhden tai useamman henkilökohtaisen ohjauskeskustelun, johon kannustetaan myös huoltajia osallistumaan. Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa selvitetään oppilaan realistisia mahdollisuuksia eri koulutusvaihtoehtoihin ja etsitään juuri hänelle sopivaa opintopolkua.
- Yhteishakuun liittyvät tehtävät hoitaa oppilaanohjaaja: tiedon- ja arvosanasiirrot prosessin eri vaiheissa, jälkiohjaus kesän ja seuraavan syksyn aikana.
- Elokuussa oppilaanohjaaja ja tarvittaessa erityisopettaja osallistuvat ammatillisen- ja/tai lukiokoulutuksen nivelpalavereihin. Niveltiedon siirron tavoitteena on ehyt opintopolku oppilaalle, joka edelyttää tuen tarpeen tiedon siirtymistä toiselle asteelle.
- Tarvittaessa kunnan etsivä nuorisotyötekijä ja/tai työpaja ovat mukana yhteishaun jälkeisen syksyn ohjaustyössä jos oppilaan kiinnittymisessä toisen asteen opintoihin on tapahtunut ongelmia.

Vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät noudattavat kunnassa valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosien aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen. Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myöspoikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen ja rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää. Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista.

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä