TP 1: Orgaaninen aines ja maan rakenne

Tavoite

Työpaketin tavoitteena on selvittää orgaanisen aineksen määrän ja maan rakenteen välistä yhteyttä. Maan rakenteella on keskeinen rooli sadontuottokyvyssä sekä ravinnekuormituksen syntymisessä. Tulosten perusteella voidaan arvioida orgaanisen aineksen pitoisuuden nostamisen vaikutusta tuottokyvyn parantamisessa sekä ympäristökuormituksen vähentämisessä.


Menetelmät

Orgaanisen aineksen ja maan rakenteen välistä yhteyttä tarkastellaan kenttämittausten ja laboratoriokokeiden avulla. Kenttämittauksia tehdään sadontuottokyvyltään ja orgaanisen aineksen pitoisuudeltaan erilaisilla lohkoilla Luken pelloilla (Jokioinen ja Maaninka) sekä käytännön tiloilla. Kentällä mitataan mm. veden infiltraatiota sekä havainnoidaan juuriston laajuutta. Laboratoriokokeissa tutkitaan mm. maan mururakenteen kestävyyttä sekä vedenpidätyskykyä.