TP 3: Maan orgaaninen aines ja lannoitustarve

Tavoite

Tavoitteena on selvittää maan orgaanisen aineksen ja ravinteiden käyttökelpoisuuden yhteyttä. Tulosten perusteella voidaan arvioida orgaanisen aineksen lisäämisen vaikutusta ja maan lannoitustarpeeseen. Tässä hankkeessa keskitytään arvioimaan erityisesti typen mineralisaation vaikutusta lannoitustarpeeseen.

Menetelmät

Orgaanisen aineksen ja lannoitustarpeen välistä yhteyttä tutkitaan käyttäen samaa aineistoa kuin työpaketissa 1. Kentällä tehtävien satomittausten lisäksi lohkoilta kerätyistä maanäytteistä määritetään laboratoriossa mm. helppoliukoisten pää- ja hivenravinteiden pitoisuudet (viljavuusuutto) sekä pintamaan C/N -suhde. Maanäytteistä tutkitaan myös mikrobiologista aktiivisuutta sekä typen nettomineralisaatiota inkubointikokeen avulla. Inkubointikokeeseen valitaan sekä huonoilta että hyviltä lohkoilta orgaanisen aineksen pitoisuuden suhteen nouseva sarja maanäytteitä. Mikrobiologisen aktiivisuuden perusteella saadaan tietoa ravinteiden kierrosta ja käyttökelpoisuudesta maassa.