Orgaaninen aines maaperän tuottokyvyn kulmakivenä (Oranki)

Tutkimuksen tausta ja tavoite

Viljelymaiden orgaanisen aineksen väheneminen on globaali ongelma, joka on viime vuosikymmeninä havaittu myös suomalaisissa maissa. Ongelman taustalla on usein orgaanisen aineksen hajotusta kiihdyttävät viljelytoimenpiteet sekä yksipuolinen viljely, jonka seurauksena maahan jäävien kasvinjätteiden määrä pienenee. Kestävän ruuantuotannon turvaamiseksi tarvitaan lisää tietoa orgaanisen aineksen merkityksestä maan kasvukunnolle ja viljelyn ympäristövaikutuksille. Lisätietoa tarvitaan myös viljelytoimenpiteiden vaikutuksesta maan orgaanisen aineksen määrään.

Tässä hankkeessa selvitetään orgaanisen aineksen yhteyttä maan rakenteeseen ja peltojen lannoitustarpeeseen hyödyntämällä aiemmin kerättyjä seuranta-aineistoja sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusasemien viljelytietoja, joita täydennetään uusilla kenttä- ja laboratoriomittauksilla. Kirjallisuusselvityksen ja viljelijäkyselyn avulla tunnistetaan maan orgaanista ainesta säästäviä ja kasvattavia viljelymenetelmiä. Vesistövaikutuksia tarkastellaan pitkäaikaisen vedenlaadun seuranta-aineiston avulla yhdistämällä isojen jokien ravinnepitoisuuksien ja ravinnesuhteiden trendit valuma-alueiden ominaisuuksiin ja maankäyttöön kuntatasoista lohkotietoaineistoa käyttäen. Orgaanisen hiilen merkitys ruuantuotannon taloudelliselle kannattavuudelle arvioidaan ottamalla huomioon rakenteen huononemisesta ja lannoitteiden käytön lisääntymisestä aiheutuvat kustannukset sekä orgaanisen aineksen pitoisuuden kasvattamiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannukset ja kannattavuus. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan suositukset maaperän hoitotoimenpiteistä, joilla viljelijä voi saavuttaa mahdollisimman suuren tuoton mahdollisimman pienillä tuotantopanoksilla samalla minimoiden viljelyn aikaansaamat negatiiviset ympäristövaikutukset.

Tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista kerrotaan tällä Oranki-verkkosivustolla, jonka tietosisältö jää hyödynnettäväksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutkimuksen julkaisut löytyvät Julkaisut​ sivulta, ja hankkeen aikana tehdyt esitykset​ löytyvät Tapahtumat sivulta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä