TP 1: Orgaaninen aines ja maan rakenne

Tavoite

Työpaketin tavoitteena on selvittää orgaanisen aineksen määrän ja maan rakenteen välistä yhteyttä. Maan rakenteella on keskeinen rooli sadontuottokyvyssä sekä ravinnekuormituksen syntymisessä. Tulosten perusteella voidaan arvioida orgaanisen aineksen pitoisuuden nostamisen vaikutusta tuottokyvyn parantamisessa sekä ympäristökuormituksen vähentämisessä.