Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja lukio-opetukseen, valmentaa opettajia käyttämään sähköisiä oppimisvälineitä, kehittää opettajien pedagogisia valmiuksia sähköisen oppimateriaalin käyttämiseksi opetuksessa ja valmistautua sähköistä ylioppilastutkintoa varten. Lisäksi tavoitteena on lisätä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta yhteisöllisten opiskelumenetelmien avulla.

Tavoitteena on myös muuttaa opettajien ja opiskelijoiden oppimiskäsitystä. Keskeistä on oppimisen taitojen vahvistaminen. Opettajan roolina on tukea ja kannustaa opiskelijoiden erilaisia oppimistapoja ja -taitoja. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat itse ja yhdessä etsimään ratkaisuja oppimistehtäviin ja oppivat kriittisesti analysoimaan eri lähteistä saatavia tietoja. Oppimisen tulokset pitää myös oppia esittämään ja perustelemaan muille kiinnostavalla ja vaikuttavalla tavalla. Opettajan rooli on entistä enemmän ohjaajan ja tutorin rooli.

Yhteisöllistä oppimista ja opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta on tavoitteena lisätä sähköisten oppimisympäristöjen avulla. Pääoppimisalustoina käytetään Google Apps for Education ja Pedanet -alustoja. Kaikille lukion opettajille on hankittu henkilökohtainen tietokone/iPad ja koulutettu sähköisten materiaalien ja tehtävien tuottamiseen sekä GAFE:n ja Pedanetin työkalujen käyttöön.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on myös kehittää seutukunnan lukioiden (Haapavesi ja Siikalatva) välistä verkko-opetusta, jota on harjoitettu jo yli kymmenen vuotta. Etäopetusta toteutetaan Adobe Connect Pro -ohjelman ja Pedanetin avulla.

Lukiot tekevät myös keskenään opetussuunnitelmayhteistyötä lukuvuonna 2015-2016. Myös opetussuunnitelmatyössä hyödynnetään Pedanet -alustaa.