Forssan seudun OPS 2016

Tervetuloa OPS2016 -käyttäjät

Tervetuloa käyttämään Forssan seudun opetussuunnitelmaa. Yhdessä tehty, paikallinen opetussuunnitelmatyö on lisännyt kaikkien osapuolten ymmärrystä opetuksen ja koulutyön haasteista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toiminnan ja koulutyön ja liittää ne kunnan muuhun toimintaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Forssan seudun kunnat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat tehneet yhdessä Forssan seudun OPS 2016. OPS-työn tekemisessä korostuu vuorovaikutus, yhdessä tekeminen niin koulun sisällä kuin koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä monipuoliset työtavat. OPS 2016 työhön ovat päässet mukaan kaikki seutukunnan perus- ja esiopetuksen opettajat.

 

FORSSAN SEUDUN OPS 2016 JOHTORYHMÄ

OPS-työn johtoryhmänä toimii seutukunnan sivistystoimenjohtajat ja Forssan opetuspäällikkö.

VASTUUHENKILÖ

OPS-työn käytännön vastuuhenkilö on rehtori Minna Lintonen. Hän on koonnut avukseen OPS-ohjausryhmän

OHJAUSRYHMÄ
Atte Kolis (F), Pauliina Pullinen (H), Laura Kanerva (H), Juha Mäkelä (J), , Tarja Virtanen (Y) ja Iiris Ojala (Y), Susanna Lahti (T), Katja Lehtoranta (T) Soile Hakala (T)

 

AINERYHMÄT

erityisopetus: puuttuu:
käsityö: puuttuu (Humppila)
äidinkieli, Pauliina Pullinen, pj. (Humppila),
ruotsi: puuttuu (Forssa)
englanti: Jarkko Laine, pj. (Forssa) - vahvistettu
ympäristötieto: Hannu Haapaniemi, pj. (Forssa)
matematiikka: Markku Lähderinne, pj. (Jokioinen)
koodaus: Olavi Ulmonen,pj. Forssa)
kemia: Atte Kolis pj. (Forssa)
fysiikka: Tiina Salmela pj. (Forssa) - vahvistettu
terveystieto (???, Forssa) puuttuu
historia: Topi-Matti Kirjavainen, pj. (Forssa)
uskonto ja et: Päivi Honkala, pj. (Forssa)
musiikki Jokioinen)
kuvataide: Tiina Sandberg, pj. (Forssa)
liikunta: Jussi Isaksson, pj.(Forssa) - vahvistettu
maantieto (???)
biologia: Kristiina Syvänen, pj. (Forssa) - vahvistettu

 

KAIKKI OPETTAJAT OSALLISTUVAT OPS-TYÖHÖN Yhteisesti on sovittu, että kaikki opettajat kuuluvat johonkin aineryhmään. Jokainen kunta huolehtii siitä, että kunnan opettaja on jossakin näistä aineryhmistä jäsenenä.

 

OPS TYÖSTÄ MAKSETTAVAT KORVAUKSET

Kokoukset

OPS-ohjausryhmän ja OPS-työryhmien kokoukseen osallistuminen kor­va­taan ryhmien osallistujille kaupungin/kunnan palkkiosäännön mu­kai­ses­ti, kun kokoukset järjestetään oppituntien ulkopuolella ja ne al­ka­vat klo 15.00 jälkeen. Ennen klo 15 alkavat kokouksiin käytetään YT-aikaa. Niistä ei erillistä korvausta makseta.

Kokouksesta on tehtävä pöytäkirjat, joissa näkyy paikka, aika osallistujat ja käsitellyt asiat ja päätökset. PJ allekirjoittaa pöytäkirjan.

OPS-ohjausryhmän ja OPS-työryhmien kokoontumiset pyritään järjestämään pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella (esim. iltapäivällä 13.30-15.30). Luonnollista on että kaikkiin poissaoloihin tarvitaan AINA esimiehen lupa.

Muu työ

Kirjoitustyöstä korvataan OvTes:ä soveltaen 1,5 tunnin työs­tä 25 euroa. Korvattavasta kirjoitustyöstä tehdään ETUKÄTEEN suun­ni­tel­ma OPS-ohjausryhmän hyväksymään ja OPS-joh­to­ryh­mäl­le tiedoksi saatettavaan "Muun OPS-työn­suun­ni­tel­maan".

OPS 2016 JOHTORYHMÄ

 

Ohjeet aineryhmätyöhönTyöskentely Peda.net alustalla

Anna kaikille ryhmäsi jäsenille ennen työskentelyn aloittamista tarvittavat oikeudet oppiaineen sivujen päivitykseen Forssan seudun OPS 2016 -etusivun ohjeen mukaisesti.
Ryhmämuistio on oivallinen työkalu tekstin suunnitteluun. Mikäli työkalu on sinulle vieras, katso ohjeet täältä https://peda.net/ohjeet/työvälineet/dokumentit/ryhmämuistio
Kirjoita kaikki teksti suoraan Peda.nettiin tekstimoduulilla, sillä siirrettäessä tekstiä tekstinkäsittelyohjelmasta Peda-sivuille muotoilut eivät säily ja joudut todennäköisesti kirjoittamaan kaiken uudelleen. 

Muokkaa oppiaineen sivua siten, että se parhaiten palvelee ryhmäsi työskentelytapaa. Valmis OPS-sivu sisältää moduulin, jossa on valtakunnallinen, muokkaamaton OPS-osio sekä moduulit seutukunnallisille (ja mahdollisesti kuntakohtaisille) paikallisesti päätettäville asioille. Koska moduuleja on helppo liikutella, poistaa ja lisätä, voidaan ulkoasu yhdenmukaistaa myöhemmin.Paikallisesti päätettävät asiat

Opetussuunnitelma on viitekehys, jota täydentävät mm. lukuvuosi- ja kurssisuunnitelmat. Aineryhmätyössä tulee pitää mielessä OPSin oppimiskäsitys. Oppiaineen opetussuunnitelma ei saa olla sidoksissa painettuun tai sähköiseen oppikirjaan, eikä yksittäisen opettajan oppimateriaaleihin, vaan sen tulee mahdollistaa laaja-alaisten tavoitteiden toteuttaminen, opetuksen eheyttäminen sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Valtakunnallinen osio sisältää jokaisen aineen kohdalla tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisesti tulee päättää, mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt eri vuosiluokilla (1-2. luokat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428780, 3-6. luokat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428781 7-9.luokat  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428782). Aineryhmän tulee siis jakaa nämä tavoitteet ja sisällöt eri vuosiluokille. Uuden opetussuunnitelman tärkeä tavoite on mahdollistaa jatkossa aiempaa paremmin mm. ilmiöpohjainen oppiminen. Oppiaineen OPSia kirjoitettaessa onkin tarkkaan pidettävä huoli siitä, ettei se rajaa opetusta turhaan liian yksityiskohtaisella sisällöllä. Yksityiskohdat kuuluvat lukuvuosi- ja kurssisuunnitelmiin, eivät OPSiin.

Paikallisesti päätettäviä asioita edellisen lisäksi on, mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 
Nämä asiat tulee tuoda esiin aineryhmän OPSissa seudullisesti tarkasteluina. Tässä voidaan tuoda esiin mm. eri vierailukohteita, projektitöitä tai muita seudullisia käytäntöjä, joihin kaikkien seudun koulujen tulee jatkossa sitoutua. 

OPS2016 pohjamateriaalia johtajille

Ennen kuin yhteinen OPS-työ voi alkaa, on sinun johtajana varmistettava, että kaikki työyhteisösi jäsenet ovat lukeneet Esiopetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet: luvut 1-12 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, opetus vuosiluokilla 1-2, 3-6, 7-9.    
    

Tärkein kyvykkyys nyt ja tulevaisuudessa on uteliaisuus.
Uteliaisuudella on arvoa myös työelämässä, jossa uusi ei kehity enää ylhäältä alas ja tuottavuus kehittyy työn imun kautta.

Me emme voi valita, olemmeko me mukana OPS-työssä. Meidän on oltava mukana kehittämässä Suomen esiopetusta ja koululaitosta. 

Tässä vielä muistin virkistämiseksi: 
    
Opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus on päättänyt 22.12.2014 opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Esiopetuksen uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä jo 1.8.2015, mutta viimeistään 1.8.2016

Perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta.

- vuosiluokat 1-6 osalta 1.8.2016
- seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017
- kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018
- yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019  

Opetussuunnitelmaprosessissa on  mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti:
    
-Missä ollaan nyt? Mistä ollaan valmiit luopumaan? Mitä kohti halutaan mennä? Mitä pitäisi tehdä?
Keskustele!

Kaikki mukaan! Keskeistä ei ole vain valmis asiakirja vaan prosessi. 

1. Mitkä ovat opetussuunnitelmauudistuksen näkökulmasta keskeiset käsitteet, jotka opettajan tulisi oppia/laatua kehittää?
2. Mitä tavoitteita asetat opetussuunnitelmatyölle?
Keskustele!

Näytä opettajille Jyrki Kasvin luento: Ei koulua vaan tulevaisuutta varten (24.11.2014). Luento löytyy sivuilta www.slideshare.fi. Mene sivuilla keskellä näkyvän suurennuslasin kohtaan. Kirjoita siihen Jyrki Kasvi ja etsi Jyrki Kasvin luennoista edellä mainitsemani luento.
Slideshare-sivustolta löytyy myös paljon muuta mielenkiintoista sisältöä, jota kannattaa hyödyntää opettajien kanssa. Education osiosta mm. 3.0:Mobile learning. Why nearable technology will change learning forever. Tai Jennifer Jonesin Developing Critical Thinking In Our Youngest Learnery. 

Jyrki Kasvin luennon jälkeen keskustelua:

Suomalaiset koulut käyttävät tietotekniikkaa vähiten Euroopassa!
    
- Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot: tietotekniikan peruskäyttötaidot, medialuku- ja kirjoitustaidot, tietoturvataidot, digitaalinen sosiaalinen pääoma, tiedonhallintataidot.  Onko sinulla valmiuksia opettaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja? 
 - Suomalaisten koululaisten luottamus omiin tietoteknisiin taitoihin on laskenut vuosisadan alusta alkaen. Miksi?
 - Suuri osa nuorista ei osaa käyttää tietokonetta työvälineenä. Miten tähän pitäisi reagoida meidän päiväkodissa/koulussa?
 Keskustelua!
 
 
Tämän jälkeen  tarkempi perehtyminen yhteen laaja-alaiseen osaamisen osa-alueeseen. Jokainen yksikkö voi valita yhden osa-alueista ja miettikää, miten osa-alue voisi näkyä kevään toiminnassanne. Tutkikaa myös koulutuspäivien (27.-28.1.2015)  tuotokset ko. osa-alueista. Voi hyödyntää. ( Pedanet, seutuops).
  
 Osa-alueet ovat : 
     
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (jota sivuttiin Jyrki Kasvin luentomateriaalisssa)
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
 

Oman kuntanne ohjausryhmän jäsen huolehtii siitä, että kaikkien yksiköiden  opettajille on pidetty OPS2016 -iltapäivä helmikuun 2015 loppuun mennessä. Materiaalin voi kerätä Pedanettiin.

Lapset elävät tulevaisuudessa, myös päiväkodin ja koulun on oltava siellä!

Mukavia OPS- hetkiä,


Minna Lintonen

 
 
  
 

OPS2016 -tunti oppilaille

Opettajan motivointi. jonka jälkeen mennään post it -lappumaailmaan.

1. Vihreä lappu: Parasta koulussasi
2. Keltainen lappu: Keksi uusi oppiaine
3. Punainen lappu: Mitä haluaisit muuttaa koulussasi

Keskustellaan yhdessä:
    
Miksi käyt koulua?
Miten opit parhaiten koulussa?
Mitä taitoja tarvitset tulevaisuudessa?
Millainen on hyvä opettaja?


Parityöskentelynä, keskutellaan parin kanssa ja sitten kirjoitetaan ajatukset vihkoon, monisteeseen etc 
    
Millainen on hyvä kaveri?
Millainen olisi unelmien oppitunti? 


Piirretään vahaliiduilla tai vesiväreillä:

Tulevaisuuden koulu tai Paras koululuokka tai Unelmien koulupiha

Samana tai seuraavana päivänä koko koulun yhteinen hetki. Rexi puhuu OPS tulevaisuudesta. 

Kaikkia tehtäviä voi tietysti varioida luokka-asteen mukaan. Toivon kuitenkin, että tuotokset voisi kerätä yhteen ja julkaista täällä Pedanetissä. Otan myös oppilaiden tuotoksia mielelläni vastaan.

 Oppilaiden ajatuksia ja piirustuksia kannattaa myös käyttää vanhempainillan alustuksissa ja vanhempainiltatilan kuvituksessa.

Hyvää OPS-päivää,


MinnaVanhempainiltamateriaalia

Jokaisella Forssan seudun koululla pidetään OPS2016 -vanhempainilta marras-joulukuussa.

Koulun rehtori tai joku OPS- ohjausryhmän jäsen pitää alkupuheenvuoron OPS2016:n  sisällöstä ja sen tavoitteista vanhempainillassa.

Opettaja/rehtori esittelee oppilaiden OPS- ajatuksia, -piirustuksia etc vanhemmille.

Vanhemmat laitetaan ryhmiin, joissa visioidaan tulevaisuuden koulusta.

Opettajat toimivat ryhmien primusmoottoreina, "provosoijina", puheenjohtajina ja sihteereinä. 

Vanhemmat kirjoittavat:  vihreille post it -lapuille,  mitä asioita nyky-koulusta pitää säilyttää; punaisille lapuille, mitä nykykoulusta pitää poistaa/unohtaa ja  keltaisille lapuille, mitä asioita koulussa pitää opettaa tulevaisuudessa.
Laput kiinnitetään ryhmiin kartongille/seinille etc. Joku vanhemmista voi esittää ryhmän ajatukset muille ryhmille.

Post it - työvaiheen jälkeen jatketaan keskustelua ryhmissä. Puheenjohtajana toimii edelleen opettaja. Opettaja esittää kysymyksen, jonka pohjalta vanhemmat keskustelevat. Opettaja kirjaa muistiin vanhempien ajatuksia. Keskustelu kestää n. 5 minuuttia, jonka jälkeen ryhmäläiset siirtyvät seuraavaan pöytään keskustelemaan uudesta kysymyksestä.

1. ryhmä: Mikä sai sinut oppimaan ja viihtymään koulussa?

2. ryhmä: Miksi lapsesi käy koulua?

3. ryhmä: Millainen on hyvä oppimisympäristö?

4. ryhmä: Millaisen opettajan haluaisit?

5. ryhmä: Millainen olisi tulevaisuudessa toiveittesi mukainen koulu?

6. ryhmä: Mikä on kodin rooli? Millaista kodin ja koulun yhteistyötä toivot?

Lopuksi vanhemmat jatkavat seuraavia lauseita:

a. Tulevaisuuden koulussa on tärkeää.....
b. Minun lapseni oppii parhaiten....
c. Lapseni tarvitsee aikuisena ainakin seuraavia tietoja ja taitoja....
d. Koulun tärkein tehtävä....


Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

Rehtori ja opettaja kokoavat materiaalin ja laittavat materiaalin Wilmaan tiedoksi vanhemmille. Materiaali pitää lähettää myös Minna Lintoselle. 

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä