Esiopetussuunnitelma 2016

Johdanto


Hyvä opetussuunnitelma on sellainen jota käytetään!

Esiopetuksen opetussuunnitelma (ESIOPS) ohjaa esiopetuksen toimintaa. Opetussuunnitelma lukitaan vuosittain. Vuositasoinen opetussuunnitelma mahdollistaa opetuksen suunnitelmallisen jatkumon ja kokonaisuuden esiopetusvuoden ajaksi. Tämän lisäksi opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti ja päivitetään peda.net sivustolle. ESIOPS:n sisällöllinen tarkastelu ja kehittäminen tapahtuu koko seudullisen esiopetuksen väen kesken. Kaikki pääsevät mukaan ja kaikkien ajatukset ovat tärkeitä!

OPS ohjaa esiopetuksen työntekijöiden menetelmällisiä valintoja huomioiden lasten erilaiset taidot. Opetussuunnitelmassa korostuu jokaisen lapsen huomioiminen yksilönä. Yksilöllinen huomioiminen tarkoittaa tutustumista lapseen ja lapsen taitojen vahvistamista erilaisia oppimistyylejä hyödyntäen.
Kun lapsi huomaa, että "minä osaan", havainto innostaa lasta oppimaan uusia taitoja. Yksilöllisen huomioimisen ohella opetussuunnitelmassa painotetaan vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja lasten osallisuutta oman ja yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä itse toimintaan. Osallisuudella tarkoitetaan lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, heidän kuuntelemista ja keskustelua ryhmän jäsenten välillä. Jokainen saa olla mukana ja erilaisuus nähdään rikkautena. Lapsen on tärkeä saada tuntea, että hänen ajatuksillaan on vaikutusta toiminnan kehittymiseen. Lapsen on myös tärkeä oppia ymmärtämään, ettei aina voi saada kaikkea, mitä itse ehdottaa. Näistä asioista keskustellaan yhdessä ja päädytään yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin.

Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaista osaamista, johon kuuluvat: 1) ajattelu ja oppiminen, 2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutaito, 5) tieto- ja viestintätegnologinen osaaminen ja 6) osallistuminen ja vaikuttaminen.
Monilukutaitodolla tarkoitetaan viesten käyttämisen, tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Aikaisemmissa opetussuunnitelmissa puhuttiin lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen liittyvistä taidoista sekä matematiikan taidoista. Monilukutaito pitää sisällään kielellisten ja matemaattisten taitojen lisäksi tieto- ja viestintätegnologisia taitoja ja medianlukutaitoja.

Aikaisempi opetussuunnitelma jaotteli esiopetuksen aihealueet sisältöalueiksi. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan oppimiskokonaisuuksia. Oppimiskokonaisuudet ovat: 1) ilmaisun monet muodot, 2) kielen rikas maailma, 3) minä ja meidän yhteisömme, 4) tutkin ja toimin ympäristössäni sekä 5) kasvan ja kehityn. Oppimiseen liittyy monia eri asioita ja erilaisia sisällöllisiä aiheita yhdistetään oppimiskokonaisuuksiksi. Lapsi oppii hahmottamaan asiat monesta suunnasta, kehittämään omaa ajatteluaan ja yhdistämään oppimaansa monipuolisesti. Oppimiskokonaisuuksia on mahdollisuus toteuttaa yksin tai yhdessä toisten kanssa. Oppimiskokonaisuudet antavat paremmat mahdollisuudet jokaiselle lapselle oppia omien vahvuuksien kautta sekä kullekin lapselle ominaisella tavalla. Oppiminen on mielekkäämpää ja lapsi kokee onnistumisen elämyksiä.

Esiopetuksen opetussuunnitelma ensimmäisessä luvussa avataan esiopetuksen perusteet, laatiminen ja keskeiset ratkaisut. Toinen luku keskittyy esiopetuksen tehtävään, arvoperustaan, oppimiskäsitykseen ja laaja-alaiseen osaamiseen. Kolmas luku käsittelee toimintakulttuuria, oppimisympäristöä ja yhteistyötä. Neljännessä luvussa avataan esiopetuksen toteuttamisen periaatteet, monipuoliset työtavat, arviointi, kieli ja kulttuuri sekä oppimiskokonaisuudet. Viides luku kertoo kasvun ja kehittymisen tukeen liittyvät menettelyt. Kuudennessa luvussa selvitetään seudullisen oppilashuollon toimintaperiaatteet ja seitsemäs luku keskittyy erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan esiopetuksen järjestelyihin.Kiitossanat

Seudullisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinta on ollut kuntia yhdistävä prosessi, joka alkoi 2014 yhteisillä kokoontumisilla pohtimaan arvoperustaa, oppimiskäsitystä ja seudullista esiopetusta. Alkutaipaleen tunnustelevista kohtaamisista aloimme ymmärtää, mistä muutoksessa on kysymys. Opetussuunnitelma muuttuu globaalin kehityksen myötä ja meidän on muututtava sen mukana. Lukuisten pohdintojen, käsitteiden avaamisen, syvällisen keskustelun ja yhteisen ymmärryksen myötä opetussuunnitelma valmistui nykyiseen muotoonsa 2016.

Esiopetus elää ja kehittyy, me sen mukana. Olemme päättäneet olla seutukuntana esiopetuksen pedagogisen kehityksen etulinjassa ja näin annamme lapsillemme parhaan mahdollisen opetuksen, johon pystymme.

Kiitos koko ESIOPS teemaryhmälle ja erityisesti Marjo Ramstadiukselle, joka kuvitti esiopetussuunnitelman yhdessä Inkan ja muiden Teerimäen päiväkodin esioppilaiden kanssa. Kiitos kaikille ryhmän jäsenille syvällisistä, ammatillisista ja lapsilähtöisistä keskusteluista. Tällä opetussuunnitelmalla saamme toteuttaa sitä, mitä olemme itse laatineet. Lisäksi haluan todeta, että tämä ryhmä on osoittanut sen, että opetussuunnitelman laatiminen voi olla hauskaa. Iloisella mielellä olemme porskuttaneet eteenpäin ja vielä iloisemmalla mielellä toimimme lasten kanssa uuden opetussuunnitelman siivittämänä. Kiitos!

Puheenjohtaja
Esiopetuksen teemaryhmä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä