Forssan seudun OPS 2016

OPS2016 -koulutuspäivät Eerikkilässä 27.1 -28.1.2015

Liitteet:

Forssan seudun kasvatusalan johtajien koulutuspäivät 27.-28.1.2015.docx

Kommentit

28. tammikuuta 2015 klo 14.05

Miten johdan työyhteisöäni kehittämään ja toteuttamaan oppilaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja yrittäjyyttä?

-Tätä työtä tehdään jo nyt paljon (tet, kauppaleikit päiväkodissa, taloustietokilpailut...). On tärkeää jatkaa tätä työskenetlyä.
-Keskustelua tulevaisuuden ammatista. Mikä olisi unelmayrityksesi? Kysymys esitetään ensin opettajille, jotta saadaan motivaatio kylvettyä.
-Unelmayritys perustetaan ja toteutetaan tvt-laitteita hyödyksi käyttäen.
-Yritysen perustamisessa rikotaan oppiainerajat, joten jokaisessa oppiaineessa projektia toteutetaan aineen sisältöjä hyödyntäen. Näin saadaan oppiaine elävään elämään.
-Perustetut yritykset ovat edustettuina yritysmessuilla, joille kutsutaan oppilaiden lisäksi myös huoltajat.
-Yritysten perustajille ja toimihenkilöille "maksetaan palkkaa", joka voidaan määritellä yhdessä oppilaiden kanssa.

28. tammikuuta 2015 klo 14.37

Suosittelen: valtakunnallinen yrityskyläohjelma 6. luokkalaisille http://yrityskyla.fi/.
Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu työelämän, yhteiskunnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä on kansainvälisesti palkittu suomalainen koulutusinnovaatio. Seutukunnan kunnat ovat maksaneet osuutensa, koulun kontolle jäävät matkat ja ruokailun järjestäminen

29. tammikuuta 2015 klo 10.23

Ajattelu ja oppimaan oppiminen -ryhmä
Miten johdan työyhteisöäni kehittämään ja toteuttamaan oppilaan ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja? miten saan muutoksen aikaan?

Ajattelu -mitä se on? Ongelmanratkaisua, päättelyä, argumentointia, johtopäätösten tekoa. Ei enää mitä opitaan, vaan miten opitaan.
Oppimaan oppiminen -mitä se on? oppilaan tiedon käsittelyyn liittyvä oppilaan oma prosessi. Oppimiskokonaisuuksia.

Tästä virittäydyimme johtamiseen ja pohdimme seuraavia asioita...
- Vahvistetaan jo olemassa olevaa hyvää ja rakennetaan uutta tämä huomioiden.
- Motivoidaan ja asetetaan tavoitteet. Aikataulutus ja pienet askeleet.
- Keskustelua, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä > otetaan lapset / oppilaat mukaan suunnittelemaan.
- Yhteistyö ja ideapajat naapurikoulujen kanssa, kokemusten ja osaamisen jakaminen
- Lukujärjestykseen on hyvä varata suunnitteluaikaa yhteistyölle ja oppimiskokonaisuuksien suunnittelulle.
- Rehtori / johtaja perehtyy itse opsiin.
- Rehtori / johtaja aikatauluttaa ja jakaa tehtäviä
- Annetaan ajattelulle aikaa! Niin työyhteisölle kuin oppilaillekin. Ajattelu on hyväksyntää, ei ole oikeita tai vääriä vastauksia!
- Tiimityö vahvuudeksi esim. aineopettajien yhteistyö, 1-2 lk:n yhteistyö tiimit.., kunnan tasolla, seutukunnallinen..
- Mahdollistetaan erilaiset tavat ohjata oppimaan! Välineet ja ympäristöt vaihtuvat: tabletti, kirja, keskustelu, liikunta, taide, löylykauha....

4. helmikuuta 2015 klo 16.37

KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU

Keskeiset osa-alueet ja niiden ilmeneminen jokapäiväisessä koulutyössä

Yhteisöllisyys
- kummitoiminta
- oppilaskunnat
- pienryhmätoiminta
- kasvatuskumppanuus (kodin ja koulun välinen yhteistyö, kaikki koulun aikuiset)

Toiminnallisuus
- ryhmätyöt
- projektit ja teemaviikot (huomioi kotiseudun tarjonta, kulttuuritarjonta, yritykset
jne.)
- toiminnalliset opetusmenetelmä (esim., tutkiva oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, draamamenetelmät pelit, leikit)

Vuorovaikutus ja ilmaisu
- erilaiset ilmaisun kanavat (puhe, ääni, liike, keho), huomioidaan kaikissa oppiaineissa
- rohkaistaan luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön (mm. äidinkieli, musiikki, liikunta, kuvataide, käsityöt)
- kunnioittava vuorovaikutus koulun/päiväkodin arjessa
- rohkaisu itsensä ilmaisemiseen → onnistumisen kokemukset
- runsaasti tilaisuuksia esiintymiseen ja itsensä ilmaisemiseen

Miten johdan työyhteisöäni kehittämään ja toteuttamaan oppilaan kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun toteutumista?
Miten saan muutoksen aikaan?

- arvokeskustelu tämän osa-alueen merkityksestä
- avoin keskustelu koulun toimintakulttuurista ja –tavoista
- oikein tekemisen kulttuurista luopuminen
- myös opettaja uskaltaa mokata ja heittäytyä
- aikaa uusille työtavoille (mistä luovutaan ja mitä halutaan säilyttää)
- oma esimerkki, kannustaminen kokeilemaan (sekä kollegoille että oppilaille)

MAHDOLLISTETAAN
- kartoittamalla jokaisen vahvuudet
- koulutuksen ja osaamisen jakamisella
- oppiaineiden välisellä yhteistyöllä
- opettajavaihdolla
- verkostoitumalla
- kehittämällä uusia yhteistyömuotoja kotien kanssa (vanhempien osaamisen hyödyntäminen, yhteisiä elämyksiä, sitouttaminen)

→Tavoitteena on ihmisenä kasvaminen sosiaalisten taitojen omaksuminen ja syrjäytymisen ehkäisy

26. helmikuuta 2015 klo 15.26

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT

Ryhmätyö:
Miten johdan työyhteisöäni kehittämään ja toteuttamaan opppilaan itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja (terveys, turvallisuus, ihmissuhteisiin, liikkuminen ja liikenne, oman talouden halllinta ja kuluttaminen, teknologisoituneessa arjessa toimiminen -kestävän elämäntavan oppiminen)

- Toimintakauden alussa lapsi/oppilaskohtainen suunnitelma
- Työyhteisölle selkeät pelisäännöt - avoin arvokeskustelu, toimintatapojen avaaminen, yhteisten sopimusten tekeminen
- Pidetään yllä keskustelua, palautetaan mieliin säännöllisesti
- Perehdytetään, mentoroidaan, sitoutetaan
- Verkostointi, sidosryhmät mukana työssä
- Eri ammattiryhmien huomioiminen ja sitouttaminen, myös oheiskasvattajat
- Valmista materiaalia tarjolle ja käyttöön (esim. Liikenneturva)
- Vuorovaikutus, dialogi: ammattilainen-muut ammattilaiset-huoltajat- oppilaat
- Myös seuranta olennaista: miten toteutui, mitä voitaisiin kehittää

Miten toimimme muutoksessa:
- Opsin perusteet oltava itsellä hallussa
- Tarve perusteltava
- Tunnistettava muutoshalukkuus/-vastaisuus -> kenen kanssa työstettävä enemmän
- Uskottava itse muutokseen
- Asian sisältö tehtävä selkeäksi, varmistettava kaikkien ops-tietoisuus
- Innostaminen ja motivointi, mutta myös velvoittaminen

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti