Valinnaisainevalinnat

OHJEISTUS VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI NYKYISET 7- ja 8-LUOKKALAISET VALITSEVAT VALINNAT SEURAAVASTI:

Valinnaisaineiden valinta

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista hänen valintojensa mukaisesti. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaisaineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta.

Seitsemännellä luokalla oppilas tekee valinnat 8.luokalle. 8.luokalla oppilas tekee valinnat 9.luokalle. Valinnat tehdään Wilmassa. 2vvt:n valinnaisaine on ns. pitkä ja 1vvt:n lyhyt valinnaisaine.

Valinnaisainekoreja on kolme:

T-kori (taito- ja taideaineet), josta oppilas valitsee yhden 2vvt:n valinnaisaineen sekä 8.luokalle että 9.luokalle. Jos oppilas on liikuntapainotteisella luokalla, hän ei valitse T-korista valinnaisainetta. T-korin taito- ja taideaineet arvioidaan osana kaikille yhteistä oppiainetta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

V-kori oppilas valitsee sekä yhden pitkän 2 vvt:n valinnaisaineen että yhden lyhyen 1vvt:n valinnaisaineen 8.luokalle. 9.luokalle valitaan V-korista kaksi lyhyttä valinnaisainetta. Jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, hän ei valitse 8.luokalla pitkää valinnaisainetta, eikä 9.luokalle kahta lyhyttä valinnaisainetta V-korista. V-korin pitkät valinnat arvioidaan arvosanalla 4-10 ja lyhyet valinnat suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

H-korin hybridit sisältävät aineksia useammasta kuin yhdestä oppiaineesta tai ne voivat sisältää aineksia laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista. Oppilas valitsee 8.luokalle yhden hybridin ja myöhemmin 9.luokalle toisen. Hybridit arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Mikäli oppilaan ensisijaista valintaa ei voida liian pienen ryhmäkoon vuoksi toteuttaa, otetaan huomioon varavalinta. Oppilas ei voi suorittaa samasisältöistä valinnaisainekokonaisuutta kahta kertaa.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmassa on vuosiluokille 7 ja 8 sijoitettu valinnaisten aineiden tuntimääristä tietotekniikkaa 0,5 vvt/vuosiluokka (yhteensä 1 vvt). Tämän tavoitteena on, että oppilas selviää tietoyhteiskunnassa ja saa tarvittavat TVT-taidot opiskeltaviin oppiaineisiin.