Valinnaisainevalinnat

OHJEISTUS VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN


Valinnaisaineiden valinta

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista hänen valintojensa mukaisesti. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaisaineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta.

Valintoja tehdessä oppilaan on hyvä miettiä omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä omia tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Seitsemännellä luokalla oppilas tekee valinnat 8.luokalle ja 8.luokalla oppilas tekee valinnat 9.luokalle. Valinnat tehdään Wilmassa. 2vvt:n valinnaisaine on ns. pitkä ja 1vvt:n lyhyt valinnaisaine.

7.LUOKKALAISET VALITSEVAT VALINNAT SEURAAVASTI (vuodeksi 2020-2021):

T- kori (taito- ja taideaineet), 
josta oppilas valitsee yhden pitkän 2 vvt:n valinnaisaineen 8. luokalle. Voit halutessasi jatkaa samaa oppiainetta 9. luokalla tai vaihtaa sitä vuosiluokkien välissä. JOS oppilas on liikuntapainotteisella luokalla,hän ei valitse tästä korista. T- korin oppiaineet arvioidaan osana kaikille yhteistä oppiainetta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvosanoilla 4-10.

V- kori (syventävät ja soveltavat pitkät valinnaisaineet) oppilas valitsee yhden pitkän 2 vtt:n valinnaisaineen 8. luokalle. Jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli tai hän valitsee yläkoulussa B2-kielen, hän ei valitse V-korista. V- korin pitkät valinnat arvioidaan arvosanoilla 4-10.

Z- kori (syventävät ja soveltavat lyhyet valinnaisaineet) oppilas valitsee kaksi lyhyttä 1 vtt:n valinnaisainetta. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

8.LUOKKALAISET VALITSEVAT VALINNAT SEURAAVASTI (vuodeksi 2020-2021):

T-kori (taito- ja taideaineet), josta oppilas valitsee yhden 2vvt:n valinnaisaineen 9.luokalle. Jos oppilas on liikuntapainotteisella luokalla, hän ei valitse T-korista. T-korin taito- ja taideaineet arvioidaan osana kaikille yhteistä oppiainetta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

V-korista valitaan 9. luokalle kaksi lyhyttä valinnaisainetta. Jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli tai yläkoulussa alkanut B2-kieli, hän ei valitse V-korista. Lyhyet valinnat arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

H-korin hybridit sisältävät aineksia useammasta kuin yhdestä oppiaineesta tai ne voivat sisältää aineksia laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista. Oppilas valitsee yhden hybridin 9.luokalle (eri kuin 8. luokalla toteutunut). Hybridit arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Mikäli oppilaan ensisijaista valintaa ei voida liian pienen ryhmäkoon vuoksi toteuttaa, oppilas valitsee toisella valintakierroksella uudelleen toteutuvien valinnaiskurssien joukosta. Mikäli oppilaiden määrä ylittää sallitun tai kaikki eivät mahdu kurssille, oppilaat valitaan arpomalla. Tällöin etusijalla ovat ne oppilaat, jotka eivät muutoin opiskele kyseistä ainetta valinnaisena. Oppilas ei voi suorittaa samasisältöistä valinnaisainekokonaisuutta kahta kertaa.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmassa on vuosiluokille 7 ja 8 sijoitettu valinnaisten aineiden tuntimääristä tietotekniikkaa 0,5 vvt/vuosiluokka (yhteensä 1 vvt). Tämän tavoitteena on, että oppilas selviää tietoyhteiskunnassa ja saa tarvittavat TVT-taidot opiskeltaviin oppiaineisiin.