Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Kokoontuu pääsääntöisesti koulussamme tarvittaessa, vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin sekä ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Palveluilla tulee edistää koulun ja kodin yhteistyötä.

Oppilashuollon palvelut voivat käynnistyä, jos/kun

  • oppilas itse tai hänen huoltajansa ottaa yhteyttä

  • oppilaan kanssa toimiva henkilö tai ystävä kertoo olevansa huolissaan oppilaasta

  • opettaja tai oppilashuoltotyöryhmän jäsen on huolissaan oppilaasta

  • muu viranomaistaho ohjaa

Ryhmään kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja, opettajat ja kouluterveydenhoitaja. Sosiaalitoimen edustaja ja perheneuvolan psykologi voidaan tarvittaessa pyytää mukaan.

Oppilashuollon työ voi olla esim.

  • oppilastapaamisia

  • vanhempien ja/tai perheen tapaamisia

  • koulupalavereihin osallistumista

  • viranomais- ja verkostotyötä

  • luokka- ja koulukohtaista työskentelyä

KOULUPSYKOLOGI Johanna Matilainen 020 632 3005

KOULUKURAATTORI Taina Laitinen 020 632 3008

Tarjoavat keskusteluapua koulunkäyntiin ja/tai vapaa-aikaan liittyvissä lasten ongelmissa sekä tukevat huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässään.

PERHENEUVOLA Ohjaa ja tukee perheitä kasvatuksen ongelmissa,

tekee oppimisvaikeustutkimuksia ja ohjaa jatkotutkimuksiin sekä antaa tukea ja terapiaa lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa.

Perheneuvolan puhelinpäivystysaika on keskiviikkoisin

klo 9-11.00 p. 0400 115 293.