HI06 - Maailman kulttuurit kohtaavat

Opetussuunnitelma

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

* hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin
* tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa 
* ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä
* osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
* osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annettuja merkityksiä
* osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.Euooppa tuomiolla

aboriginaalien nimeämä syyttäjäReeta
afrikkalaisten nimeämä syyttäjä Topi, Juulia
aasialaisten nimeämä syyttäjä Sofia, Olivia, Tekla, Sara ja Henna liikennevaloissa
Pohjois-Amerikan intiaanien nimeämä syyttäjä Niko
Etelä- ja Väli-Amerikan maiden nimeämä syyttäjä, Heikki

Kirjoita valitsemasi kulttuuri ja oma nimesi tähän

Maanantai 29.1.

Henna ja Sara: Kiina
Tekla ja Olivia, Japani
Sofia, Etelä-Korea
Juulia: Lähi-itä 

Keskiviikko 31.1.
Roosalotta ja Niko: Amerikan alkuperäiskansat (intiaanit)
Heikki, Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansat (inkat)
Reeta: Saamelaiset
Topi: Afrikan kulttuurit


Perehtyminen Euroopan ulkopuoliseen kulttuuuriin

Valitse kirjasta yksi kulttuuri/kulttuuripiiri, josta olet erityisen kiinnostunut. Perehedy itsenäisesti aiheeseen ja kartuta omaa tietämystäsi kyseisestä kulttuurista. Laadi ryhmän muille jäsenille esitys omasta kulttuuristasi.

Käsittele työssäsi vähintään seuraavia asioita:
  • Historia lyhyesti ja nykytila
  • Eurooppalaisten kohtaaminen ja sen seuraukset
  • Uskonto
  • Ruokakulttuuri
  • Elokuvat
  • Kirjallisuus
Tuotos: oman kultuurin esittely muille (n. 5 - 10 minuuttia)


Käsitteet haltuun

s. 15 t. 2
kulttuuri
etnisyys
kulttuuri-identiteetti
identiteetti
maailmankuva
maailmankatsomus

s. 15 t. 3
maailmankulttuuri
yhtenäiskulttuuri
enemmistökulttuuri
vähemmistökulttuuri
alkuperäiskulttuuri
kulttuurirelativismi

s. 21 t.1
toiseus
stereotypia
rasismi
etnosentrismi
interkulttuurisuus
monikulturalismi

s. 29 t. 1

lokalisaatio
medialisaatio
monokulttuuri
globaali kansalaisyhteiskunta
globaali kumppanuus
maailmankansalainen