Arto

Historia - perustietoa

Historian kursseilla opiskellaan opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä monipuolisin menetelmin. Kaiken perustana on oppilaan oma aktiivinen ote ja vastuun ottaminen omasta oppimisesta.

Oppitunneilla tehdään erilaisia harjoituksia liittyen eri aikakausiin. Oppimisalustana on jokaisella kurssilla Pedanet-sivut, joista löytyy mm. dioja, linkkejä videoihin, teksteihin ja lisätehtäviin.

Internetistä löytyy valtavasti materiaaleja liittyen historian kursseihin. Muista olla aktiivinen ja tutustua myös muihin, kuin valmiiksi annettuihin materiaaleihin. Vieraskieliset materiaalit kannattaa nähdä mahdollisuutena parantaa sekä kielitaitoa että oppia samalla uusia asioita historiasta.

Tavoitteet

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija:
  • oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset
  • näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana,
  • kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan historiatietoisuuttaan
  • osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
  • osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
  • ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
  • saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan vastuullisena kansalaisena.