HI01 - Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Opetussuunnitelma

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen ja haasteet osana kestävää tulevaisuutta
- ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit 
- osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä riippuvuussuhteita ja haasteita 
- osaa arvioida kriittisesti tekniikan, tieteen ja muuttuvan informaation merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana
- osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa.

Keskeiset sisällöt
Historia tieteenalana
 • historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö
Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin
 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • suurten jokilaaksojen kulttuurit
 • Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana
Keskiajan talous ja yhteiskunta
 • feodaaliyhteiskunta
 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki
Maailmantalouden syntyminen
 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille
 • kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet
Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset
 • modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu
 • muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa
 • muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset
Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat
 • laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty
 • väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset
 • 2000-luvun verkottuva maailma

Arviointi

Kurssin arvosana koostuu seuraavista osioista:
 • koe 40p
 • kotiessee 20p
 • testit 20p
 • itsearviointi 10p
yhteensä 90 pistettä

Lisäksi yleinen tuntiaktiivisuus vaikuttaa lopulliseen arvosanaan erityisesti rajatapauksissa.

Esimerkkejä pisteytyksestä:
 • 86p = 10-
 • 73p = 9-
 • 61p = 8-
 • 48p = 7-
 • 35p = 6-
 • 23p = 5-