HI04 - Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Opetussuunnitelma

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
 • kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

Keskeiset sisällöt
Antiikin kulttuuripiiri
 • kulttuurit ja elämäntavat
 • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty


Keskiajan kulttuuri
 • keskiaikainen maailmankuva
 • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus


Uuden ajan murros
 • renessanssi ja tiedon vallankumous
 • reformaation merkitys
 • itsevaltiuden ajan kulttuuri


Valistuksen aikakausi
 • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
 • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset
 • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen


Aatteiden ja teollistumisen aika
 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset


Monimuotoinen nykyaika
 • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen
 • kulttuurin globalisoituminen
 • sukupuoliroolien murros
 • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys