Vieraskynä

Atso Taipale: Lukion tuntijakokokeilu tulee tarpeeseen (6.5.2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on päätetty kokeiluluvista, joissa joillekin lukioille myönnettiin hakemuksesta lupa poiketa valtioneuvoston hyväksymästä ensi syksynä käyttöön otettavasta uudesta tuntijaosta nk. reaaliaineiden osalta. Oheinen taulukko kertoo, miten lukion valtakunnallista tuntijakoa on tältä osin muutettu tällä vuosituhannella (Valtioneuvoston päätökset 2002 (voimassa 2005-2016) ja 2014 (voimaan 2016)). Lisäksi taulukossa ovat OKM:n vuonna 2012 asettaman tuntijakotyöryhmän ehdotukset (2013 TR) ja kokeilutuntijako, joka tulee olemaan käytössä syksyllä 2016 ja 2017 opintonsa aloittavilla opiskelijoilla.

Vuonna 2013 mietintönsä jättänyt työryhmä päätyi esittämään kolmea vaihtoehtoista ratkaisua, joista vaihtoehdot A ja B ovat tässä suhteessa yhteneviä ja C eroaa siinä, että minkään aineen poisjättäminen ei ole mahdollista eikä yhteistä opintokokonaisuutta ole sisällytetty pakollisiin opintoihin. Tuntijakotyöryhmän (TR 2013 AB) ehdotuksissa samoin kuin kokeilutuntijaossa terveystietoon ja uskonto/elämänkatsomustietoon on merkitty yksi pakollinen kurssi, koska näiden aineiden poisvalintamahdollisuus edellyttäisi lainsäädännön muuttamista.


Taulukko: Reaaliaineiden minimikurssimäärät 2000-luvulla tehdyissä päätöksissä, uudistusehdotuksissa ja kokeilumallissa.

OPPIAINEET /KURSSIMÄÄRÄT

VN 2002

TR 2013 AB

TR 2013 C

VN 2014

2016 Kokeilu

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET

Yhteinen opintokokonaisuus

Biologia

Maantiede

Fysiikka

Kemia

Terveystieto

Yhteensä vähintään

-

2

2

1

1

1

7

1

0

0

0

0

1

10

-

1

1

1

1

1

9

-

2

1

1

1

1

6

-

0

0

0

0

1

9

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET TIETEET

Yhteinen opintokokonaisuus

Filosofia

Psykologia

Historia

Yhteiskuntaoppi

Uskonto tai elämänkatsomustieto

Yhteensä vähintään

-

1

1

4

2

3

11

1

0

0

0

0

1

10

-

0

0

0

0

1

9

-

2

1

3

3

2

11

-

0

0

0

0

1

9

Lausuntokierroksen ja sen aikaisen julkisen keskustelun aikana ilmeni, että päätöksenteko uudesta tuntijaosta oli poikkeuksellisen vaikeata. Loppuvuodesta 2014 syntyi päätös, joka pääasiassa mukaili voimassaolevaa tuntijakoa. Ratkaisu myötäili julkista keskustelua niin, että vähäiset muutokset tehtiin niissä rajoissa, jotka virkarakenteen jatkuvuus asettaa: yleensä samojen opettajien opettamista aineista siirrettiin pakollinen kurssi toiseen, historiasta yhteiskuntaoppiin ja uskonto/elämänkatsomustiedosta filosofiaan. Linjanvetona tätä ei ainakaan pidemmän päälle kukaan voi pitää kestävänä lukion kehittämisen ohjenuorana.

Lukion uudistamista valmisteltiin pitkään laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä: lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmässä 2008-2010 sekä tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelevassa ryhmässä 2012-2013. Molemmissa työryhmissä päädyttiin hyvin samantyyppisiin linjauksiin. Yleissivistyksen vaade on vahva, mutta sen sisältö on kovien muutospaineiden alainen. Yleissivistystä ja asioiden ymmärtämistä edistetään parhaiten syventämällä osaamista, tiedon soveltamista ja kykyä luoda uutta ja yhdistellä asioita suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Tuntijaon uudistamisen tavoitteet kuvattiin tiivistetysti seuraavasti: Valtakunnallisesti tarjottavia kursseja vähennetään, oppiaineet ryhmitellään kokonaisuuksiksi, jolloin opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus keskittyä nykyistä harvempien aineiden opiskeluun. Opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen lisätään valinnaisuutta lisäämällä. Lukion opinto-ohjelma säilytetään oppiainejakoisena, mutta ilmiöpohjaisia, monitieteisiä opintokokonaisuuksia sisällytetään kaikille yhteisiin (=pakollisiin) opintoihin. Varsin yksimielisiä ryhmissä oltiin myös siitä, ympäristö- ja luonnontieteiden ja toisaalta humanistis-yhteiskunnallisten opintojen minimilaajuus tulee olla samansuuruinen.

Vuoden 2014 tuntijakopäätöksessä mikään näistä tavoitteista ei toteutunut. Vuodesta 2005 lukiolaisten täytyy opiskella yhteensä kahdeksaatoista pakollista ainetta, mikä lienee ainakin Suomen ennätys ja hakee vertaistaan muualta todennäköisesti turhaan. Pitkään lukion kehittämistä seuranneena olen hämmästellyt, miksi tässä näin kävi. Yksi syy tähän on lukion kehittämistä koskevan julkisen asiantuntijapuheen oppiainekeskeisyys. Opettajat ja aineenopettajien kouluttajat tarkastelevat koulua valitettavan usein vain oman oppiaineensa näkökulmasta.

Opettajaksi kasvaminen on didaktisen osaamisen kartuttamista ja kiinnostus koulun kehittämiseen ja laajemmin koulutuspolitiikkaan herää usein vasta silloin kun ratkaisut jotenkin sivuavat oman oppiaineen asemaa koulun hierarkiassa. Tästä näkökulmasta tuntijako on riittävän hyvä kun se ei vähennä oman aineen valtakunnallisia pakollisia ja / tai syventäviä kursseja eikä siten heikennä työllistymismahdollisuuksia. Myös kasvatustieteellisessä tutkimuksessa melko vähäiselle huomiolle jäävät kouluinstituution tarkastelu ja työn yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ei ole yllättävää, että valmiutta laaja-alaisempaan tarkasteluun koulun tehtävästä esiintyy eniten rehtoreiden ja opinto-ohjaajien keskuudessa, joista jälkimmäiset kohtaavat päivittäin ja välittömästi nuorten kiinnostuksen kohteet ja urasuunnitelmat.

Lukiota on kehitetty pitkään kokeilujen avulla, esimerkkeinä mm. kurssimuotoisen ja luokattoman lukion sekä nuorisoasteen kokeilut. Kokeilujen arvioinnin perusteella on sitten päätetty etenemisestä joko kokeilun suunnassa tai hyödynnetty tuloksia muulla tavoin. Nyt käynnistyvällä kokeilulla on olemassa erittäin hyvät perustelut. Mitään vahinkoa opiskelijoille ei siitä voi aiheutua: kokeiluluvan saamiseen edellytetään riittäviä ohjauspalveluja ja korostetaan jokaisen opiskelijan oikeutta halutessaan pitäytyä valtakunnallisen tuntijaon mukaisissa valinnoissa. Kokeilu antaa arvokasta tietoa viimeistään seuraavan vuosikymmenen alussa alkavaan tuntijaon kokonaisuudistuksen valmisteluun.

Atso Taipale

Kasvatustieteen tohtori

Jouni Välijärvi: Muuttuva yleissivistys ja lukion tuntijako (27.4.2016)

On ilahduttavaa, että keskustelu yleissivistyksestä on viriämässä lukiokokeilun myötä. Viime vuosina ’sivistys’ on jäänyt taka-alalle koulukeskustelussa. Keskustelua on hallinnut lähes yksinomaan koulutus välineellisenä arvona. Tällöin koulutuksen suunta ja sisältö määräytyy ja hyötyä mitataan vain työmarkkinoiden ja talouden ehdoilla. Yksipuolinen painotus on johtamassa lukiokoulutuksen ahdinkoon, mikä näkyy muun muassa ylioppilaiden ikäluokkaosuuden voimakkaana pienenemisenä 2000-luvulla. Tämä kehitys uhkaa koko suomalaisen yhteiskunnan osaamisperustaa tulevaisuudessa.

Yleissivistys käsitteenä on kaksijakoinen. Yhtäältä siihen kiteytyy näkemyksemme kulttuurisesti arvokkaimmasta, minkä haluamme kasvaville sukupolville välittää. Toisaalta yleissivistys on jotain sellaista dynaamista, joka luo yksilölle ja koko yhteiskunnalle kestävän perustan sopeutua mm. työelämän osaamisvaateiden muutoksiin. Ilman jatkuvaa keskustelua tämä lukion tehtävän kaksijakoisuus johtaa pysähtyneisyyteen ja kyvyttömyyteen vastata yhteiskunnallisen kehityksen esiin nostamiin uusiin sivistystarpeisiin.

Yleissivistys ei ole mikään staattinen osaamisen tila, joka voidaan tyhjentävästi määritellä ja osaamismittareilla aukoitta testata. Se on pikemminkin tietoon perustuva avoin suhtautumistapa maailmaan ja sen ilmiöihin. Sen kautta määrittyy ihmisen suhde ympäristöön, kanssaihmisiin ja erityisesti erilaisiin tietojärjestelmiin. Eri oppiaineet ja niiden taustana oleva tutkimus synnyttävät ja muokkaavat koko ajan näitä tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien muuttuessa myös käsityksemme ’hyvästä yleissivistyksestä’ muuttuu.

Niin kauan kun maailma nähtiin staattisena, sivistyskin oli jotain sellaista, joka voitiin säilöä arvokkaimpina pidettyihin dokumentteihin ja siirtää koulutuksen kautta osaksi valikoituneen eliitin ajattelua. Nykyaikaisessa demokratiassa sen sijaan ajatellaan, että sivistys kuuluu kaikille. Hyvinvointi nousee siitä, että mahdollisimman moni hankkii dynaamiset ja laaja-alaiset sivistykselliset valmiudet. Tutkimuksen ja teknologian kehitys puolestaan on johtanut siihen, että tiedon kanssa työskentelyn valmiudet korostuvat. Tarvitaan taitoja, joilla navigoida alati laajenevilla tiedon valtamerillä ja tuottaa ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. On opittava myös havaitsemaan ja välttämään karikkoja, joissa näennäistieto ja propaganda puetaan todennetun tiedon kaapuun. Tämä edellyttää tyystin toisenlaista opiskelua ja oppimisympäristöä, kuin perinteinen käsityksemme pysyvästä tiedosta ja sen tuomasta sivistyksestä. Oppiminen on yhä useammin läpi koko elämän jatkuva projekti, jonka onnistuneeseen ja tulokselliseen toteutumiseen lukion tulee luoda parhaat mahdolliset valmiudet.

Nykyaikainen sivistyskäsitys painottaa ihmisen omaa valmiutta, vastuuta ja itsenäisyyttä tiedon etsimisessä, työstämisessä ja tuottamisessa. Ei ole mahdollista, että näitä valmiuksia onnistutaan tuloksellisesti vahvistamaan rinnan 18 eri oppiaineessa, mihin lukion nykyinen tuntijako opettajia ja opiskelijoita velvoittaa. Lopputulos on vääjäämättä tiedon pirstaleisuus, joka ei palvele tavoitellulla tavalla nuorelta koulun ulkopuolella edellytettävien taitojen ja valmiuksien kehittymistä. Lukiolaisen on voitava keskittyä olennaisesti harvemmille tiedonaloille.

Toisaalta yleissivistys on laaja-alaista osaamista, jonka pahin vihollinen on fakkiutuminen yhden totuuden todistajaksi. Eri tiedonalat edellyttävät erilaisia tiedon käsittelyn taitoja ja niiden perusteiden ymmärrystä. Esimerkiksi matematiikan looginen päättely, luonnontieteiden kokeellinen tieto tai ns. katsomusaineiden diskurssit edustavat aidosti erilaisia tiedon käsittelyn ja tuottamisen tapoja. Yleissivistys tarkoittaa riittävän monipuolista ja kattavaa perehtymistä näihin erilaisiin traditioihin. Samaan aikaan olennaisinta kuitenkin on, että nuori voi keskittyä ja syventyä ’aitoon tietotyöhön’ tietosisältöjen pintapuolisen omaksumisen sijaa. Nykyaikainen yleissivistys tarkoittaa myös valmiutta harkittuihin ja perusteltuihin valintoihin. Koulun vastuuta on tukea nuoren kehittymistä valintataidoissa. Valinnat eivät saa olla sattumanvaraisia, ja niitä ohjaamalla on myös varmistettava yleissivistyksen laaja-alaisuus. Oma valinta tukee motivoitunutta opiskelua, mikä luo edellytyksiä myös opettajalle kehittää entistä vuorovaikutteisempia ja osallistavampia työskentelytapoja.

Tuntijakokokeilussa opetus- ja kulttuuriministeriö on nyt tarttunut rohkeasti lukion uudistamisen haasteisiin. Kokeilu haastaa syvällisellä ja luovalla tavalla tapaamme ajatella yleissivistyksestä. Se kyseenalaistaa nykyisiä tuntijaon rakenteita ja oppiaineiden keskinäisiä valtasuhteita tavalla, jonka jotkut vääjäämättä kokevat romuttavan lukion yleissivistyksen.

Kokeilu on hyvin linjassa uusimman oppimista ja oppimisympäristöjen vaikutusta koskevan tutkimuksen kanssa. Kokeilu edustaa sivistyksellistä ajattelua, joka mahdollistaa lukiopedagogiikan uudistumisen tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Automaattisesti se ei kuitenkaan tätä takaa. Juuri siksi tarvitaan kokeilua, kriittistä tutkimusta ja avointa mieltä tulosten arviointiin. Kokeilijoita haastetaan etsimään ratkaisuja siihen, miten muuttuneet rakenteet jalostuvat uusiksi pedagogisiksi käytänteiksi ja yhä kehittyneemmäksi sivistykselliseksi pääomaksi. Kokeilun onnistumisen karikoksi voi muodostua opettajien palkkausjärjestelmä, joka ruokkii takertumista oman aineen puolustamiseen pikemminkin kuin rohkaisee lukiopedagogiikan uudistamista yhteistyönä.

Muutoksen keskellä pysyvää on se, että koulutus ja sen tuottama sivistys on itseisarvo. Ihminen tulee ihmiseksi ja joukko ihmisiä yhteiskunnaksi nimenomaan koulutuksen kautta. Yleissivistyksen sisältö ei ole sama kuin sen oli 1700-luvun pappiskouluissa, 1800-luvun latinakoululuissa tai edes 1980-luvun linjajakoisessa lukiossa. Vuosisatojen saatossa lukio on toistuvasti osoittanut kykynsä uudistua, usein toki kivuliaasti ja viiveellä, sivistystarpeiden muuttuessa. Näkökulmasta riippuen muutos on tulkittu joko sopeutumiseksi välttämättömään tai yleissivistyksen romuttumiseksi. Mukautuessaan lukio ei kuitenkaan saa kadottaa ydintään, tasapainoisen ja dynaamisen sivistyksellisen perustan luomista nuorille elää täysipainoista ja ihmisarvoista elämää henkisesti vapaina ja vastuuntuntoisina kansalaisina. Yhteiskunnan kehitys on yhä vahvemmin kiinni siitä, miten tässä onnistumme.

Jouni Välijärvi

johtaja

Koulutuksen tutkimuslaitos

Hannu Suoniemi: Miksi aina historia? (13.4.2016)

Ihminen ei ole oppinut historiasta mitään. Jos olisi, niin emme enää sotisi.

Lukiokoulutus on kuin museokoulutus. Mitään ei saa muuttaa, kun kyseessä ovat jonkun intressiryhmän saavutetut edut. Tämä tulee aina esiin, jos halutaan siirtää lukiokoulutusta 2000-luvulle ja vastaamaan tulevien aikuisten arki- ja työelämän tarpeita. Jos lukiossa opetettaisiin pakollisina kursseina kaikkea mitä jonkin yhden asian ihmiset ovat esittäneet, lukiossa ei olisi valinnaisuutta ja se kestäisi vähintään viisi vuotta. Olisivatko silloin kaikki ylioppilaat laajasti yleissivistyneitä?

Lyhyellä aikaa on käyty kaksi kertaa keskustelua siitä voiko lukion tuntijakoa muuttaa valinnaisempaan suuntaan. Edelleen, voisimmeko luopua kuvitelmasta, että muutaman aineen ainoa pakollinen kurssi (n. 30 oppitunti opetusta) takaa nuortemme laajan yleissivistyksen. Keskustelu käynnistyy kuitenkin joka kerta samalla kauhukuvalla, että voiko nuoresta tulla ylioppilas ilman, että hän lukiossa opiskele historiaa. Television uutisissa toimittajan kysymykseen vastaa kadun kulkija pelästynein ilmein kieltävästi - tietysti. Kysymys ei ole tästä, vaan jostain aivan muusta. Ministeri Kiurun johdolla mitään ei uskallettu muuttaa. Nyt yritetään korjata virhettä kehittämiseen tähtäävillä kokeiluilla. Opettajien ammattijärjestö jarruttaa kokeilua tehokkaasti luomalla katteettomia kauhukuvia opiskelijoiden etujen kaventamisesta. Kokonaistyömäärä lukiokoulutuksessa ei näillä kokeiluilla muutu.

Valtio kustantaa kaikkien lukiolaisten opetuksen verovaroilla. Oppitunnilla istuminen ei takaa aina oppimista. Opiskelija voi oppia myös itsenäisesti opiskelemalla ilman, että aina tarvitsee syntyä lukioon ryhmää palkanmaksun perusteeksi. Itsenäistä opiskelua tapahtuu koko ajan riippumatta lukion koosta. Joka vuosi lukioissa on kursseja, joihin ei tule riittävästi valintoja. Tästä huolimatta näidenkin kurssien suorittaminen on opiskelijalle mahdollista. Tärkeintä pitäisi olla lopputulos eli oppiminen eikä opettajalle maksettavan palkan määrä.

Opiskelija suorittaa pakolliset kurssit useimmiten saavuttamalla kurssin lopuksi pidettävässä ”isossa” kokeessa hyväksytyn arvosanan. On eri asia mitä hän on todella oppinut ja omaksunut ko. kurssin asiasisällöistä. Keskustelussa tuntijaosta opettajat lähtevät siitä, että minkä olen opettanut, opiskelija on oppinut. Näin asia ei ole eikä ole ollut ennenkään. Jos opiskelija on motivoitunut oppimaan tietyt asiat, niin hän oppii ne opetuksesta huolimatta. Jos hän ei ole kiinnostunut asioista, hän ei niitä oikeasti opi. Ulkoa voi oppia kokeen pakottamana muutaman pakollisen asian ja päästä kurssilta läpi. Osaako ylioppilas lukiosta pois lähtiessään keskeiset asiat pakollisten kurssien sisällöistä? Ei osaa, mutta näin meidän annetaan ymmärtää. Väitteet perustuvat tunteisiin, omiin intresseihin, luuloihin ja kuvitelmiin.

Suomessa tutkitan monia asioita ja tehdään väitöskirjoja paljon yliopistojen tulostavoitteiden tähden. Erään uutisoidun tutkimuksen tulos oli esimerkiksi, että kadunpuoleisissa asunnoissa on suurempi liikenteen melu kuin sisäpihan puoleisissa. Tulos lienee ollut selvä ennen sen tekemistä. Voitaisiinko nyt tehdä tutkimus ylioppilaiden yleissivistyksen tasosta ja määrästä esimerkiksi tuhannen uuden ylioppilaan otannalla vaikkapa vuosi ylioppilaaksi tulon jälkeen. Silloin nähtäisiin miten he hallitsevat keskeiset oppisisällöt valituista ja kiistellyistä oppiaineista, esim. historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, filosofia, uskonto ja matematiikka. Näin meillä olisi jotakin näyttöä nykyisen mutu-keskustelun sijaan.

Keskustelussa on myös sivuutettu peruskoulun antama yleissivistys. Siellä opettavat samanlaisen koulutuksen saaneet maisterit samoja oppiaineita (fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto ja matematiikka) useita viikkotunteja/kursseja kolmen vuoden aikana. Lukion opettajat lähtevät usein oletuksesta, että siellä ei ole opittu mitään. Vedotaan liian nuoriin ja kypsymättömiin oppijoihin. Onko näin? Jos on, niin miksi siellä sitten kannattaa opettaa ko. kursseja ollenkaan. Antaako peruskoulu nuorille lainkaan yleissivistystä?

Puolet nuoristamme ohjautuu ammatilliseen koulutukseen. Sieltä voi halutessaan pyrkiä korkeakouluihin jatko-opintoihin. Käydyn keskustelun mukaan he ovat kaikki yleissivistymättömiä, koska he eivät opiskele esimerkiksi historiaa yhtään tuntia peruskoulun jälkeen.

Väitän omasta kokemuksestani, että historiaa voi oppia myös elämän aikana riippumatta siitä mitä tuli tehtyä koulussa. Television dokumenteista ja uutisista, sanoma- ja aikakausilehdistä sekä kirjoista olen saanut laajan yleissivistykseni historiasta, vaikka se alun perin oli myös lempiaineeni koulussa. Tunneilla aikoinaan opetettuja ja opittuja knoppeja vuosilukuineen en ole missään tarvinnut, kun en ole osallistunut ”Haluatko miljonääriksi”- tyyppisiin kilpailuihin.

Menestyminen elämässä ei ole kiinni siitä, onko opiskellut jonkin lukioaineen tietyn kurssimäärän vai ei. Työelämässä on voinut menestyä vaikka ei olekaan opiskellut lukioaikanaan filosofiaa, psykologiaa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa tai uskontoa. Eri aikoina nämä aineet ovat olleet valinnaisia, vapaaehtoisia tai ainetta ei ole lukiossa opetettu ollenkaan. Uskonnon on voinut välttää kuulumalla siviilirekisteriin.

Voisiko lukio elää samaa tahtia yhteiskunnan muuttumisen kanssa jo 2020-luvulla?


Hannu Suoniemi

Entinen opetusalan sekatyöläinen

Tampere

Jorma Kauppinen & Kyösti Värri: Yleissivistys elää ajassa (10.4.2016)

Lukiokoulutuksen kehittäminen ja sen tulevaisuus ovat nousseet keskusteluun erityisesti sen jälkeen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö laittoi hakuun lukion tuntijakokeilun helmikuun lopussa. On tärkeää, että lukiosta ja sen kehittämisestä keskustellaan. Tarvitaan keskustelua, kehittämistä ja kokeiluja.

Lukiokoulutuksessa on meneillään parhaillaan opetussuunnitelmauudistus ja myös ylioppilastutkinnon sähköistyminen on käynnissä. Samalla koulutuksen kehittäjien tulisi pystyä katsomaan jo eteenpäin seuraaviin uudistuksiin.

Lukiokeskustelu johtaa Suomessa automaattisesti keskusteluun yleissivistyksestä. Kaikki ovat samaa mieltä, että yleissivistyksen tuottaminen on lukion perustehtävä. On kuitenkin hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, mitä yleissivistys oikein on.

Keskustelu urautuu hyvin nopeasti keskusteluun siitä, että juuri nykyisessä lukion tuntijaossa olevat oppiaineet ja niiden tuottamat tiedot ja taidot ovat yleissivistystä. Tällöin helposti unohtuu, että yleissivistyksen käsite elää ajassa ja muuttuu sekä yhteiskunnan, työelämän että opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Esimerkiksi klassisten kielten asema lukiossa on muuttunut ajan kuluessa, samoin englannin ylivalta on korvannut saksan aseman ensimmäisenä vieraana kielenä. Vanha linjajako on muuttunut vapaammaksi valinnaksi opiskelijoille.

Erilaiset koulujärjestelmät ovat nähneet yleissivistyksen jo pitkään eri tavoin. Tämä on helppo havaita vertailtaessa esimerkiksi suomalaista monioppiaineista lukiota tai vastaavaa brittiläistä koulua.

Meillä Suomessakin toimii tällä hetkellä useita IB-järjestelmän mukaisia lukioita, joiden oppiaineiden määrä on erilainen kuin suomalaisen yleislukion. Samoin erityisen tehtävän lukion statuksen saaneiden lukioiden opiskelijoilla on vapaammat mahdollisuudet opinnoissaan. Kukaan tuskin voi pitää kummankaan niistä suorittaneita ylioppilaita ei-yleissivistyneinä?

Nuorisoasteen koulutuskokeilussa mukana olleissa lukioissa 1990-luvulla pakollisia oppiaineita oli vähimmillään neljä, kun niitä tällä hetkellä on 18. Esimerkki kertoo paljon: jos yleissivistys riippuisi oppiaineiden pakollisuuden määrästä, tulisi nykylukiolaisten yleissivistyksen kai olla vähintään nelinkertainen?

Tieto- ja viestintäteknologisen vallankumouksen myötä tieto on tullut yhä helpommin ja nopeammin saavutettavaksi kaikille. Koulu ei enää olekaan ainoa paikka löytää tietoa. Siksi oppilaitosten tehtäväksi on tullut yhä enemmän laaja-alaisempien, geneeristen taitojen ja valmiuksien antaminen, samalla turvaten eri tieteen- ja taiteenalojen keskeistä tietosisältöä. Tähän suuntaan Suomessakin on siirrytty pienin askelin aikaisemmin, mutta erityisesti nyt meneillään olevissa opetussuunnitelmauudistuksissa.

Professori Jaakko Hintikka on sanonut, että yleissivistyksessä ei ole kyse siitä, mitä pitäisi lukea tai opiskella, vaan tiedoista ja taidoista, joita ihminen nyky-yhteiskunnassa tarvitsee. Yleissivistys on hänen mukaansa ennen kaikkea tiedon soveltamista ongelmatilanteissa. Koska tietoa on tarjolla loputtomasti, tärkeintä on esittää oikeita kysymyksiä.

On erinomaista, että koulutus- ja lukioasiat herättävät tunteita ja keskustelua. Meistä opetusalalla toimivina tuntuu myös hyvältä, että juuri nykylukiota tunnutaan pitävän parhaana mahdollisena. Toivottavasti käsitys ei ole historiaton.

2000-luvulla lukion tuntijaon uudistaminen on kariutunut aina väittelyyn oppiaineiden pakollisuudesta osana lukion yleissivistävää tehtävää. Kuvaavaa on ollut, että sekä vuoden 1993 että 2002 tuntijakopäätöksissä on lisätty uusia pakollisia oppiaineita.

Kun yleissivistys ei näytä olevan suoraan riippuvainen lukion oppiaineiden määrästä tai pakollisuuden määrästä, olisi hyvä, jos keskustelussa yleissivistyksestä päästäisiin eteenpäin. Voisiko ajatuksia tulla jo siitä, miten toisistaan eroavat lukiokoulutusratkaisut ovat eri aikoina onnistuneet perustehtävässään, yleissivistyksen tuottamisessa?

Arvokasta voisi myös olla, mikäli rohkeus tänä päivänäkin riittäisi uusien asioiden kokeiluun ja niiden kokemuksista syntyvään keskusteluun. Muuten on riskinä, että keskustelu yleissivistyksestä ja lukiokoulutuksesta ei juuri etene.

Jorma Kauppinen

johtaja

Opetushallitus


Kyösti Värri

puheenjohtaja

Pro Lukio ry

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä