Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tukimuotoja, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta ja koulunkäynninohjaaja palveluita voidaan käyttää kaikilla tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea silloin tällöin. Yleistä tukea on esimerkiksi tukiopetus.

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee oppimisessa ja koulunkäynnissä säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Tehostettua tukea voidaan antaa muun opetuksen yhteydessä tai laaja-alaisessa erityisopetuksessa.

Erityistä tukea annetaan silloin, kun tehostettu tuki ei riitä. Tuen tarve on huomattava ja pitkäaikainen tai on tarvetta oppiaineiden yksilöllistämiselle. Erityinen tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen ja tarvittaessa asiantuntijalausuntoon. Erityisestä tuesta tehdään päätös. Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja sitä tarkistetaan 2. vuosiluokan lopussa ja kuudennen luokan aikana tai tuen tarpeen muuttuessa.

Erityinen tuki järjestetään muun opetuksen yhteydessä, pienryhmässä tai laaja-alaisessa erityisopetuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä