Virrat

Koulu alkaa 11.8. klo 9

Moi,

Aloitamme koulunkäynnin siis keskiviikkona 11.8. klo 9 alkaen. Ne esikoululaiset, jotka aloittavat heti esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen, tai aamupäivätoimintaan ilmoittautuneet koululaiset tulevat aamulla koululle sen mukaisesti kuin ovat hoidon tarpeen ilmoittaneet. Hoitajat ottavat lapset vastaan Opintien puoleiselta ovelta, eli liikuntahallin ja Kauraniemen kiinteistön ja koulun väliseltä alueelta.

Koululaiset tulevat ensimmäisenä aamuna kouluun klo 9 Rantatien puoleiselta pääovelta. Koulun henkilökunta on kylttien kanssa oppilaita vastassa. Oppilaan tulee vain muistaa oma luokka ja hakeutua oman open luo, eskarilaiset esiopen luo. Tästä oppilaat siirtyvät omiin kotiluokkiin. Kun koulu saadaan käyttöön saavat oppilaat ohjeet siitä, mistä ovesta kouluun kuljetaan piha-alueiden valmistumiseen saakka. 

Koulun piha-alueet ovat vielä valtaosaltaan rakenteilla. Samoin Rantatien kunnostustyöt aiheuttavat riskitekijöitä. Koulun väki esittää siis huoltajille hartaan pyynnön: Toivomme, että lapsi tulee kouluun itsenäisesti kävellen jo toisesta luokasta lähtien. Koulumatkaa on hyvä harjoitella lapsen kanssa etukäteen. Saattajat voivat olla mukana vain koulutulokkailla, eli eskareiden ja ensimmäisen luokan oppilaiden mukana. Tai muusta erityisestä syystä. Kouluun ei tule saattaa oppilasta autolla. Koulun aloittaa samaan aikaan 464 oppilasta ja kaikki oppilaat tulevat samasta ovesta sisään. Työmaan keskellä oleva saattoliikenne aiheuttaa väistämättä vaaratilanteita. Autot tulee siksi jättää kauemmaksi. Koulun ympäristössä on koulun henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita ohjaamassa turvalliseen liikkumiseen. Järjestämme voimet ovet huoltajille syyslukukauden aikana.

Toivomme myös, että pyörillä tai mopoilla ei tultaisi kouluun ennen kuin piha-alueet valmistuvat. Jos pyörän tai mopon käyttö on välttämätöntä, suosittelemme ajamaan Keiturin kautta ja jättämään kulkupelit vanhan yläkoulun pihaan, ja tulemaan Liikuntahallin polkua pitkin koululle. Uudet pyöräparkit ja uusi mopoparkki valmistuu pihojen valmistumisen yhteydessä. Seurakunnan piha-alueet eivät ole koululaisten käytössä parkkialueena. Sen sijaan sitä kautta tapahtuu valtaosa koulumatkoista. Seurakunnan piha ei sovellu siksi liikennekäyttöön koulumatkoilla.

Koulua on keskiviikkona ja torstaina klo 9-13. Perjantaina koulua käydään jo lukujärjestyksen mukaan. 

Tervetuloa! Nyt se alkaa!

Katri

Kuinka poikkeavaa koulukuljetusta anotaan

Linkki hakemukseen ​https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/hakemusmaksuttomaan-koulukuljetukseen-paasy.pdf


Kuljetus myönnetään erillistä hakemusta niille, joille se matkan pituuden vuoksi kuuluu tai oppilaan terveydentila sen pysyvästi vaatii. Muissa tapauksissa koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta ja sitä haetaan lukuvuosittain sivistyslautakunnalta, joka tekee asiasta erillisen päätöksen. Hakemus osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.

Koulumatkan vaarallisuus
Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta voi järjestää koulukuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osalle. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan olosuhteita, mutta suurimman painoarvon saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Pelkkää vaaralliseksi määritellyn tien ylittämistä tai esim. valaistuksen puuttumista ei automaattisesti katsota perusteeksi koulukuljetuksen järjestämiselle.
Koulumatka voidaan tulkita vaaralliseksi myös muista syistä, mm. petoeläinten poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi. Pelkkä petoeläinten
esiintyminen ei ole koulukuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen välittömässä läheisyydessä. Hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja niihin tulee liittää asiantuntijalausunto.
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus, terveysperuste
Kuljetuksen järjestäminen matkan vaativuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetusperusteen lisäksi oppilaalle suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso. Lausunto ei kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Lausunnot on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Tällaisessa tapauksessa asia sovitaan erikseen.
Koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää liikuntarajoitteen (ns.keppiläiset) perusteella tietylle ajanjaksolle. Tällöin tarve ko. ajalle tulee osoittaa lääkärinlausunnolla. Lausuntoa käytetään aina kuitenkin vain asiantuntija-apuna.
Erityisen tuen oppilaiden koulukuljetustarpeet arvioidaan vuosittain oppilaiden siirtyessä ylemmälle vuosiluokalle. Erityisen tuen päätös ei
automaattisesti ole peruste koulukuljetukselle. Kuljetus järjestetään joko taksilla tai linja-autolla. 
Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhot
Oppilaan osallistuessa maksulliseen aamu/iltapäivähoitoon- tai toimintaa, hänelle ei myönnetä koulukuljetusta.

Koulujen työpäivät lukuvuonna 2020-2021

 

Koulujen työpäivät lukuvuonna 2020-2021

Lukuvuonna 2019-2020 on 189 koulupäivää

Syyslukukausi 89 työpäivää

 • syyslukukausi alkaa 12.8.2020
 • syysloma 12.10. - 16.10.2020
 • joululoma 22.12.2020 - 6.1.2021

Kevätlukukausi 100 työpäivää

 • kevätlukukausi alkaa 7.1.2021
 • talviloma1.3.2021 - 5.3.2021
 • pääsiäisloma 2.4. - 5.4.2021
 • helatorstai 13.5.2021
 • kevätlukukausi päättyy 5.6.2021

Etäopetuksen laatusuositus

Oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen.
 • Oppilaalla on oikeus jutella opettajan kanssa ja saada palautetta työskentelystään.
 • Oppilaalla on oikeus tuntea kuuluvansa luokkayhteisöön.
 • Oppilaan tulee huolehtia koulutyöstään opetussuunnitelman mukaisesti huolellisesti ja tavoitteellisesti


Perusasteella oppimisen keskeinen laatutekijä on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Etäoppimisessa vuorovaikutus on monin tavoin haastavampaa, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin luokkatyöskentelyssä. Oppilaalla on etätyöskentelyn aikana oltava tunne siitä, että opettaja on hänen tukenaan päivittäisessä koulutyöskentelyssä ja oppilas on edelleen koululuokkansa jäsen.

Opetusta voidaan toteuttaa verkon välityksellä joko synkronisesti eli samanaikaisesti tai ajasta ja paikasta riippumattomasti eli asynkronisesti. Asynkronisessa opetuksessa opettaja lähettää tehtäviä, nauhoittaa opetusvideoita ja oppilas tekee ne ajankohtana, joka parhaiten sopii hänelle. Kummassakin tapauksessa oppilaan on saatava oppimiseensa liittyvää tukea ja palautetta. Asynkronisessa työskentelyssä palaute voi perustua yhdessä laadittuun matriisiin, kommentointiin tai vaikkapa video- tai äänipalautteeseen.

Etäopetus hyötyy verkko-opetuksesta, mutta perusasteella on syytä käyttää paljon sellaisia tehtäviä, joiden tekeminen saa oppijat liikkeelle ja pois tietokoneruudun äärestä. Virroilla on käytössä tehtävien palautuskanavaksi sopivia verkkoympäristöjä, kuten Teams, Qridi, Peda.net, Jitsi tai muu vastaava.

 

Huoltajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Huoltajalla on oikeus tietää koulutyön suunnitelmista ajoissa.
 • Huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsen työskentelyn onnistumisesta.
 • Huoltaja vastaa siitä, että lapsi huolehtii oppivelvollisuuteen liittyvistä tehtävistään (PoL 26§)


Oppilaan lisäksi huoltajalla on oikeus saada tietoa oppilaan koulutyöskentelystä ja etätyöskentelyn suunnitelmista. Vaikka opettajilla onkin vastuu lasten ja nuorten opiskelusta, on huoltajan tai huoltajien rooli erittäin merkittävä etäjakson aikana. Monissa perheissä sovitetaan yhteen usean lapsen ja huoltajan etäopiskelua ja etätyötä. Sen vuoksi on tärkeää, että kodeissa tiedetään hyvissä ajoin tulevien päivien tehtävät materiaali- ja välinetarpeineen.

Opetustuokioiden lisäksi opettajan on oltava oppilaan ja huoltajan tavoitettavissa koulupäivien aikana. Kaikkien kannalta on selkeintä se, että opettaja ilmoittaa päivittäiset ajat, jolloin hän on tavoitettavissa verkon tai puhelimen kautta. Koulussa voi olla myös keskitetty opettajien puhelinpäivystys. Näin oppilaalla on mahdollista tarkentaa tehtävien antoja tai kysyä neuvoa niiden tekemisessä. Tämä välitön viestintä vähentää myös koulun ja kotien eristyneisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta kaikille osapuolille.

 

Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Opettajalla on oikeus ammatilliseen tukeen ja opettamisen työrauhaan.
 • Opettajalla on oikeus tuntea kuuluvansa kouluyhteisöön.
 • opettajalla on oikeus rajata työaikaansa.
 • Opettaja vastaa opetuksen pedagogisista ratkaisuista, oppimisen seurannasta, palautteesta ja arvioinnista.


Opettajan päätyö on opettaa oppilaita. Myös opettaja tarvitsee ja on oikeutettu ammatilliseen tukeen. Yhteisöllisyyden vaaliminen on erittäin tärkeää myös etätyössä.

 

Opetusministeri Anderssonin tiedote 21.3.2020

Vetoan Suomen vanhempiin. Olemme vakavassa tilanteessa, ja nyt on aika varmistaa yhdessä, että koronaviruksen hidastamiseksi käyttöön otetut rajoitustoimet todella tehoavat ja hallitus ei joudu ottamaan käyttöön vielä voimakkaampia toimia. Vähennä omat ja lapsesi lähikontaktit minimiin. Mikäli lapsesi on varhaiskasvatuksessa tai 1-3 vuosiluokilla, älä vie häntä lähiopetukseen, ellei ole pakko. Tämä on tehokkain tapa hidastaa taudin leviämistä ja pitää poikkeusaika mahdollisimman lyhyenä.

Suomessa on nyt käytössä voimakkaat rajoitustoimet koronavirusepidemian hidastamiseksi. Moni pelkää juuri nyt työpaikkansa menettämistä, lomautusta, oman yrityksen kaatumista tai seuraavaa vuokranmaksua. Tekemällä oman osasi varmistat, että lukemattomien suomalaisten uhraukset eivät mene hukkaan itsekkään toiminnan vuoksi.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta ohjeistus on selvä. Varhaiskasvatusikäiset ja 1-3 vuosiluokkien pienet koululaiset viedään lähiopetukseen vain jos on aivan pakko. Hallituksen vahva suositus on järjestää heidänkin opiskelu ja päivähoito kotona. 4. vuosiluokan oppilaille ja sitä vanhemmille lähiopetusta ei järjestetä.

Jouduimme perjantaina korjaamaan linjausta lähiopetuksen järjestämisestä 1-3 vuosiluokkien osalta, koska Suomen laki ei tällä hetkellä tunne virallisesti luetteloa kriittisistä aloista. Lasten erilaista kohtelua ei ollut mahdollista perustella riittävän vedenpitävästi nykyisen lainsäädännön nojalla. Näin toimii oikeusvaltio poikkeusoloissa. Kaikki tarvittava tehdään ja perustuslakia noudatetaan. Tulen edistämään kriittisten alojen tuomista osaksi valmiuslakia, jotta koulut voidaan tulevaisuudessa sopeuttaa poikkeusoloihin vielä nykyistä nopeammin ja yksiselitteisemmin, jos niin on pakko tehdä.

Olen saanut opettajilta paljon palautetta linjaukseen tehdyn muutoksen aiheuttamasta kiireestä, stressistä ja ahdistuksesta. Ymmärrän sen hyvin. Juuri kun poikkeusolojen opetus oltiin saamassa onnistuneesti käyntiin, ohjeisiin jouduttiin tekemään muutos. Toisaalta olen saanut myös palautetta, että linjaus on nyt selkeä ja helposti noudatettava. Muutoksen vaikutus koulujen arkeen pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja sitä se tulee myös koulutoimen johtajien arvioiden mukaan olemaan. Myös varhaiskasvatusikäisten lasten ja pienten koululaisten paikka on kotona. Kouluun tullaan vain, jos etäopetuksen järjestäminen on mahdotonta. 

Haluan kiittää opettajia ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä joustavuudesta ja neuvokkuudesta tässä vaikeassa tilanteessa. Teidän työnne ansiosta sairaanhoitajat, lääkärit ja esimerkiksi vesilaitosten työntekijät pääsevät töihin huolehtimaan yhteiskuntamme toiminnasta.

Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä jokaisen suomalaisen arkeen ja elämään. Tällaisena aikana on tärkeämpää kuin koskaan muistaa, että itseämme suurempien ongelmien edessä me olemme aina samassa veneessä. Me emme nyt vähennä lähikontakteja vain itsemme suojelemiseksi. Pysymällä kotona me suojelemme vanhempiamme ja isovanhempiamme, sekä opettajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja kaupan myyjiä, jotka pitävät tämän yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja varmistavat, että tästäkin tilanteesta kyllä selvitään. Yhdessä.

koulujen varautuminen koronaan

Opetusministeriö on tarkentanut joitakin ohjeita pandemiassa varautumisen näkökulmasta:

 • Mikäli perhe on ollut matkoilla, tulee oppilaan jäädä kotiin kahden viikon ajaksi. Ohje koski ulkomaita, mutta mikäli olette olleet kotimaan loman aikana osallisena suurissa joukkotapahtumissa, suosittelemme kotiin jäämistä myös silloin.
 • Oppilaaat ottavat kaikki oppikirjat mukaan kotiin. Kouluun tupdaan kirjat päivän lukujärjestyksen mukaan. Toimenpiteellä varaudutaan alustavasti siihen, että koulu suljettaisiin. Jos näin tapahtuisi, suunnittelemme opetusta siten, että voimme jatkaa kotien tuella oppimista yhä edelleen sähköisiä välineitä käyttäen. 
 • Kaupungin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan johdolla varmistamaan, että varautumisemme on ajan tasalla.

Tiedotusta tapahtuu aina heti kun saamme lisäohjeita. Pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma

terveisin Katri Rantala

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä