Kotalan koulu

Lukuvuoden 2023-2024 työpäivät

Lukuvuoden 2023-2024 koulupäivät

Lukuvuosi alkaa tiistaina 8.8.2023

Syysloma vk 42

Syyslukukausi päättyy 21.12.2023

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024

Talviloma vk 9

Lukuvuosi päättyy 1.6.2024

Koulupäivien pituudet lv. 2023-2024

Koulupäivä alkaa joka aamu klo 8.35.

Loppumisajat:
maanantai  klo 11.45 (3.-4.lk) ja 13.45 (0.-2.lk ja 5.-6.lk)
tiistai  klo 12.45 (0.-2.lk) ja 14.40 (3.-6.lk)
keskiviikko klo 11.45 (0.-2.lk) ja 13.45 (3.-6.lk)
torstai  klo 12.45 (0.-2.lk) ja 14.40 (3.-6.lk)
perjantai klo 12.45 (kaikki luokat)

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 14

1 April 2024 Thursday
2 April 2024 Thursday
3 April 2024 Thursday
4 April 2024 Thursday
5 April 2024 Thursday
6 April 2024 Thursday
7 April 2024 Thursday

Viikko 15

8 April 2024 Thursday
9 April 2024 Thursday
10 April 2024 Thursday
11 April 2024 Thursday
12 April 2024 Thursday
13 April 2024 Thursday
14 April 2024 Thursday

Viikko 16

15 April 2024 Thursday
17 April 2024 Thursday
18 April 2024 Thursday
19 April 2024 Thursday
20 April 2024 Thursday
21 April 2024 Thursday

Viikko 17

22 April 2024 Thursday
23 April 2024 Thursday
24 April 2024 Thursday
25 April 2024 Thursday
26 April 2024 Thursday
27 April 2024 Thursday
28 April 2024 Thursday

Viikko 18

29 April 2024 Thursday
30 April 2024 Thursday
1 May 2024 Thursday
2 May 2024 Thursday
3 May 2024 Thursday
4 May 2024 Thursday
5 May 2024 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

KOTALAN KOULU

Kotalan koulu sijaitsee Virroilla Kotalan kylässä. Kotala on virkeä n 450 asukkaan kylä Järvi-Suomen tien varrella 15 km Virtain keskustasta Jyväskylän suuntaan.

Asuinpaikkana Kotala on miellyttävä ja turvallinen kasvuympäristö lapsille. Kotala
tunnetaan Martti Kitusesta ja koskista.

Koulu on perustettu v. 1895. Nykyinen koulurakennus on vuodelta 1959, lisäosa on
rakennettu v. 2001. Koulun pihapiirissä sijaitseva vanha koulurakennus on Kotalan NS:n käytössä, ja asuntorakennuksessa toimii Kotalan ryhmäperhepäivähoito.

Urheiluaktiviteetteja voi harrastaa koulun jääkiekkokaukalossa/jalkapallokentällä
sekä tennis- ja lentopallokentillä.
Iltaisin koululla toimivat kansalaisopiston piirit ja 4H-kerho.
Kirjastoauto poikkeaa koululla joka viikko.

Koulumme on nimetty
Erä- ja yrittäjyyskoulu Kituseksi


Koulun toiminta-ajatuksessa on jo vuosien ajan korostettu luonnon ja oman kotiseudun arvostamista.

Profiloitumisen myötä nämä asiat edelleen vahvistuvat. Kotalan kyläyhdistys ja kylän lukuisat yrittäjät sitoutuvat järjestämään tutustumis- ja opintokäyntejä kylän yrityksiin ja luontokohteisiin. Metsästysseurat ja kalastuskunnat ovat lupautuneet antamaan tietoa erätaidoista ja kalastuksesta.

Yrittäjyyden kipinän luominen jo varhaisessa vaiheessa auttaa nuoria huomaamaan, että kotikylästäkin voi löytyä työtä eikä muutto muualle olekaan välttämätön.

Kotalan koulu ympäristöineen ilmasta kuvattuna: http://www.kotala.fi/ilmakuvat/slides/kotalan%20koulu.html

(Tekstien ja kuvien muokkaus: Markku Touronen. Lähde: www.kotala.fi)

Kuinka poikkeavaa koulukuljetusta anotaan

Linkki hakemukseen ​https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/hakemusmaksuttomaan-koulukuljetukseen-paasy.pdf


Kuljetus myönnetään erillistä hakemusta niille, joille se matkan pituuden vuoksi kuuluu tai oppilaan terveydentila sen pysyvästi vaatii. Muissa tapauksissa koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta ja sitä haetaan lukuvuosittain sivistyslautakunnalta, joka tekee asiasta erillisen päätöksen. Hakemus osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.

Koulumatkan vaarallisuus
Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta voi järjestää koulukuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osalle. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan olosuhteita, mutta suurimman painoarvon saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Pelkkää vaaralliseksi määritellyn tien ylittämistä tai esim. valaistuksen puuttumista ei automaattisesti katsota perusteeksi koulukuljetuksen järjestämiselle.
Koulumatka voidaan tulkita vaaralliseksi myös muista syistä, mm. petoeläinten poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi. Pelkkä petoeläinten
esiintyminen ei ole koulukuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen välittömässä läheisyydessä. Hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja niihin tulee liittää asiantuntijalausunto.
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus, terveysperuste
Kuljetuksen järjestäminen matkan vaativuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetusperusteen lisäksi oppilaalle suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso. Lausunto ei kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Lausunnot on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Tällaisessa tapauksessa asia sovitaan erikseen.
Koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää liikuntarajoitteen (ns.keppiläiset) perusteella tietylle ajanjaksolle. Tällöin tarve ko. ajalle tulee osoittaa lääkärinlausunnolla. Lausuntoa käytetään aina kuitenkin vain asiantuntija-apuna.
Erityisen tuen oppilaiden koulukuljetustarpeet arvioidaan vuosittain oppilaiden siirtyessä ylemmälle vuosiluokalle. Erityisen tuen päätös ei
automaattisesti ole peruste koulukuljetukselle. Kuljetus järjestetään joko taksilla tai linja-autolla. 
Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhot
Oppilaan osallistuessa maksulliseen aamu/iltapäivähoitoon- tai toimintaa, hänelle ei myönnetä koulukuljetusta.

Etäopetuksen laatusuositus

Oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen.
 • Oppilaalla on oikeus jutella opettajan kanssa ja saada palautetta työskentelystään.
 • Oppilaalla on oikeus tuntea kuuluvansa luokkayhteisöön.
 • Oppilaan tulee huolehtia koulutyöstään opetussuunnitelman mukaisesti huolellisesti ja tavoitteellisesti


Perusasteella oppimisen keskeinen laatutekijä on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Etäoppimisessa vuorovaikutus on monin tavoin haastavampaa, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin luokkatyöskentelyssä. Oppilaalla on etätyöskentelyn aikana oltava tunne siitä, että opettaja on hänen tukenaan päivittäisessä koulutyöskentelyssä ja oppilas on edelleen koululuokkansa jäsen.

Opetusta voidaan toteuttaa verkon välityksellä joko synkronisesti eli samanaikaisesti tai ajasta ja paikasta riippumattomasti eli asynkronisesti. Asynkronisessa opetuksessa opettaja lähettää tehtäviä, nauhoittaa opetusvideoita ja oppilas tekee ne ajankohtana, joka parhaiten sopii hänelle. Kummassakin tapauksessa oppilaan on saatava oppimiseensa liittyvää tukea ja palautetta. Asynkronisessa työskentelyssä palaute voi perustua yhdessä laadittuun matriisiin, kommentointiin tai vaikkapa video- tai äänipalautteeseen.

Etäopetus hyötyy verkko-opetuksesta, mutta perusasteella on syytä käyttää paljon sellaisia tehtäviä, joiden tekeminen saa oppijat liikkeelle ja pois tietokoneruudun äärestä. Virroilla on käytössä tehtävien palautuskanavaksi sopivia verkkoympäristöjä, kuten Teams, Qridi, Peda.net, Jitsi tai muu vastaava.

 

Huoltajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Huoltajalla on oikeus tietää koulutyön suunnitelmista ajoissa.
 • Huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsen työskentelyn onnistumisesta.
 • Huoltaja vastaa siitä, että lapsi huolehtii oppivelvollisuuteen liittyvistä tehtävistään (PoL 26§)


Oppilaan lisäksi huoltajalla on oikeus saada tietoa oppilaan koulutyöskentelystä ja etätyöskentelyn suunnitelmista. Vaikka opettajilla onkin vastuu lasten ja nuorten opiskelusta, on huoltajan tai huoltajien rooli erittäin merkittävä etäjakson aikana. Monissa perheissä sovitetaan yhteen usean lapsen ja huoltajan etäopiskelua ja etätyötä. Sen vuoksi on tärkeää, että kodeissa tiedetään hyvissä ajoin tulevien päivien tehtävät materiaali- ja välinetarpeineen.

Opetustuokioiden lisäksi opettajan on oltava oppilaan ja huoltajan tavoitettavissa koulupäivien aikana. Kaikkien kannalta on selkeintä se, että opettaja ilmoittaa päivittäiset ajat, jolloin hän on tavoitettavissa verkon tai puhelimen kautta. Koulussa voi olla myös keskitetty opettajien puhelinpäivystys. Näin oppilaalla on mahdollista tarkentaa tehtävien antoja tai kysyä neuvoa niiden tekemisessä. Tämä välitön viestintä vähentää myös koulun ja kotien eristyneisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta kaikille osapuolille.

 

Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Opettajalla on oikeus ammatilliseen tukeen ja opettamisen työrauhaan.
 • Opettajalla on oikeus tuntea kuuluvansa kouluyhteisöön.
 • opettajalla on oikeus rajata työaikaansa.
 • Opettaja vastaa opetuksen pedagogisista ratkaisuista, oppimisen seurannasta, palautteesta ja arvioinnista.


Opettajan päätyö on opettaa oppilaita. Myös opettaja tarvitsee ja on oikeutettu ammatilliseen tukeen. Yhteisöllisyyden vaaliminen on erittäin tärkeää myös etätyössä.

 

Varautuminen koronaan

Opetusministeriö on tarkentanut joitakin ohjeita pandemiassa varautumisen näkökulmasta:

 • Mikäli perhe on ollut matkoilla, tulee oppilaan jäädä kotiin kahden viikon ajaksi. Ohje koski ulkomaita, mutta mikäli olette olleet kotimaan loman aikana osallisena suurissa joukkotapahtumissa, suosittelemme kotiin jäämistä myös silloin.
 • Oppilaaat ottavat kaikki oppikirjat mukaan kotiin. Kouluun tupdaan kirjat päivän lukujärjestyksen mukaan. Toimenpiteellä varaudutaan alustavasti siihen, että koulu suljettaisiin. Jos näin tapahtuisi, suunnittelemme opetusta siten, että voimme jatkaa kotien tuella oppimista yhä edelleen sähköisiä välineitä käyttäen. 
 • Kaupungin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan johdolla varmistamaan, että varautumisemme on ajan tasalla.

Tiedotusta tapahtuu aina heti kun saamme lisäohjeita. Pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma

terveisin Katri Rantala

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä