Maantieto

Oppiainesisällöt

MAANTIETO

Oppiaineen tehtävä

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon.

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa.

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa.

Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa. Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa. Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7-9

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että maapallon karttakuvan kehittäminen (S1) ja ajankohtaisen maailman seuraaminen (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

 

 

7 vuosiluokka, 1 viikkotunti

 

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

   

T1 Karttataidot

S1 Kartan peruskäsitteet, sijainti, keskeinen paikannimistö

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen maailmankartalla

S3 Planetaariset ilmiöt ja vyöhykkeisyys

S5 Asutuksen jakautuminen maapallolla

S6 Kasvillisuusvyöhykkeet

L1, L4 ja L5

T2 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisemat

S1 Keskeinen luonnonmaantieteellinen nimistö

S2 Ajankohtaiset luonnonmaantieteelliset ilmiöt kartalla (esim. maanjäristykset)

S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

S4 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisema

L4, L5

T3 Kulttuurimaantiede

S2 Ajankohtaiset kulttuurimaantieteelliset tapahtumat

S3 Ilmaston, kasvillisuuden ja pinnanmuotojen vaikutus ihmismaantieteessä

S4-S5 Kulttuureihin ja kulttuurimaisemiin tutustuminen

S6 Alueelliset ongelmat

L2, L4

T4 Ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutus

S1 Teemakartta

S2 Ajankohtaiset ympäristöongelmat

S3 Luonnonvarojen kestävä käyttö

S4 Ympäristön monimuotoisuus

S5 Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö

L7

Maantieteelliset taidot

   

T5 Maantieteellinen ajattelu

S1 Karttataidot

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen kartalla

S3 Vyöhykkeisyys maailmankartalla

S4-S5 Luonnon- ja kulttuurimaisema

S6 Globaalien ja alueellisten ongelmien ymmärtäminen

L1

T6 Kartan peruskäsitteet

 

S1-S2 Keskeinen paikannimistö ja tapahtumien sijoittaminen maailmankartalle

S3 Vyöhykkeisyys maailmankartalla

S4-S5 Luonnon- ja kulttuurimaisema maailmankartalla

S6 Ympäristöongelmat maailmankartalla

L4, L5

T7 Karttataidot ja geomediataidot

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö

S2 Ajankohtaiset uutiset kartalla

S3 ja S5 Maantieteelliset diagrammit

S4 ja S6 Ympäristöuutisten seuraaminen maailmalla

L5, L6

T8 Maantieteelliset tutkimustaidot

S1 Maantieteellisten ilmiöiden esittäminen kartalla

S2 Ajankohtaisten uutisten seuranta

S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden tutkiminen

S6 Ympäristöongelmien tutkiminen

L1

T9 Ympäristön havainnointi

S1-S3 Teemakartat, satelliitti- ja ilmakuvat

S4 Maantieteellinen tutkimus

S5 Kulttuuriympäristön havainnointi

S6 Luonnonvarojen hyödyntäminen

L4

T10 Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot

S1-S2 Kartan ja uutisten tulkinta sekä esittäminen

S3-S4 maantieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä

S5 Keskustellaan eri kulttuureista

S6 Luonnonvarojen käytön pohdinta

L2

T11 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

S1-S2 Ympäristöongelmien uutisseuranta

S3-S4 Elämän perusedellytysten ja elinympäristöjen vaaliminen

S5 Hyvän elämän edellytysten arvostaminen

S6 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

L7

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

   

T12 Aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa

S1-S6 Vastuullinen elämäntapa maailmankansalaisena

L7

T13 Alueellinen kulttuuri-identiteetti ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

S1, S3, S4 ja S6 Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman arvostaminen

S2 Ajankohtaisten uutisten seuraaminen ihmisoikeuksien näkökulmasta

S5 Ihmisoikeudet

L3, L7

 

 

8-9 vuosiluokka, 2,5 viikkotuntia (8 lk 1,5 vvt ja 9 lk 1 vvt)

 

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

   

T1 Karttataidot

S1 Kartan peruskäsitteet, sijainti, keskeinen paikannimistö

S2-S3 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen maailmankartalla

S4 Aluetutkimus karttapohjalla

S5 Kulttuurimaantieteelliset ilmiöiden havainnointi

S6 Luonnonvarojen jakautumien maapallolla

L1, L4 ja L5

T2 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisemat

S1 Keskeinen luonnonmaantieteellinen nimistö

S2 Ajankohtaiset luonnonmaantieteelliset ilmiöt kartalla

S3 Elämän perusedellytykset

S4 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisema

S6 Luonnon monimuotoisuuden väheneminen

L4, L5

T3 Kulttuurimaantiede

S1 Kulttuurimaantieteelliset teemakartat

S2 Ajankohtaiset kulttuurimaantieteelliset tapahtumat

S3 Puhdas ilma, vesi ja ravinto

S4-S5 Kulttuureihin ja kulttuurimaisemiin tutustuminen

S6 Alueelliset ongelmat

L2, L4

T4 Ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutus

S1 Teemakartta, satelliitti- ja ilmakuvat

S2 Ajankohtaiset ympäristöongelmat

S3 Luonnonvarojen kestävä käyttö

S4 Ympäristön monimuotoisuus

S5 Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö

L7

Maantieteelliset taidot

   

T5 Maantieteellinen ajattelu

S1 Karttataidot

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen kartalla

S3 Elämän perusedellytykset

S4-S5 Eri alueiden kulttuuri ja kulttuurimaisemat

S6 Globaalien ja alueellisten ongelmien ymmärtäminen

L1

T6 Kartan peruskäsitteet

 

S1-S2 Keskeinen kulttuurimaantieteellinen paikannimistö ja tapahtumien sijoittaminen kartalle

S3 Luonnonvarojen esiintyminen

S4-S5 Kulttuurimaisema kartalla

S6 Ympäristöongelmat kartalla

L4, L5

T7 Karttataidot ja geomediataidot

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö

S2 Ajankohtaiset uutisten sijoittuminen kartalle

S3 ja S5 Kulttuurimaantieteelliset diagrammit

S4 ja S6 Ympäristöuutisten seuraaminen

L5, L6

T8 Maantieteelliset tutkimustaidot

S1 Ihmismaantieteellisten ilmiöiden esittäminen kartalla

S2-S3 Ajankohtaisten uutisten seuranta

S4-S5 Kulttuurimaiseman tutkimus

S6 Ympäristöongelmien tutkiminen

L1

T9 Ympäristön havainnointi

S1-S3 Teemakartat, satelliitti- ja ilmakuvat

S5 Kulttuuriympäristön havainnointi

S6 Luonnonvarojen hyödyntäminen

L4

T10 Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot

S1-S2 Kartan ja uutisten tulkinta, esittäminen ja palaute

S3-S4 Maantieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä

S5 Keskustellaan eri kulttuureista

S6 Luonnonvarojen käytön pohdinta

L2

T11 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

S1-S2 Ympäristöongelmien uutisseuranta

S3-S4 Elämän perusedellytysten ja elinympäristöjen vaaliminen

S5 Hyvän elämän edellytysten arvostaminen

S6 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

L7

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

   

T12 Aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa

S1-S6 Vastuullinen elämäntapa maailmankansalaisena

L7

T13 Alueellinen kulttuuri-identiteetti ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

S1, S3, S4 ja S6 Kulttuurimaiseman monimuotoisuuden arvostaminen

S2 Ajankohtaisten uutisten seuraaminen ihmisoikeuksien näkökulmasta

S5 Ihmisoikeudet

L3, L7

 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

 

 

T1 Karttataidot

S1 Suomen kartan peruskäsitteet ja keskeinen paikannimistö

S2 Ajankohtaisten uutisten seuraaminen Suomessa

S3 Vyöhykkeisyys Suomessa

S4 Kotiseutututkimus karttapohjalla

S5 Asutuksen jakautuminen Suomessa

S6 Kasvillisuusvyöhykkeet Suomessa

L1, L4 ja L5

T2 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisemat

S1 Luonnonmaantieteellinen nimistö Suomessa

S2 Ajankohtaiset luonnonmaantieteelliset ilmiöt kartalla (esim. sääkartta)

S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet suomessa

S4 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisema Suomessa

S6 Ympäristömuutokset Suomessa (esim. ilmastonmuutos)

L4, L5

T3 Kulttuurimaantiede

S1 Kulttuurimaantieteelliset teemakartat

S2 Ajankohtaiset tapahtumat Suomessa

S3 Ilmaston, kasvillisuuden ja pinnanmuotojen vaikutus ihmisen toimintaan Suomessa

S5 Kulttuurit ja kulttuurimaisemat

S6 Alueelliset ongelmat Suomessa

L2, L4

T4 Ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutus

S1 Teemakartat

S2 Ympäristöongelmat Suomessa

S3 Luonnonvarojen kestävä käyttö Suomessa

S4 Oman lähiympäristön monimuotoisuus

S5 Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö ja kestävä elämäntapa

L7

Maantieteelliset taidot

 

 

T5 Maantieteellinen ajattelu

S1 Karttataidot arkielämässä

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen ja alueellinen merkitys

S3 Elämän perusedellytykset Suomessa

S4-S5 Eri alueiden kulttuuri ja kulttuurimaisemat

S6 Alueellisten ongelmien ymmärtäminen

L1

T6 Kartan peruskäsitteet

 

S1-S2 Keskeinen maantieteellinen paikannimistö ja tapahtumien sijoittaminen kartalle

S3 Vyöhykkeisyys Suomessa

S4-S5 Luonnon- ja kulttuurimaisema kartalla

S6 Ympäristöongelmat Suomessa

L4, L5

T7 Karttataidot ja geomediataidot

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö

S2 Ajankohtaiset uutiset Suomessa

S3 ja S5 Maantieteelliset diagrammit

S4 ja S6 Ympäristöuutisten seuraaminen Suomessa

L5, L6

T8 Maantieteelliset tutkimustaidot

S1 Maantieteellisten ilmiöiden esittäminen

S2-S3 Ajankohtaisten uutisten seuranta

S4-S5 Kenttätutkimus omassa lähiympäristössä

S6 Ympäristöongelmien tutkiminen lähiympäristössä

L1

T9 Ympäristön havainnointi

S1-S3 Teemakartat, satelliitti- ja ilmakuvat

S4 Maantieteellinen tutkimus

S5 Lähiympäristön havainnointi

S6 Luonnonvarojen hyödyntäminen lähialueilla

L4

T10 Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot

S1-S2 Kartan ja uutisten tulkinta, esittäminen ja palaute

S3-S4 Maantieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä

S5 Kulttuurit Suomessa

S6 Luonnonvarojen käytön ja kulutustottumusten pohdinta

L2

T11 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

S3-S4 Oman lähiympäristöjen vaaliminen (esim. Itämeren suojelu)

S5 Hyvän elämän edellytysten arvostaminen

S6 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

L7

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

 

 

T12 Aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa

S1-S2 Uutisten kriittinen seuraaminen

S3 Luonnonvarojen kestäväkäyttö

S4 Aluesuunnittelu

S5 Ihmisoikeudet ja kulttuurien kohtaaminen

S6 Ympäristöystävällinen elämäntapa

L7

T13 Alueellinen kulttuuri-identiteetti ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

S1 Alueellinen identiteetti

S2 Paikalliset uutiset

S3 Lähialueen elämän perusedellytykset (esim. juomavesi, ilmanlaatu jne.)

 

S4 Kotiseudun erityispiirteet

S5 Vaikuttamismahdollisuudet

S6 Kestävän elämäntavan toteutuminen

L3, L7OPPILAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI MAANTIEDOSSA VUOSILUOKILLA 7–9

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa maanosan ja valtion eron. Oppilas nimeää kartalta valtameret ja maanosat.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin kaupunkeja ja keskeisimpiä kohteita Suomesta sekä valtioita Euroopasta ja muualta maailmasta sekä tietää nimeämiensä kohteiden ja valtioiden sijainnin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa maapallon karttakuvan peruspiirteet, kuten vuoristoja, nie-mimaita, salmia ja merialueita, sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää karttakuvan peruspiirteitä tarkoituksenmukaisesti, kuten soveltaa kohteiden sijaintia ja nimistöä maantieteellisten ilmiöiden kuvailussa ja selittämisessä.

 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden tuntemus

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä. Oppilas nimeää erilaisia luonnonmaisemia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä esimerkkien avulla. Oppilas nimeää lämpövyöhykkeet. Oppilas nimeää ja antaa esimerkkejä joistakin ilmasto- ja kasvillisuusalueista. Oppilas tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä esimerkkien avulla. Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle keskeisimmät maapallon ilmasto- ja kasvillisuusalueet ja kertoo joitakin niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas antaa esimerkkejä luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneista tekijöistä Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää Maan planetaarisuuden sekä osaa selittää maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä ja kertoa miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan. Oppilas osaa vertailla maapallon keskeisimpiä ilmasto- ja kasvillisuusalueita ja selittää niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas selittää luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä Suomessa ja maapallolla.

 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden tuntemus

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmismaantieteellisiä ilmiötä, kuten väestö, elinkeinot, liikennemuodot ja matkailu Suomessa ja muualla maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ja antaa esimerkkejä ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa. Oppilas nimeää joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurien piirteisiin. Oppilas kuvailee erilaisia kulttuurimaisemia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa. Oppilas kertoo, millaiset tekijät vaikuttavat kulttuurien piirteisiin eri alueilla. Oppilas vertailee kulttuurimaisemia eri alueilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää erilaisista ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa ja perustella syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Oppilas kuvailee kulttuurien piirteiden vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa. Oppilas selittää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuurimaisemien syntyyn Suomessa ja muualla maailmassa.

 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan, kuten elinkeinoihin. Oppilas nimeää erilaisia luonnonvaroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan. Oppilas luokittelee luonnonvaroja niiden kestävyyden näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas kertoo, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan ja nimeää alueellisia esimerkkejä niistä. Oppilas perustelee, miten ihmisen toiminta aiheuttaa erilaisia ympäristöongelmia. Oppilas osaa selittää luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristöongelmien suhteita ja perustella luonnonvarjojen kestävän käytön merkityksen.

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Maantieteellinen ajattelutaito

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa keskeisten maantieteen peruskäsitteiden merkityksen. Oppilas kuvailee aluetta kartoista tai kuvista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa määritellä maantieteellisiä peruskäsitteitä. Oppilas tunnistaa eri aluetasoja, kuten oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas kuvailee aluetta kartoista tai kuvista. Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä yksinkertaisia maantieteellisiä kysymyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ilmiöitä käyttäen maantieteen peruskäsitteitä. Oppilas kuvailee alueiden välisiä eroja joillakin aluetasoilla. Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ilmiöitä käyttämällä tarkoituksenmukaisesti maantieteellisiä käsitteitä. Oppilas vertailee maantieteellisiä ilmiöitä eri aluetasoilla ja selittää syitä alueiden välisiin eroihin. Oppilas esittää perusteltuja maantieteellisiä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Tilatajun kehittyminen

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ilmansuunnat. Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin karttamerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa ilmaista kohteen sijainnin ilmansuuntien avulla. Oppilas tunnistaa ja nimeää karttamerkkejä. Oppilas mittaa janamittakaavan avulla etäisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa suunnata maastokartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla. Oppilas mittaa suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti eri karttatyyppejä sekä ilma- ja satelliittikuvia.

 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Geomediataidot

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa yksinkertaisia asioita kartoilta, diagrammeista ja kuvista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja, karttoja sekä karttapalveluja maantieteellisistä ilmiöistä. Oppilas laatii yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantieteellisistä ilmiöistä. Oppilas laatii karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä laatimistaan kartoista, diagrammeista, muusta geomedia-aineistosta sekä muista maantieteellisistä malleista.

 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Maantieteelliset tutkimustaidot

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu pienimuotoisen tutkimuksen toteutukseen ja osaa kertoa, mitä tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas osaa valita sopivan tavan tutkimustulosten esittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toteuttaa maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustuloksia maantieteelle ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toteuttaa rakenteeltaan selkeän maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa ja esittää tuloksiaan monipuolisesti geomedian avulla ja liittää tutkimustulokset osaksi maantieteellisiä ilmiöitä.

 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ohjatusti. Oppilas osaa tunnistaa ympäristön muutoksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin itsenäisesti ohjeen mukaan. Oppilas osaa havainnoida ympäristön muutoksia, kuten ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä Suomessa ja muualla maailmassa, ja antaa esimerkkejä näistä. Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee havaintoja opettajan ohjaamana käsiteltävään ilmiöön. Oppilas osaa kertoa ympäristön muutoksista ja nimeää syitä keskeisimpiin ympäristön muutoksiin. Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja selittää joidenkin tapahtumien taustoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee havaintoja käsiteltävään ilmiöön. Oppilas osaa selittää syitä ympäristön muutosten taustalla. Oppilas arvioi kriittisesti seuraamiensa maantieteellisten tapahtumien vaikutuksia omassa lähiympäristössä, Suomessa tai koko maailmassa.

 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Ryhmässä työskentelyn, maantieteellisen tiedon esittämisen ja argumentoinnin taidot

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia ohjatusti osana ryhmää. Oppilas erottaa toisistaan maantieteellisen tiedon ja mielipiteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä. Oppilas esittää maantieteellistä tietoa omin sanoin. Oppilas kuuntelee toisten näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä. Oppilas esittää maantieteellistä tietoa oppiaineelle ominaisella tavalla. Oppilas esittää perusteluja omille näkemyksilleen maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia kannustavana ryhmän jäsenenä. Oppilas perustelee esittämäänsä maantieteellistä tietoa. Oppilas perustelee maantieteellisen tiedon pohjalta johdonmukaisesti omia näkemyksiään maantieteellisistä asioista.

 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Osallistumis- ja vaikuttamistaitojen soveltaminen eri aluetasoilla

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu ohjatusti lähiympäristön vaalimiseen, kuten viihtyisyyden tai turvallisuuden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu lähiympäristön vaalimiseen. Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja osallistuu lähiympäristön vaalimiseen. Oppilas selittää, miten voi osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa suunnitella keinoja lähiympäristön vaalimiseen ja toteuttaa niistä jonkin. Oppilas vertailee ja arvioi eri osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Sisältöalueet: S1-S6

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

Sisältöalueet: S1-S6 Arvioinnin kohde

Arvion kuvaus

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä