Kotitalous

Oppiainesisällöt

Kotitalous

Ulvilan kaupungin perusopetuksen tuntijaossa kotitaloutta opetetaan 3 vuosiviikkotuntia vuosiluokalla 7. Tämän jälkeen kotitalous päättyy pakollisena oppiaineena ja jatkuu valinnaisena oppiaineena 8. ja 9. luokalla. Kriteerit näissä valinnaisessa kototaloudessa ovat samat. Kotitalouden opetussuunnitelman lähtökohtana on ajattelu kotitalousopetuksen jatkumosta, joka ulottuu peruskoulun loppuun saakka. 

Oppiaineen tehtävä

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa.

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja tehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.

Laaja-alainen osaaminen

Oppiminen on kotitaloudessa parhaimmillaan käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja eheyttävää, laaja-alaista osaamista tuottavaa, todellisen arjen tehtäviä ja ongelmia ratkaisevaa toimintaa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii tietoja ja taitoja tekemällä ja osallistumalla, vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Oppilas oppii

 • suunnittelemaan ajankäyttöä
 • ongelmanratkaisutaitoja
 • arvioimaan omaa luovuuttaan

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilas oppii arvostamaan oman kulttuuriympäristönsä ja kotinsa perinteitä ja arvoja.

Oppilasta ohjataan

 • tutustumaan oman alueensa tyypillisiin kädentaitoihin
 • innostetaan luovuuteen ja estetiikan ymmärtämiseen
 • hyvien tapojen noudattamiseen
 • havaitsemaan oman käytöksen merkitys ilmapiiriin ja ryhmän toimintaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilas saa valmiuksia itsenäiseen arjen hallintaan sekä itsestä ja kodista huolehtimiseen.

Oppilasta ohjataan hyödyntämään kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja (ruoanvalmistus ja leipominen, ruoanvalinta ja ravitsemus, kuluttaminen, vaatteiden ja tekstiilien hoito, puhtaus ja siisteys, ruokakulttuurit)

Oppilasta kannustetaan ottamaan vastuuta.

L4 Monilukutaito

Oppilasta ohjataan

 • valitsemaan ja käyttämään sopivia työvälineitä ja –menetelmiä arkipäivän työskentelyssä
 • kestävän kehityksen ajatteluun
 • ymmärtämään hyvinvointi elämänlaatuun vaikuttavana tekijänä
 • tietojen ja taitojen soveltamiseen
 • merkkien ja symbolien oikeaan käyttämiseen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppilasta ohjataan

 • hyödyntämään mediaa ja suhtautumaan siihen kriittisesti
 • käyttämään tarkoituksenmukaisesti nykyajan teknologiaa ja ottamaan huomioon turvallisuus, ergonomia ja hygieenisyys

L6 Työelämäntaidot ja yrittäjyys

Oppilas harjoittelee turvallisessa ympäristössä

 • vastuullista työskentelyä
 • ajankäyttöä
 • työtehtävien tasapuolista jakamista
 • järjestyksen ylläpitoa

Oppilas kehittyy itsenäiseksi osaajaksi, joka uskaltaa ilmaista omat mielipiteensä ja tietää omat vahvuutensa.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta ohjataan

 • vastuulliseen toimintaan arjen valinnoissa
 • kestävään kulutukseen
 • omien voimavarojen tehokkaaseen käyttöön

 

Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään oppilaan arkielämän tilanteissa.

 

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Käytännön toimintataidot

   

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

S1, S2, S3

L3

L1

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

S1, S2

L2, L3

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

S1, S2, S3

L3, L4, L5, L7

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana

S1, S2

L1, L3, L6

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin

S1, S2, S3

L3, L5, L7

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

   

T6 ohjata oppilasta kuuntelemaan ja keskustelemaan rakentavasti tehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

S1, S2, S3

L1, L2, L6, L7

L3

T7 aktivoida oppilasta johdonmukaiseen arkipäivään ja auttaa ymmärtämään kulttuurista monimuotoisuutta omia perinteitä kunnioittaen

S1, S2, S3

L2, L3

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika

S1, S2

L3, L6, L7

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä yhteisön toiminnassa

S1, S2, S3

L2, L6, L7

L3

Tiedonhallintataidot

   

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana

S1, S2, S3

L1, L4

L5

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan tarvittavia toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja

S1, S2, S3

L4


T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3

L1

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.

S1, S2, S3

L1, L7

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan tehtävien suunnittelussa.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Kehitetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja . Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetetaan omaa ja yhteisön identiteettiä tukevaa ruoka- ja tapakulttuuria sekä kodin juhlakulttuuria

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Tuetaan yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Arvioidaan tarvetta käyttää asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Ohjataan oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuunsa ja oikeutensa valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Ohjataan median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustetaan pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Harjaannutetaan vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä ohjataan tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.

 

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Oppimisympäristö mahdollistaa

 • vuorovaikutteisen toiminnan
 • yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja osaamisen jakamisen
 • tutkivan ja soveltavan opiskelun
 • työskentelyn arvioinnin
 • turvallisen oppimisen
 • työn arvostaminen ja loppuun saattaminen
 • pitkäjänteinen tapa tehdä työtä
 • kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri
 • mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista

Opetuksessa hyödynnetään luokkatilojen lisäksi mahdollisimman paljon Ulvilassa ja lähiympäristössä olevia mahdollisuuksia.

Oppilaille annettavat tehtävät valitaan siten, että ne auttavat arkielämän hallintaa.

Opetusmenetelmät valitaan siten, että opitut tiedot ja taidot helpottavat arkielämässä selviytymistä.

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9

Keskeistä ohjauksen eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on, että oppilaiden motivaatio ja itseohjautuvuus lisääntyy asteittain. oppitunneilla työskentely kehittyy vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja opittuun tietoon nojautuvaksi. Oppimistilanteet järjestetään oppilaiden osaamistason mukaisiksi ja tarvittaessa opetusjärjestelyissä joustetaan.

Kotitaloudessa opetettavat asiat kytketään arkipäivän ilmiöihin. Näin oppilaat saavat mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja asioita omaan arkipäivään.

Näin luodaan oppilaille valmiuksia siirtyä peruskoulun jälkeen alan koulutukseen ja sitä kautta erilaisiin alan ammateihin.

 

Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9

 • Arviointi on:
 • monimuotoista
 • ohjaavaa
 • kannustavaa
 • palautetta antavaa
 • käsitteiden ja sisältöjen ymmärtämistä testaavaa
 • jatkuvaa
 • Oppilaille ja huoltajille selvitetään arvioinnin kriteerit
 • Päättöarviointi
 • Suoritetaan sinä lukuvuonna, jona oppiaineen opiskelu päättyy
 • Määrittelee, miten oppilas on saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet
 • Suhteuttaa oppilaan osaamisen tason kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin kriteereihin


KOTITALOUDEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 7.-LUOKALLA

 

 1. JAKSO

TAVOITTEET:

oppilas

 • alkaa kiinnittää huomiota arkipäivän sujumiseen
 • tunnistaa yleisimmät kasvikset ja marjat sekä muutaman hedelmän
 • tunnistaa ja osaa nimetä keittiön yleisimmät astiat ja työvälineet
 • osaa kiinnittää huomiota puhtauteen ja siisteyteen
 • tottuu erilaisuuteen ja kohtelee kaikkia tasavertaisesti sekä osaa olla aktiivinen jäsen omassa ryhmässään

ARVIOINTI:

 • koko lukuvuoden aikana edistymistä seurataan jatkuvan näytön periaatteella
 • oppilas osaa kertoa kokemuksiaan alkaneesta kotitalouden opiskelusta
 • jakson aihealueisiin liittyvä testi
 • pienestä ruuanvalmistukseen liittyvästä osatehtävästä selviytyminen

 

 

 1. JAKSO

TAVOITTEET:

 • oppilas oppii terveellisen ravitsemuksen perusteet ja osaa valmistaa yksinkertaisia ateriakokonaisuuksia sekä vuodenajan mukaisia leivonnaisia ja ruokia

ARVIOINTI:

 • kirjallinen koe jakson lopulla

 

 

 1. JA 4. JAKSO

TAVOITTEET:

oppilas oppii

 • huolehtimaan vaatteista ja kodin tekstiileistä joko itse tai palveluita käyttäen
 • pitämään kodin siistinä
 • perusasioita vastuullisesta kuluttamisesta ja ympäristöstä huolehtimisesta
 • arvostamaan kodin ja perheen yhteisiä ruoka- ja juhlahetkiä

ARVIOINTI:

 • kirjallinen koe
 • oman aterian suunnittelu ja toteutus käytännön kokeena


VALINNAISEN KOTITALOUDEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 8-LUOKALLA

 

 1. JAKSO

TAVOITTEET:

oppilas

 • kertaa 7.luokan oleellisimmat kodin arkeen liittyvät käytännön tehtävät, joiden osaamisessa näkyy myös teoreettisten tietojen soveltamiskyky

ARVIOINTI:

 • jakson alussa kirjallinen testi luokalla opituista asioista
 • jakson aikana kertaa tutut käytännön tehtävät ja onnistumista arvioidaan jatkuvan näytön periaatteella ( opettaja ja ryhmä) , oppilaan itsearviointia tehtävien onnistumisesta

 

 

 1. JAKSO

TAVOITTEET:

 • oppilas tutustuu suomalaisen ruokakulttuurin lähtökohtiin ja historiaan
 • oppilas oppii valmistamaan perinteisiä ruokia eri puolilta Suomea

 ARVIOINTI

 • kirjallinen koe jakson lopulla
 • tehtävissä onnistumista arvioidaan jatkuvan näytön periaatteella

 

 

 1. JA 4. JAKSO

TAVOITTEET:

oppilas

 • tutustuu tavallisimpiin erityisruokavalioihin ja ymmärtää miksi sama ruoka ei sovi kaikille
 • oppii valmistamaan ruokia erityisruokavaliota tarvitseville ja asettumaan heidän asemaansa

 

ARVIOINTI:

 • kirjallinen koe
 • oman aterian suunnittelu ja toteutus käytännön kokeena
 • tehtävissä onnistumista arvioidaan jatkuvan näytön periaatteella

 

 

VALINNAISEN KOTITALOUDEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 9-LUOKALLA

 

 1. JAKSO

TAVOITTEET:

oppilas

 • hallitsee arkipäivän rutiinit keittiötyöskentelyssä ja muissa kodin tehtävissä
 • kehittyy omatoimisuudessa ja ymmärtää tasapuolisen työnjaon merkityksen sekä osaa toteuttaa sen
 • osaa hallita ajankäyttöään

ARVIOINTI:

 • oppilas arvioi omaa tämänhetkistä osaamistaan numerolla ja sanallisesti
 • oppilas asettaa itselleen tavoitteet päättöarviointia varten
 • pieni yksin suoritettava käytännön tehtävä osaamisen osoittamiseksi
 • koko lukuvuoden edistymistä seurataan jatkuvan näytön periaatteella

 

 1. JAKSO

TAVOITTEET:

 • oppilas tutustuu kansainväliseen ruokakulttuuriin ja oppii valmistamaan eri maiden ruokia

ARVIOINTI:

 • kirjallinen koe jakson lopulla

 

 

 1. ja 4. JAKSO

TAVOITTEET:

oppilas osaa

 • suunnitella ja toteuttaa juhlan
 • etsiä tietoa ja toimia itsenäisesti sekä ottaa vastuuta tehtävän suunnittelusta
 • asettua toisen asemaan elämän eri osa-alueilla ( esim. erityisruokavaliot, toisen kunnioittaminen)

 

ARVIOINTI:

 • oman juhlan suunnittelu ja toteutus projektityönä; arvioidaan sekä kirjalliset tuotokset että juhlan toteutus käytännön kokeena

 

 

 

8.lk VALINNAINEN KOTITALOUS, HYGIENIAOSAAMINEN,  TAVOITTEET JA ARVIOINTI

 

 1. ja 2. jakson tavoitteet:

oppilas

 • tietää mitä elintarvikehygienialla tarkoitetaan ja ymmärtää sen merkityksen keittiötyöskentelyssä
 • osaa käsitellä elintarvikkeita hygieenisesti
 • osaa valmistaa puhdasta ja turvallista ruokaa
 • selviytyy Ruokaviraston hygieniapassitestistä hyväksytysti ( 40 väittämästä vähintään 34 oikein)

 

Arviointi:

 • oppilas osoittaa osaamisensa kirjallisella kokeella sekä olemalla aktiivinen tunneilla
 • suorittaa hygieniapassitestin
 • osoittaa hygieniaosaamisensa käytännössä kevään jaksojen aikana, arviointi jatkuvan  seurannan periaatteella

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä