2. Perusopetus yleissivistyksen perustana

Arvoperusta

Ulvilan yhteiskoulun arvoperustaan kuuluvat hyvät käytöstavat, rehellisyys ja yhteistyö. Rehellisyys kasvattaa luottamusta ja luo perustan koulutyölle. Yhteistyö on hyvinvoinnin, laadukkaan opetuksen ja oppimisen perusta. Yhteistyö eri luokka-asteiden välillä tukee koulumme yhteisöllisyyttä. Yhteistyö opettajien, oppilaiden, koulumme muun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen välillä on tärkeää.

Koulumme korostaa tärkeitä opettamisen ja oppimisen taitoja. Opetuksen monipuolisuus, joustavuus ja toiminnallisuus lisäävät oppilaan viihtymistä ja motivaatiota. On tärkeää, että oppilaalla on mahdollisuus kokeilla erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja, jotta hän löytää itselleen sopivimman. Vertaisoppiminen opettaa toisten kanssa toimeentulemista ja huomioonottamista sekä luo oppimisen iloa. Muina arvoina näemme oppilaan ahkeruuden ja vastuunkantamisen niin omasta kuin muidenkin oppimisesta ja kaikesta tekemisestä.

Tavoitteena on kasvattaa oppilaista yhteiskuntamme ympäristöä huomioivia kansalaisia, joilla on tarvittavattiedot ja taidot ylläpitää kestävää kehitystä sekä ympäristömme ja yhteiskuntamme hyvinvointia.

Jokaisella työyhteisömme jäsenellä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen työ- ja oppimisympäristöön. Haluamme kannustaa oppilaita kohtaamaan toiset ihmiset ennakkoluulottomasti ja rohkaista heitä suvaitsevaisuuteen.

Jokaista oppilasta tulee kohdella yksilönä. Oppilaan kannustaminen ja positiivisen palautteen antaminen hänen työskentelystään on oppilaalle tärkeää ja vahvistaa hänen ainutkertaisuuttaan ja kokemustaan osaavana ja oppivana yksilönä sekä ryhmän jäsenenä.

Oppimiskäsitys

Ulvilan yhteiskoulun oppimiskäsityksessä painotetaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja ja yksilöllisyyttä. Eriyttäminen on iso osa opetusta. Ryhmissä toimiminen, konkreettinen tekeminen ja toiminnallisuus kehittävät oppilaan vuorovaikutustaitoja. Oppimisen kannalta keskeistä on yksilöllisten oppimistavoitteiden saavuttaminen harjoittelun kautta. Pintaoppimisen ja yksittäisten tietojen sijaan korostetaan syvempiä ja laajempia oppimiskokonaisuuksia. Laajempien kokonaisuuksien avulla oppilaalle syntyy ymmärrys asioiden välisistä yhteyksistä. Opetuksessa muistetaan kuitenkin myös se, että osa asioista on edelleen opeteltava ulkoa. Oppiminen nähdään elinikäisenä prosessina.

Oppimisen kannalta tärkeää on oppilaan oma aktiivisuus. Konkreettinen tekeminen ja toiminnallisuus mahdollistavat oppilaan aktiivisuuden. Aktiivisuus voi kuitenkin ilmetä eri tavoin riippuen oppilaasta. Kannustava ilmapiiri lisää aktiivisuutta: oppilaan sallitaan ja hän uskaltaa tehdä virheitä, kokeilla ja yrittää.

Opettaja voi toiminnallaan vaikuttaa koko oppimisprosessiin. Hyvä oppilastuntemus mahdollistaa erilaisten oppimispolkujen huomioimisen. Lähtökohtana on edetä pienistä oppimiskokonaisuuksista laajempiin. Tärkeää on oppilaiden kohtaaminen ja monimuotoisuuden sekä kulttuurin ymmärtäminen. Opettaja toimii mallina kaikelle tekemiselle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä