6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksessa kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat yhteiset oppiaineet arvioidaan kunkin lukuvuoden päätteeksi erillisinä. Arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.  Lukuvuositodistukseen merkitään sanallinen arvio tai arvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden tavoitteet lukuvuoden aikana.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.  

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa muodostettaessa. Oppiainekohtainen arviointi tulee suunnitella ja olla oppilaiden tiedossa jo oppimiskokonaisuuden alkaessa. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosanoja.  

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä.  

Perusopetuksen tuntijaon mukaiset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1–3 opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroin. Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana. 

Ulvilan kaupungin lisäys

Koulu päättää valinnaisainevalikoimansa omassa lukuvuosisuunnitelmassaan. Lukuvuosittain määritellään, mitä taide- ja taitoaineiden valinnaisia ja muita valinnaisia aineita tarjotaan.    

 

Vuosiluokilla 3 - 6 tarjotaan jokaisella vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin valinnainen aine, joka/jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valinnainen aine voidaan tarjota joko koko vuodeksi tai jakaa kahteen eri kokonaisuuteen.  Vuosiluokilla 8 - 9 tarjotaan kahden tunnin valinnaisia aineita lukuun ottamatta musiikkiluokkaa, jolla järjestetään painotettua opetustaKahdeksannella luokalla alkanut kahden vuosiviikkotunnin valinnainen aine jatkuu yhdeksännellä luokalla. Mikäli valinnainen aine on perusopetuksessa opetettavan oppiaineen syventävä valinnainen aine, se voi korottaa kyseisen yhteisen oppiaineen arvosanaa, mikäli opetussuunnitelmassa on näin määritelty. Tavoitteet, sisällöt, arvioinnin periaatteet sekä valinnaisen aineen mahdollisuus vaikuttaa kaikille yhteisen oppiaineen arvosanaan määritellään valinnaisaineittain koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.  

 

Vuosiluokilla 8 - 9 tarjotaan kahden vuosiviikkotunnin taide- ja taitoaineiden valinnaisia aineita. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja sisällöt taide- ja taitoaineiden valinnaisille aineille osana kaikille yhteisen taide- ja taitoaineen oppimäärää.   

 

Musiikkiluokalla, jossa painotetaan tiettyä oppiainetta (musiikkia), valinnaisten aineiden ja taide- ja taitoaineiden valinnaisten aineiden tarjonta on suppeampi kuin muussa perusopetuksessa.  

 

Koulu määrittelee ja tiedottaa huoltajille lukuvuosittain, mitä valinnaisia aineita sekä taide- ja taitoaineiden valinnaisia aineita oppilaat voivat valita. Valinnaisten aineiden ja taide- ja taitoaineiden painotukset, sisällöt ja toteuttamistavat määritellään lukuvuosittain. 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa (liitteenä) kuvataan: 

  • Koulun valinnaiset aineet ja niiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin periaatteet: arvioidaanko valinnainen arvosana numeerisesti vai asteikolla hyväksytty/hylätty ja voiko sanallisesti arvioitava valinnainen aine korottaa siihen liittyvän kaikille pakollisen aineen arvosanaa. 
  • Koulun taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet ja niiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin periaatteet osana kaikille yhteistä taide- ja taitoaineen oppimäärää. 
  • Kuinka paljon musiikkiluokalla opiskelevat oppilaat voivat valita valinnaisia aineita ja taide- ja taitoaineiden valinnaisia aineita.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä