KAS.PEL.040, Tutkiva harjoittelu, luokanopettaja

Matkakirjatyöskentelyn idea ja yleisohje lo-harjoitteluissa

Asiantuntijaksi kasvun matkakirja -prosessin oleellinen osa on portfoliotyöskentely, jonka tarkoituksena on pohtia omaa opettajuutta ja sen kehittymistä pohjaten EDUn arvomallinnukseen. Kuhunkin harjoitteluun on erikseen määritelty ne arvot ja niihin kytköksissä olevat osaamisalueet, joihin erityisesti keskitytään. Kasvatustieteellinen tietotaito ja vuorovaikutus kulkevat mukana kaikissa harjoitteluissa. 

Yleisohje

Harjoittelun alussa

Määrittele omat tavoitteesi harjoittelujaksolle suhteessa harjoittelun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kirjaa ne itsellesi muistiin harjoittelun alussa henkilökohtaiseen portfolioosi eli Peda.netin OmaTilasi Matkakirjaan ja harjoittelukohtaisesti jaksosuunnitelmaan tai vastaavaan.

Harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana kirjaa muistiin tuntien seuraamisessa, opetusprosessissa sekä ohjauskeskusteluissa esiin nousseita ajatuksia liittyen kunkin harjoittelun arvoihin ja niihin kytköksissä oleviin osaamisalueisiin. Voit jo tässä vaiheessa kirjoittaa muistiinpanojasi Matkakirjaasi Peda.netissä.

Harjoittelun lopussa

Harjoittelun jälkeen kirjoita Matkakirjaasi reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi. Käytä reflektion apuna harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita, omia tavoitteitasi, prosessinaikaisia havaintojasi ja muistiinpanojasi (esim. ohjauskeskustelujen teemoista) sekä EDUn arvomallinnusta. Käytä apuna myös Taskutuutorin reflektio-ohjetta.

Tehtävänanto

Kirjoita harjoittelun jälkeen OmaTilasi Matkakirjaan reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi peilaten harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin, prosessinaikaisiin havaintoihin ja muistiinpanoihin (esim. ohjauskeskustelujen teemoihin) sekä EDUn arvomallinnukseen (ks. kuvio). Kun reflektiosi on valmis arvioitavaksi, palauta *sivun pysyvä linkki* määräpäivään mennessä opintojaksolla annetun ohjeen mukaan.

Käsittele reflektiotekstissä asiantuntijaksi kasvun kannalta seuraavia asioita ja pyri kokoavaan reflektioon tarkastellen omaa kasvuasi asiantuntijana:
 • Omat tavoitteet suhteessa harjoittelujakson tavoitteisiin
  • Millä tavoin tunnistit omia kehittymisen osa-alueitasi?
  • Miten edistit tavoitteisiin pääsyä?
  • Millaista uutta ajattelua syntyi harjoittelun aikana?
 • Oma kehittyminen: Vuorovaikutustaidot: avoimuus, luottamus, empatia
  • Millä tavoin vuorovaikutustaitosi ovat kehittyneet opetustyön näkökulmasta?
 • Oma kehittyminen: Tieteellisyys
  • Millä tavoin tieteellisyys ohjaa pedagogista toimintaasi? Millaisia muutoksia huomaat omassa ajattelussasi ajatellen tätä opintojaksoa ja aiempia harjoittelujaksoja?
 • Syventävä reflektio
  • Valitse lopuksi yksi harjoittelun aikana esille tullut tilanne tai kokemus, jonka koet jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin -kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin.
Reflektiotehtävä jaetaan vain ohjaaville opettajille (luokanlehtori). Määrittele siis OmaTilasi julkisuusasetukset ohjeen mukaan. Muista, että reflektiotekstisi painopiste on omassa kehittymisessäsi. Ota siis huomioon anonymiteetti: Älä kuvaa harjoitteluluokastasi mitään, minkä perusteella voisi tunnistaa yksittäisiä oppilaita tai opettajia. Älä siis sisällytä tekstiisi esimerkisi nimiä, sukupuolia tai ihmisten ulkoisia piirteitä.

TEHTÄVÄN PALAUTUS

Palauta luokanopettajaopiskelun tutkivan harjoittelun reflektiosivusi pysyvä linkki sähköpostitse normaalikoulun ohjaavalle opettajallesi. Muista myös antaa ohjaavalle luokanlehtorille lukuoikeus reflektiosivuusi Pedanetin OmaTilassa.

Arviointi: hyväksytty - hylätty (hyväksytyssä suorituksessa on reflektoitu kaikkia ohjeessa mainittuja osa-alueita).

PALAUTA TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN 27.10.2021.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä