KAS.PEL.030, Laajentava harjoittelu, luokanopettaja

Tehtävänanto

Matkakirjatyöskentelyn idea ja yleisohje lo-harjoitteluissa


Asiantuntijaksi kasvun matkakirja -prosessin oleellinen osa on portfoliotyöskentely, jonka tarkoituksena on pohtia omaa opettajuutta ja sen kehittymistä pohjaten EDUn arvomallinnukseen. Kuhunkin harjoitteluun on erikseen määritelty ne arvot ja niihin kytköksissä olevat osaamisalueet, joihin erityisesti keskitytään. Kasvatustieteellinen tietotaito ja vuorovaikutus kulkevat mukana kaikissa harjoitteluissa. 

Yleisohje

Harjoittelun alussa

Määrittele omat tavoitteesi harjoittelujaksolle suhteessa harjoittelun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kirjaa ne itsellesi muistiin harjoittelun alussa henkilökohtaiseen portfolioosi eli Peda.netin OmaTilasi Matkakirjaan ja harjoittelukohtaisesti jaksosuunnitelmaan tai vastaavaan.

Harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana kirjaa muistiin tuntien seuraamisessa, opetusprosessissa sekä ohjauskeskusteluissa esiin nousseita ajatuksia liittyen kunkin harjoittelun arvoihin ja niihin kytköksissä oleviin osaamisalueisiin. Voit jo tässä vaiheessa kirjoittaa muistiinpanojasi Matkakirjaasi Peda.netissä.

Harjoittelun lopussa

Harjoittelun jälkeen kirjoita Matkakirjaasi reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi. Käytä reflektion apuna harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita, omia tavoitteitasi, prosessinaikaisia havaintojasi ja muistiinpanojasi (esim. ohjauskeskustelujen teemoista) sekä EDUn arvomallinnusta. Käytä apuna myös Taskutuutorin reflektio-ohjetta.

Matkakirjassa reflektoitavat keskeiset arvot 

Kasvatustieteellinen tietotaito, erityisesti pedagoginen tietotaito, vuorovaikutustaidot, yhteisöllisyys ja yhteiskuntaa uudistavat yksilöt ja yhteisöt

Reflektiotehtävä

Laajentava harjoittelu 
 
Kirjoita harjoittelun jälkeen OmaTilasi Matkakirjaan reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi peilaten harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin, prosessinaikaisiin havaintoihin ja muistiinpanoihin (esim. ohjauskeskustelujen teemoihin) sekä EDUn arvomallinnukseen (ks. kuvio). Kun reflektiosi on valmis arvioitavaksi, palauta *sivun pysyvä linkki* määräpäivään mennessä opintojaksolla annetun ohjeen mukaan.  

Käsittele reflektiotekstissä asiantuntijaksi kasvun kannalta seuraavia asioita: 

Omat tavoitteet suhteessa harjoittelujakson tavoitteisiin 

 • Millä tavoin tunnistit omia kehittymisen osa-alueitasi ja miten se vaikutti harjoittelun teemasi valintaan? 
 • Miten edistit tavoitteisiin pääsyä? 
 • Millaista uutta ajattelua syntyi harjoittelun aikana? 

Oma kehittyminen: Kasvatustieteellinen tietotaito: Pedagoginen tietotaito 

 • Miten opetussuunnitelma ohjasi toimintaasi?  
 • Miten kehityit opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa? Entä arvioinnissa? Miten sovelsit didaktisia menetelmiä eri oppiaineissa? 
 • Miten olet kehittynyt pedagogisessa tietotaidossa perusharjoittelun jälkeen? 

Oma kehittyminen: Vuorovaikutustaidot: avoimuus, luottamus, empatia 

 • Analysoi vuorovaikutustilanteita koulussa (esim. oppilas-opettaja, työpari).
 • Millaisia tunteita vuorovaikutustilanteet herättivät ja miten käsittelit niitä? 

Oma kehittyminen: Kouluhallinto ja yhteiskunnallinen näkökulma; Yhteisöllisyys ja Yhteiskuntaa uudistavat yksilöt ja yhteisöt 

 • Millaisia opettajan työhön liittyviä oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia tunnistit harjoittelun aikana? 
 • Millaisena näet koulun roolin osana yhteiskuntaa ja sen kehittämistä? 
 • Peilaa havaintojasi mahdollisuuksien mukaan KASA01 Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä -kurssilla käsiteltyihin sisältöihin. 

Syventävä reflektio 

 • Valitse lopuksi yksi harjoittelun aikana esille tullut tilanne tai kokemus, jonka koet jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin -kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin. 

Reflektiotehtävä jaetaan vain ohjaaville opettajille. Määrittele siis OmaTilasi julkisuusasetukset ohjeen ohjeen mukaan. Muista, että reflektiotekstisi painopiste on omassa kehittymisessäsi. Ota siis huomioon anonymiteetti: Älä kuvaa harjoitteluluokastasi mitään, minkä perusteella voisi tunnistaa yksittäisiä oppilaita tai opettajia. Älä siis sisällytä tekstiisi esimerkisi nimiä, sukupuolia tai ihmisten ulkoisia piirteitä. 

Arviointi: hyväksytty - hylätty (hyväksytyssä suorituksessa on reflektoitu kaikkia ohjeessa mainittuja osa-alueita). 

 

Reflektiotehtävän palautus pe 3.3.2023 mennessä (Matkakirja).

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä