KAS.PEL.020, Perusharjoittelu B, luokanopettaja

Tehtävänanto

Matkakirjatyöskentelyn idea ja yleisohje lo-harjoitteluissa


Asiantuntijaksi kasvun matkakirja -prosessin oleellinen osa on portfoliotyöskentely, jonka tarkoituksena on pohtia omaa opettajuutta ja sen kehittymistä pohjaten EDUn arvomallinnukseen. Kuhunkin harjoitteluun on erikseen määritelty ne arvot ja niihin kytköksissä olevat osaamisalueet, joihin erityisesti keskitytään. Kasvatustieteellinen tietotaito ja vuorovaikutus kulkevat mukana kaikissa harjoitteluissa. 

Yleisohje

Harjoittelun alussa

Määrittele omat tavoitteesi harjoittelujaksolle suhteessa harjoittelun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kirjaa ne itsellesi muistiin harjoittelun alussa henkilökohtaiseen portfolioosi eli Peda.netin OmaTilasi Matkakirjaan ja harjoittelukohtaisesti jaksosuunnitelmaan tai vastaavaan.

Harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana kirjaa muistiin tuntien seuraamisessa, opetusprosessissa sekä ohjauskeskusteluissa esiin nousseita ajatuksia liittyen kunkin harjoittelun arvoihin ja niihin kytköksissä oleviin osaamisalueisiin. Voit jo tässä vaiheessa kirjoittaa muistiinpanojasi Matkakirjaasi Peda.netissä.

Harjoittelun lopussa

Harjoittelun jälkeen kirjoita Matkakirjaasi reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi. Käytä reflektion apuna harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita, omia tavoitteitasi, prosessinaikaisia havaintojasi ja muistiinpanojasi (esim. ohjauskeskustelujen teemoista) sekä EDUn arvomallinnusta. Käytä apuna myös Taskutuutorin reflektio-ohjetta.

Matkakirjassa reflektoitavat keskeiset arvot 

Kasvatustieteellinen tietotaito, erityisesti pedagoginen tietotaito, vuorovaikutustaidot, yhteisöllisyys ja yhteiskuntaa uudistavat yksilöt ja yhteisöt

Reflektiotehtävä

Perusharjoittelu B 

Kirjoita harjoittelun jälkeen OmaTilasi Matkakirjaan reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi peilaten harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin, prosessinaikaisiin havaintoihin ja muistiinpanoihin (esim. ohjauskeskustelujen teemoihin) sekä EDUn arvomallinnukseen (ks. kuvio). Otsikoi ja jäsennä reflektiotekstisi alla mainittujen osa-alueiden mukaisesti. Kun reflektiosi on valmis arvioitavaksi, palauta sivun pysyvä linkki määräpäivään mennessä opintojaksolla annettujen ohjeiden mukaan. 

Käsittele reflektiotekstissäsi asiantuntijaksi kasvun kannalta seuraavia asioita: 

 • Omat tavoitteet suhteessa harjoittelujakson tavoitteisiin 
  • Millä tavoin tunnistit omia kehittymisen osa-alueitasi?
  • Miten edistit tavoitteisiin pääsyä?
  • Millaista uutta ajattelua syntyi harjoittelun aikana?  
 • Oma kehittyminen: Kasvatustieteellinen tietotaito: Pedagoginen tietotaito. Otsikoi tekstisi oppiaineittain (ympäristöoppi, kuvataide, musiikki, käsityö ja liikunta) ja reflektoi kustakin opettamastasi aineesta seuraavia asioita: 
  • Miten opetussuunnitelma ohjasi suunnittelutyötäsi?
  • Miten kehityit opetuksen ja arvioinnin suunnittelussa?
  • Miten sovelsit didaktisia menetelmiä eri oppiaineiden jakson suunnittelussa?  
 • Oma kehittyminen: Vuorovaikutustaidot: avoimuus, luottamus, empatia
  • Analysoi suunnittelutyösi vuorovaikutustilanteita (esim. ohjaajan kanssa). 
  • Millaisia tunteita vuorovaikutustilanteet herättivät ja miten käsittelit niitä?  
 • Oma kehittyminen: Joustavat oppimisympäristöt ja toimiminen ristiriitatilanteissa
  • Millainen merkitys erilaisilla oppimisympäristöillä on koulussa?
  • Millaisia ristiriitatilanteita koulussa voi kohdata ja millaisia keinoja niiden kohtaamiseen löysit?" 
 • Syventävä reflektio
  • Valitse lopuksi yksi harjoittelun aikana esille tullut tilanne tai kokemus, jonka koet jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin -kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin. 

Reflektiotehtävä jaetaan vain ohjaaville opettajille. Määrittele siis OmaTilasi julkisuusasetukset ohjeen mukaan. Muista, että reflektiotekstisi painopiste on omassa kehittymisessäsi. Ota siis huomioon anonymiteetti: Älä kuvaa harjoitteluluokastasi mitään, minkä perusteella voisi tunnistaa yksittäisiä oppilaita tai opettajia. Älä siis sisällytä tekstiisi esimerkisi nimiä, sukupuolia tai ihmisten ulkoisia piirteitä. 
 
Palauta reflektiotekstisi pysyvä linkki Perusharjoittelu B:n Moodleen sille varattuun paikkaan sekä sähköpostitse normaalikoulun ohjaavalle opettajalle. 

Arviointi: hyväksytty - hylätty (hyväksytyssä suorituksessa on reflektoitu kaikkia ohjeessa mainittuja osa-alueita). 
 
TEHTÄVÄN TEKEMISEEN TARVITTAVA AIKA 

Reflektiotehtävä kuuluu itsenäisen työn osuuteen (83 t), josta tehtävän osuus arviolta 10 t. 

PALAUTUSPÄIVÄ VIIMEISTÄÄN 

26.5.2022 

Tehtävän palautusohje ja linkki TUNI Moodleen 

Palauta luokanopettajaopiskelun perusharjoittelu B:n reflektiosivusi pysyvä linkki TUNI Moodleen 26.5.2022 mennessä sekä sähköpostitse kaikille harjoitteluasi normaalikoululla ohjanneille opettajille. Muista myös antaa ohjaaville opettajille ja sinua ohjanneille didaktikoille lukuoikeus reflektiosivuusi Pedanetin OmaTilassa.

Tutustu Peda.netin ohjeisiin, ja tarvittaessa ota yhteyttä osoitteella matkakirja-edu@tuni.fi 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä