KAS.PEL.010, Perusharjoittelu A, luokanopettaja

Tehtävänanto


Matkakirjatyöskentelyn idea ja yleisohje lo-harjoitteluissa


Asiantuntijaksi kasvun matkakirja -prosessin oleellinen osa on portfoliotyöskentely, jonka tarkoituksena on pohtia omaa opettajuutta ja sen kehittymistä pohjaten EDUn arvomallinnukseen. Kuhunkin harjoitteluun on erikseen määritelty ne arvot ja niihin kytköksissä olevat osaamisalueet, joihin erityisesti keskitytään. Kasvatustieteellinen tietotaito ja vuorovaikutus kulkevat mukana kaikissa harjoitteluissa. 

Yleisohje

Harjoittelun alussa

Määrittele omat tavoitteesi harjoittelujaksolle suhteessa harjoittelun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kirjaa ne itsellesi muistiin harjoittelun alussa henkilökohtaiseen portfolioosi eli Peda.netin OmaTilasi Matkakirjaan ja harjoittelukohtaisesti jaksosuunnitelmaan tai vastaavaan.

Harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana kirjaa muistiin tuntien seuraamisessa, opetusprosessissa sekä ohjauskeskusteluissa esiin nousseita ajatuksia liittyen kunkin harjoittelun arvoihin ja niihin kytköksissä oleviin osaamisalueisiin. Voit jo tässä vaiheessa kirjoittaa muistiinpanojasi Matkakirjaasi Peda.netissä.

Harjoittelun lopussa

Harjoittelun jälkeen kirjoita Matkakirjaasi reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi. Käytä reflektion apuna harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita, omia tavoitteitasi, prosessinaikaisia havaintojasi ja muistiinpanojasi (esim. ohjauskeskustelujen teemoista) sekä EDUn arvomallinnusta. Käytä apuna myös Taskutuutorin reflektio-ohjetta.


Matkakirjassa reflektoitavat keskeiset arvot

Kasvatustieteellinen tietotaito, erityisesti pedagoginen tietotaito, vuorovaikutustaidot ja eettisyys


REFLEKTIOTEHTÄVÄ


Perusharjoittelu A

Opintojakson tiedot opetussuunnitelmassa.


Kirjoita harjoittelun jälkeen OmaTilasi Matkakirjaan reflektio omasta asiantuntijaksi kasvustasi peilaten harjoittelun opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin, prosessinaikaisiin havaintoihin ja muistiinpanoihin (esim. ohjauskeskustelujen teemoihin) sekä EDUn arvomallinnukseen (ks. kuvio). Kun reflektiosi on valmis arvioitavaksi, palauta sivun pysyvä linkki määräpäivään mennessä opintojaksolla annettujen ohjeiden mukaan.

Käsittele reflektiotekstissä asiantuntijaksi kasvun kannalta seuraavia asioita (otsikoi ja jäsennä tekstisi seuraavasti):

Omat tavoitteet suhteessa harjoittelujakson tavoitteisiin

 • Millä tavoin tunnistit omia kehittymisen osa-alueitasi?

 • Miten edistit tavoitteisiin pääsyä?

 • Millaista uutta ajattelua syntyi harjoittelun aikana?

Oma kehittyminen: Kasvatustieteellinen tietotaito: Pedagoginen tietotaito. Otsikoi tekstisi oppiaineittain (äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, historia, katsomusaineet) ja reflektoi kustakin opettamastasi aineesta seuraavia asioita:

 • Miten opetussuunnitelma ohjasi toimintaasi?

 • Miten kehityit opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa? Entä arvioinnissa?

 • Miten sovelsit didaktisia menetelmiä eri oppiaineissa?

Oma kehittyminen: Vuorovaikutustaidot: avoimuus, luottamus, empatia

 • Analysoi vuorovaikutustilanteita koulussa (esim. oppilas-opettaja, työpari)

 • Millaisia tunteita vuorovaikutustilanteet herättivät ja miten käsittelit niitä?

Oma kehittyminen: Eettisyys ja yhdenvertaisuus

 • Analysoi yhdenvertaisuuden toteutumista koulussa. Miten oma toimintasi tuki oppilaiden yhdenvertaisuutta (esim. eriyttämisen avulla)?

 • Millaisia eettisiä haasteita kohtasit? 

 • Millaisia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen periaatteita havaitsit ja pääsit toteuttamaan koulussa? (Voit hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Kasvatusyhteisöt ja yhdenvertaisuus -jakson sisältöjä). 


Syventävä reflektio

Valitse lopuksi yksi harjoittelun aikana esille tullut tilanne tai kokemus, jonka koet jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin -kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin.

Reflektiotehtävä jaetaan vain ohjaaville opettajille (luokanlehtori ja didaktikot). Määrittele siis OmaTilasi julkisuusasetukset ohjeen mukaan. Muista, että reflektiotekstisi painopiste on omassa kehittymisessäsi. Ota siis huomioon anonymiteetti: Älä kuvaa harjoitteluluokastasi mitään, minkä perusteella voisi tunnistaa yksittäisiä oppilaita tai opettajia. Älä siis sisällytä tekstiisi esimerkisi nimiä, sukupuolia tai ihmisten ulkoisia piirteitä.

Arviointi: hyväksytty - hylätty (hyväksytyssä suorituksessa on reflektoitu kaikkia ohjeessa mainittuja osa-alueita).


Palauta reflektiosi yhteydessä myös 1. luokan lukemaan opettamisen seurantatehtävä:

Käy seuraamassa 1. luokan lukemaan opettamisen tuntia annetun aikataulun mukaisesti. Tarkastele seuraavia asioita ja pohdi niitä harjoittelun Matkakirja-reflektion yhteydessä.

 • Mitä harjoiteltiin? Mitä kielen piirteitä käsiteltiin?
 • Mitä lukemaan opettamisen menetelmää opettaja näyttäisi käyttävän? Miten tunnin eteneminen sopii esimerkiksi KÄTSin periaatteisiin? Miten oppimateriaaleja käytettiin?
 • Miten opettaja ohjasi oppilaiden työskentelyä?
 • Mitä havaintoja teit oppilaiden lukemisen ja kirjoittamisen taidoista?

Jos teet harjoittelun 1. luokalla, käy seuraamassa vastaavasti yhtä 2. - 6. -luokan äidinkielen tuntia. Tarkastele seuraavia asioita ja pohdi niitä harjoittelun Matkakirja-reflektion yhteydessä.

 • Mikä oli oppitunnin aiheena? Mitä harjoiteltiin? Mitkä olivat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?
 • Miten opettaja ohjasi oppilaiden työskentelyä?
 • Miten kuvailisit tunnin perusteella aiheen käsittelyn pedagogisia ratkaisuja?TEHTÄVÄN TEKEMISEEN TARVITTAVA AIKA

Reflektiotehtävä kuuluu itsenäiseen työn osuuteen (67 t), josta tehtävän osuus arviolta 10 t.

Palauta luokanopettajaopiskelun perusharjoittelu A:n reflektiosivusi pysyvä linkki TUNI Moodleen 17.12.2020 mennessä sekä sähköpostitse normaalikoulun ohjaavalle opettajalle. Muista myös antaa ohjaavalle luokanlehtorille ja sinua ohjanneille didaktikoille lukuoikeus reflektiosivuusi Pedanetin OmaTilassa.

Tehtävän palautukseen liittyvät ohjeet ja ohjevideot löydät sivulta Matkakirja-ohjeita. Sivulla on ohjeet Pedanet-tunnuksen luomiseen, matkakirjasivun ja tehtävän alasivun tekemiseen sekä lukuoikeuksien antamiseen ja linkin jakamiseen.
Pyydä tarvittaessa apua teknisiin asioihin liittyen sähköpostitse: matkakirja-edu@tuni.fi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä