MB6 Matemaattisia malleja 2

Kurssiesittely

Pakollinen kurssi, 2. tai 3. vsk. Kurssit MB1-3 tulisi olla käytynä ennen kurssille osallistumista.

Arviointi: arvosana 4-10

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan
  • osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä
  • ymmärtää lukujonon käsitteen
  • ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla
  • osaa ratkaista kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
  • ymmärtää lineaarisen yhtälöparin ratkaisemisen
  • ymmärtää kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaisemisen
  • ymmärtää lineaarisen optimoinnin periaatteen
  • osaa ratkaista aritmeettiseeen ja geometriseen jonoon ja summaan liittyviä tehtäviä