YHR (yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän) kokoukset

YHR 8.3.2023

Läsnä: koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulun henkilökunta, hyvinvointikoordinaattori Tiina Hongisto

Asialista:

Lapsiystävällinen kunta / Tiina Hongisto

Tiina Hongisto esitteli Tammelan kunnan lapsiystävällistä mallia. Esitys löytyy Pedanet-sivustolta. 
Suunniteltuja toimenpiteitä:
- oppilaskunnassa keskustellaan kiusaamisesta ja keinoista siihen puuttumiseen
- keväällä 2023 tehdään kysely kaikille oppilaille 
- kunnantalon LYK-seinälle oppilaiden tuotoksia
- koulun seinille iskulauseita lapsiystävällisyydestä ja tunnetaidoista esim. miten olet kiva kaveri, mitä tarkoittaa kiusaaminen jne.
- vuonna 2024 arvioidaan täyttääkö Tammelan kunta lapsiystävällinen kunta kriteerit Miten kartoitetaan mitä on jo tehty?
- Tiina Hongistolle voi laittaa kuvia ym. 
- Myös lasten ajatuksia kiusaamisesta ja keinoista miten kiusaamiseen voi puuttua, toivottiin kerrottavan Tiinalle.Syksyllä 2023 huoltajailtaan kutsutaan Tiina Hongisto, Mari Hokka ja Viivi Ruotanen alustamaan lapsen oikeuksista.

MOK 2023-2024 aiheena lapsen oikeudet. Tunnetaidot

- käsittely olisi tärkeää kaikkien oppilaiden kanssa, mutta haasteena aikapula
- opettajan perustehtävänä kasvatus ja opetus, tässä järjestyksessä 
- esim. jo käytössä 5.lk:n tyttöjen sohvavälkkä kerran viikossa, jolloin mahdollisuus jutella opettajan kanssa tai oppilaat keskenään
- Mahtava mieli-kirjasarja: Sinä selviät, Ei hätää, Sinä uskallat ja Hyvää mieltä
- ehdotettu henkilökunnan sohvavälituntia tai kerran kuussa keskiviikon aamukokous olisi "sohvakokous"

Kirjasi Mia


YHR 16.11.2022

Läsnä: Kuraattori, koulupsykologi, koulun henkilökunta ja oppilasedustus

Asialista:

 • Aamun aiheena oppilashuollon esittely

 • Oppilashuollon palvelut -> Kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi
   • Jokaisella oppilaalla on oikeus näihin palveluihin, ne ovat asiakkaalle maksuttomia
   • Perustason palvelua
   • Käynnit oppilaalle aina vapaaehtoisia (oppilaan oma suostumus)
   • Asiakkaalla oikeus ekaan keskusteluaikaan 7 työpäivän kuluessa yhteydenotosta, kiireellisissä tapauksissa 1 vrk sisällä
   • työntekijällä aina salassapitovelvollisuus

 • Opiskelijahuollon tehtävä on lisätä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia

 • Opiskeluhuollon palveluihin ohjautuminen
  • Oppilas voi itse varata ajan
  • vanhemmat voivat olla yhteydessä
  • opettajalla lakisääteinen velvollisuus ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijään ja antaa kaikki tarvittavat tiedot silloin, kun hän arvioi oppilaan tarvitsevan kyseistä palvelua

 • Konsultaatio / neuvon kysyminen
  • Jos opettaja on huolissaan oppilaan tilanteesta, voi hän konsultoida valitsemaansa opiskeluhuoltopalvelun ammattilaista mainiten oppilaan nimen
  • Konsultaation keskustelun tulee kuitenkin keskittyä pohdintaan siitä, olisiko oppilaalle tarjottava opiskeluhuollon palveluja tai monialaisen asiantuntijaryhmän tukea

 • Yksilöllinen opiskeluhuolto
  • yksittäisen oppilaan asioissa tapahtuva oppilashuolto (monialainen asiantuntijaryhmä, keskustelutuki)
  • Oppilashuollon palvelujen että opettajan vastuulla 
  • perustuu aina vapaaehtoisuuteen

 • Yhteisöllinen opiskeluhuolto
  • Koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia tukeva, ennaltaehkäisevä toiminta
  • kuuluu kaikille koulussa työskenteleville
  • opettajat ovat päätoimijoita

 • Opiskeluhuollollisia asioita ovat eismerksi huolet oppilaan:
  • huolenpidosta kotona esim. puhtaus, kasvatuskeinot, arjen rytmit
  • perheen muusta tilanteesta esim. vanhempien sairaus, mielenterveys, päihdeongelmat, väkivalta
  • sosiaalisista suhteista tai taidoista esim. kiusaaminen, yksinäisyys, vaarallisiksi tai riskiksi koetut suhteet
  • käyttäytymisestä vai vuorovaikutuksesta
  • mielenterveydestä tai tunne-elämästä
  • TÄMÄ DIA KESKEN

 • Opiskeluhuollolliset asiat ja pedagogiset asiakirjat
  • pedagogisiin asiakirjoihin ei koskaan kirjata yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon liittyviä asioita
  • tarvittaessa voidaan samanaikaiseen opiskeluhuollon tukeen viitata kirjauksella "ohjattu opiskeluhuollon palveluihin"
  • opiskeluhuollolliset asiakirjat kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen

 • Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen
  • kutsutaan koolle, kun oppilaan tilanne vaati monialaista pohdintaa opiskeluhuoltopalvelujen ja opetushenkilöstön kesken
  • ryhmän kokoamisvastuu kuuluu ensisijaisesti sille ammattilaiselle, jolla huoli oppilaan tilanteesta on herännyt
  • monialaisen asiantuntijaryhmän työskentely perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja oppilaan tai huoltajan suostumukseen

 • Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta
  • toimijoiden oikeusturvan vuoksi tärkeää, että ryhmän ekassa kokoontumisessa pyydetään perheeltä kirjallinen suostumus ryhmän toimintaan
  • tapaamisessa sovitaan yhteisesti kunkin toimijan rooli oppilaan asioiden eteenpäin viemisessä
  • KESKEN

 • Seurantapalaverien merkitys
  • harva asia tulee hoidetuksi vain yhdellä kokoontumisella
  • hyvä käytäntö sopia aina vähintään yksi seurantatapaaminen ja näin varmistetaan suunnitellun tuen käynnistäminen ja asioiden eteneminen haluttuun suuntaan
  • ryhmään kuuluvat ammattilaiset voivat ryhmässä käydyn keskustelun lisäksi tarvittaessa käydä keskinäisiä konsultaatioita ja vaihtaa kyseisen opiskeluhuollollisen asian hoitamiseen
  • KESKEN

 • Tulevat muutokset opiskeluhuoltopalveluissa
  • siirtymässä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen
  • käytännössä palvelujen toiminta pitäisi pysyä samanlaisena kuin ennen, eli työskentely jatkuu koulujen arjessa
  • kuraattoreille tullut ja koulupsykologeille tulossa lakiin perustuvat mitoitukset oppilasmäärissä

 • Kuraattorin työnkuvaus

 • Koulupsykologin työnkuvaus

YHR Riihivalkaman koulussa 8.9.2021 Läsnä: Viivi Ruotanen, koulukuraattori, 

Riihivalkaman koulussa on lukuvuonna 2020-2021 otettu käyttöön tunnetaitomateriaali Ympyräiset ja Huomaa hyvä-materiaalia. Oppitunneilla keskustellaan lasten kanssa tunteista eri tilanteissa. Lapsille korostetaan, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. 

Kouluterveydenhoitaja pyrkii pitämään luokissa turvataitotunteja. Tunnilla puhutaan koskemattomuudesta ja oppilaan rajoista.

Koulussa on sovittu, että kauniiseen kielenkäyttöön kiinnitetään edelleen huomiota. Kiroilu ja ruma puhe kirjataan ylös ja kolmannesta merkinnästä saa jälki-istunnon. Jälki-istunnossa keskustellaan kauniista kielenkäytöstä.  

Oppitunneilla ei käytetä kännykkää ilman lupaa. Kännykkää säilytetään repussa. Aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä koulupäivän jälkeen oppilaat voivat käyttää kännykkää. Oppilas saa soittaa huoltajalle pyydettyään luvan. 

Keskustelimme työrauha-asioista. Riittävä yöuni tukee koulun työrauhaa. 

YHR 2.12.2020

 • Aiheena oppilaiden lisääntynyt kiroilu ja auktoriteettien kunnioituksen puute. (+korona?)
 • Jaettiin kokemuksia.
 • Sanallinen puuttuminen ja ojentaminen koettiin hlökunnassa turhauttavana, koska osa oppilaista ei lukuisista toistoista huolimatta muuta käytöstään.
 • Suunniteltiin, että huoltajien kanssa voisi sopia yhteiset pelisäännöt: huoltajille laitetaan etukäteen (pe 4.12.) wilmatiedote ilmiöstä, jonka jälkeen vasta pidetään luokassa oppitunti (ti 7.12. klo 9.00). Seurantatunti viikon päästä ti 15.12. eli mietitään, miten on mennyt.
 • Ehdotettiin, että jokainen opettaja pitää luokassa oppitunnin aiheeseen liittyen: mitä kiroilu on, mitä haittaa kiroilusta on, mikä on koulun linja kiroiluun, mitä kiroilusta seuraa... Tämän jälkeen luokan kiroilua seurataan sovitun ajan.
 • Kiroilun ja muun huonon käytöksen seuraukset:
  • sanallinen nuhtelu (aina, kun aikuinen kuulee)
  • kasvatuskeskustelu 3:n nuhtelukerran jälkeen (Tähän voi huoltaja osallistua myös! Mietitään yhdessä, annetaanko rangaistus vai ei.)
  • wilmaan kirjataan oppitunneilta havaintoja kiroilusta, mutta myös positiivista
 • Keskusteltiin oppilaan asenteesta "Ei kiinnosta", "Ihan sama" ja mitä sille voi tehdä.

YHR 23.9.2020

Poikkeusolojen aikana tuen järjestäminen niitä tarvitseville oppilaille ja miten opetushenkilöstö ja oppilaat ovat selvinneet etäopetusajasta?
 • Yksilöllistä tukiopetusta oli tarjolla.
 • Kielissä:
  • oppilas joka poissa teams-tunneilta, annettiin yksilöllistä tukiopetusta
  • kaikille oli tarjolla yhteistä tukiopetusta teamsin kautta, vain muutama käytti mahdollisuutta
 • Osa opettajista käytti oppilaiden kanssa alustana pedanettiä ja osa myös teamsia.
 • Huoltajien panos koulunkäynnissä etäopetusaikana ollut tärkeää.
 • Oppilaat, jotka ovat joutuneet olemaan yksin kotona, koulutehtävien tekeminen ollut haastavampaa.
 • Oppilashuollolliset palaverit pidettiin etänä hyvin. Oppilaskohtaiset kontaktit olivat haastavampia toteuttaa.
 • Sosiaalisten suhteiden tarve oli näkyvää. 
 • Koulukuraattori tapasi lapsia esim. kävelylenkkien merkeissä.
 • Poissaolojen lisääntyminen etäaikana ja syyslukukaudella -> kuinka nyt puuttua niihin?

YHR 4.12.2019 keskiviikko klo 8.00

Paikalla: Pasi Kokkonen, Tarja Simola, Elisa Peussa, Joonas Kuosa, Susanna Peltonen, Mari Haavisto, Mitsu Ahonen, Kaija Rämö, Mari Hokka, Viivi Ruotanen, Minna Honkala, Eveliina Hintsanen .

Päällimmäinen aihe oli 4. ja 5. luokan oppilaiden terveyskyselyn tulokset. Vertailtiin paikallisia tuloksia valtakunnallisiin, ja katsottiin erikseen kouluja. Näyttäisi siltä, että tulokset ovat heikentyneet aiemmista tuloksista. Käytiin keskustelua tuloksista, mikä parantunut, mikä huonontunut vuoden 2017 tuloksiin verrattuna. Erityistä huolta oppilaiden mielialan huonontuneet tulokset ja kokemus, ettei opettajia kiinnosta oppilaan tilanne. 

Nämä seikat nousivat esille:

Negatiivisina asioina erityisesti
-masennus/mielialatulokset
-aamupalan syömättömyys
-nukkumiseen liittyvän hankaluudet
-Oppilaiden kokemus, ettei opettajalla ole aikaa (tai kiinnostusta) kuunnella heitä.

Positiivisina asioina
+ Oppilaiden parantunut kouluviihtyvyys
+kouluun tullaan mielellään
+ystävyyden kokemukset koulussa.

Näitä asioita pohdimme henkilökunnan kanssa kevätlukukauden aikana henkilöstöpalavereissa. 

YHR 25.9.2019

YHR-kokouksen pöytäkirja ke 25.9.2019 klo 8.00

Paikalla: Pasi, Kokkonen, Tarja Simola, Elisa Peussa, Jari Korhonen, Joonas Kuosa, Susanna Peltonen, Mari Haavisto, Mitsu Ahonen, Kaija Rämö, Mari Hokka, Viivi Ruotanen, Eveliina Hintsanen ja Vilma Peltonen

 

1§ Terveyden hoitaja Kaija Rämö esittäytyy ja kertoo omista käytänteistään.

Rokotusinfoa. Terveydenhoitaja on nopeasti käytettävissä akuuteissa tilanteissa, mutta terveystietoon yms. liittyvät asiat ovat enemmänkin koulun homma.

2§ Huoltajien ajatuksia ja ehdotuksia koulun ja hyvinvoinnin kehittämiseksi

Vanhemmilta kysytty, vastauksia 1. Koulun tapahtumat, jotka vaikuttavat vanhempiin, olisi hyvä tiedottaa kodeille hyvissä ajoin, jotta vanhemmat voivat huomioida vaikutuksen omiin työaikoihinsa. Keskustelua asiasta. Syytä huomioida tapahtumat, joihin vanhemmat voivat osallistua ja tiedottaa niistä hyvissä ajoin. Oppilaiden edustajien vastauksia heille esitettyihin kysymyksiin. Pitää muistaa tiedottaa sekä oppilaille että vanhemmille samat asiat. Keille kaikille viikkotiedotteita pitäisi lähettää? Terveydenhoitajalle ym. ”vierailijoille” pitää ilmoittaa työjärjestystä muuttavista tapahtumista.

3§ Alkuluokkaopetus toiminnan esittelyä ja 3-6 luokan syksyn kuulumiset

Tulossa alku-luokka sivuille kuvamateriaalia. Toiminta alkanut hyvin, suunnittelutyötä tulee enemmän, mutta on hyvä, että työtä tehdään tiiminä. 1. oppitunti on aina oman opettajan/ohjaajan kanssa. Kello 10 alkaa eskarien, 1. ja 2. luokkalaisten yhteinen toiminta sekaryhmissä. Ryhmäkoko 9-10 oppilasta, ryhmiä viisi. Yhteisen tunnin sisältö ympäristöoppia. Eri ryhmillä omat vastuualueet, esim. liikunta, musiikki, marjatieto, sienitieto, kädentaidot. Vastuualueet kiertävät. Ruokailun jälkeen toimitaan joko oman opettajan kanssa, tai ryhminä esim. lukutaidon mukaan jaettuna. Mahdollisuus oman tason mukaiseen opetukseen. 1. luokkalaisilla tällä hetkellä kaksi tasoa, ”lukevat” ja ”tavuttavat”. Tilanne kehittyy ajan kanssa. Tärkeää huomioida myös 2. luokkalaisten oikeus oman tasoiseensa opetukseen. Pedagogisten pelien/leikkien rooli opetuksessa. Oman opiskelun suunnittelua jo pienille oppilaille. Jatkumona iltapäiväkerho, jossa eri luokka-asteet ovat edelleen yhdessä. Uuden opetussuunnitelman ilmiöpohjainen opetus toteutuu. Työn suunnittelu ja arviointi opettajien/ohjaajien ja oppilaiden kesken. Oppilailla omat arviointivihot. Rehtorin huomautukset haasteista ja ongelmakohdista päiväkodin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Erityisopettaja välittää oppilaiden tyytyväisyyden alkaneen lukuvuoden opetukseen. Oppilaiden edustajien kommentit. Eri koulujen tilanteita vertaillaan. Oppilaiden keskinäiset suhteet esikoululaisten, 1. ja 2. luokkalaisten kesken. Oppilaille toisinaan haastavaa, 2. luokkalaiset voivat turhautua liian helpoista tehtävistä, jos eriytetään liikaa ”alaspäin”.

3.-4. luokan opettajan kommentit alkaneesta lukuvuodesta. Työ-yhteisö on positiivinen. 4.-5. luokan opettajan ja 6. luokan opettajan kokemukset. Oppilaiden välisiä riitoja näyttäisi olevan vähemmän kuin aiempina vuosina. Liikunnallisuus tuntuu toteutuvan, sillä mahdollisesti vaikutus parantuneeseen ilmapiiriin.

4§ Koulumme hankkeet: Kansainvälinen päiväkoti&koulu-hanke (Kiina) ja kerhohanke

Jari (3.4. opettaja) vastaa kerhotoiminnasta. Tavoitteena järjestää säännöllisesti erikoisempia tapahtumia. Seuraavana vuorossa keilausta. Varat on suunnattu 3.-6. luokkalaisille. Luonnollisesti myös 1.- ja 2. luokkalaiset voivat osallistua joihinkin tapahtumiin koululla. Pyydetään huoltajilta ja opettajakunnalta ideoita, mitä voitaisiin toteuttaa määrärahoilla. Ei vielä olemassa kovin tarkkoja suunnitelmia. Oppilaskunnalta tullaan kysymään mielipiteitä ja ehdotuksia. Voiko/saako vesihiihtoa järjestää yksityishenkilön avulla? Turvallisuus tulee aina olla lähtökohtana. Varoja käytettävissä n. 9000e.

Kiinahanke. Vierailu Pekingissä viidessä eri koulussa. Hanke ollut haastava. Kiinasta tulossa marraskuussa vierailijoita, tarkoituksena viedä liikunnallista ja pedagogista osaamista Kiinaan, ja saada vastavuoroisesti jonkinlaista osaamista Kiinasta. Rahoitus yms. Hankkeen tarkoitus jatkua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä