YHR (yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän) kokoukset

YHR Riihivalkaman koulussa 8.9.2021 Läsnä: Viivi Ruotanen, koulukuraattori, 

Riihivalkaman koulussa on lukuvuonna 2020-2021 otettu käyttöön tunnetaitomateriaali Ympyräiset ja Huomaa hyvä-materiaalia. Oppitunneilla keskustellaan lasten kanssa tunteista eri tilanteissa. Lapsille korostetaan, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. 

Kouluterveydenhoitaja pyrkii pitämään luokissa turvataitotunteja. Tunnilla puhutaan koskemattomuudesta ja oppilaan rajoista.

Koulussa on sovittu, että kauniiseen kielenkäyttöön kiinnitetään edelleen huomiota. Kiroilu ja ruma puhe kirjataan ylös ja kolmannesta merkinnästä saa jälki-istunnon. Jälki-istunnossa keskustellaan kauniista kielenkäytöstä.  

Oppitunneilla ei käytetä kännykkää ilman lupaa. Kännykkää säilytetään repussa. Aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä koulupäivän jälkeen oppilaat voivat käyttää kännykkää. Oppilas saa soittaa huoltajalle pyydettyään luvan. 

Keskustelimme työrauha-asioista. Riittävä yöuni tukee koulun työrauhaa. 

YHR 2.12.2020

 • Aiheena oppilaiden lisääntynyt kiroilu ja auktoriteettien kunnioituksen puute. (+korona?)
 • Jaettiin kokemuksia.
 • Sanallinen puuttuminen ja ojentaminen koettiin hlökunnassa turhauttavana, koska osa oppilaista ei lukuisista toistoista huolimatta muuta käytöstään.
 • Suunniteltiin, että huoltajien kanssa voisi sopia yhteiset pelisäännöt: huoltajille laitetaan etukäteen (pe 4.12.) wilmatiedote ilmiöstä, jonka jälkeen vasta pidetään luokassa oppitunti (ti 7.12. klo 9.00). Seurantatunti viikon päästä ti 15.12. eli mietitään, miten on mennyt.
 • Ehdotettiin, että jokainen opettaja pitää luokassa oppitunnin aiheeseen liittyen: mitä kiroilu on, mitä haittaa kiroilusta on, mikä on koulun linja kiroiluun, mitä kiroilusta seuraa... Tämän jälkeen luokan kiroilua seurataan sovitun ajan.
 • Kiroilun ja muun huonon käytöksen seuraukset:
  • sanallinen nuhtelu (aina, kun aikuinen kuulee)
  • kasvatuskeskustelu 3:n nuhtelukerran jälkeen (Tähän voi huoltaja osallistua myös! Mietitään yhdessä, annetaanko rangaistus vai ei.)
  • wilmaan kirjataan oppitunneilta havaintoja kiroilusta, mutta myös positiivista
 • Keskusteltiin oppilaan asenteesta "Ei kiinnosta", "Ihan sama" ja mitä sille voi tehdä.

YHR 23.9.2020

Poikkeusolojen aikana tuen järjestäminen niitä tarvitseville oppilaille ja miten opetushenkilöstö ja oppilaat ovat selvinneet etäopetusajasta?
 • Yksilöllistä tukiopetusta oli tarjolla.
 • Kielissä:
  • oppilas joka poissa teams-tunneilta, annettiin yksilöllistä tukiopetusta
  • kaikille oli tarjolla yhteistä tukiopetusta teamsin kautta, vain muutama käytti mahdollisuutta
 • Osa opettajista käytti oppilaiden kanssa alustana pedanettiä ja osa myös teamsia.
 • Huoltajien panos koulunkäynnissä etäopetusaikana ollut tärkeää.
 • Oppilaat, jotka ovat joutuneet olemaan yksin kotona, koulutehtävien tekeminen ollut haastavampaa.
 • Oppilashuollolliset palaverit pidettiin etänä hyvin. Oppilaskohtaiset kontaktit olivat haastavampia toteuttaa.
 • Sosiaalisten suhteiden tarve oli näkyvää. 
 • Koulukuraattori tapasi lapsia esim. kävelylenkkien merkeissä.
 • Poissaolojen lisääntyminen etäaikana ja syyslukukaudella -> kuinka nyt puuttua niihin?

YHR 4.12.2019 keskiviikko klo 8.00

Paikalla: Pasi Kokkonen, Tarja Simola, Elisa Peussa, Joonas Kuosa, Susanna Peltonen, Mari Haavisto, Mitsu Ahonen, Kaija Rämö, Mari Hokka, Viivi Ruotanen, Minna Honkala, Eveliina Hintsanen .

Päällimmäinen aihe oli 4. ja 5. luokan oppilaiden terveyskyselyn tulokset. Vertailtiin paikallisia tuloksia valtakunnallisiin, ja katsottiin erikseen kouluja. Näyttäisi siltä, että tulokset ovat heikentyneet aiemmista tuloksista. Käytiin keskustelua tuloksista, mikä parantunut, mikä huonontunut vuoden 2017 tuloksiin verrattuna. Erityistä huolta oppilaiden mielialan huonontuneet tulokset ja kokemus, ettei opettajia kiinnosta oppilaan tilanne. 

Nämä seikat nousivat esille:

Negatiivisina asioina erityisesti
-masennus/mielialatulokset
-aamupalan syömättömyys
-nukkumiseen liittyvän hankaluudet
-Oppilaiden kokemus, ettei opettajalla ole aikaa (tai kiinnostusta) kuunnella heitä.

Positiivisina asioina
+ Oppilaiden parantunut kouluviihtyvyys
+kouluun tullaan mielellään
+ystävyyden kokemukset koulussa.

Näitä asioita pohdimme henkilökunnan kanssa kevätlukukauden aikana henkilöstöpalavereissa. 

YHR 25.9.2019

YHR-kokouksen pöytäkirja ke 25.9.2019 klo 8.00

Paikalla: Pasi, Kokkonen, Tarja Simola, Elisa Peussa, Jari Korhonen, Joonas Kuosa, Susanna Peltonen, Mari Haavisto, Mitsu Ahonen, Kaija Rämö, Mari Hokka, Viivi Ruotanen, Eveliina Hintsanen ja Vilma Peltonen

 

1§ Terveyden hoitaja Kaija Rämö esittäytyy ja kertoo omista käytänteistään.

Rokotusinfoa. Terveydenhoitaja on nopeasti käytettävissä akuuteissa tilanteissa, mutta terveystietoon yms. liittyvät asiat ovat enemmänkin koulun homma.

2§ Huoltajien ajatuksia ja ehdotuksia koulun ja hyvinvoinnin kehittämiseksi

Vanhemmilta kysytty, vastauksia 1. Koulun tapahtumat, jotka vaikuttavat vanhempiin, olisi hyvä tiedottaa kodeille hyvissä ajoin, jotta vanhemmat voivat huomioida vaikutuksen omiin työaikoihinsa. Keskustelua asiasta. Syytä huomioida tapahtumat, joihin vanhemmat voivat osallistua ja tiedottaa niistä hyvissä ajoin. Oppilaiden edustajien vastauksia heille esitettyihin kysymyksiin. Pitää muistaa tiedottaa sekä oppilaille että vanhemmille samat asiat. Keille kaikille viikkotiedotteita pitäisi lähettää? Terveydenhoitajalle ym. ”vierailijoille” pitää ilmoittaa työjärjestystä muuttavista tapahtumista.

3§ Alkuluokkaopetus toiminnan esittelyä ja 3-6 luokan syksyn kuulumiset

Tulossa alku-luokka sivuille kuvamateriaalia. Toiminta alkanut hyvin, suunnittelutyötä tulee enemmän, mutta on hyvä, että työtä tehdään tiiminä. 1. oppitunti on aina oman opettajan/ohjaajan kanssa. Kello 10 alkaa eskarien, 1. ja 2. luokkalaisten yhteinen toiminta sekaryhmissä. Ryhmäkoko 9-10 oppilasta, ryhmiä viisi. Yhteisen tunnin sisältö ympäristöoppia. Eri ryhmillä omat vastuualueet, esim. liikunta, musiikki, marjatieto, sienitieto, kädentaidot. Vastuualueet kiertävät. Ruokailun jälkeen toimitaan joko oman opettajan kanssa, tai ryhminä esim. lukutaidon mukaan jaettuna. Mahdollisuus oman tason mukaiseen opetukseen. 1. luokkalaisilla tällä hetkellä kaksi tasoa, ”lukevat” ja ”tavuttavat”. Tilanne kehittyy ajan kanssa. Tärkeää huomioida myös 2. luokkalaisten oikeus oman tasoiseensa opetukseen. Pedagogisten pelien/leikkien rooli opetuksessa. Oman opiskelun suunnittelua jo pienille oppilaille. Jatkumona iltapäiväkerho, jossa eri luokka-asteet ovat edelleen yhdessä. Uuden opetussuunnitelman ilmiöpohjainen opetus toteutuu. Työn suunnittelu ja arviointi opettajien/ohjaajien ja oppilaiden kesken. Oppilailla omat arviointivihot. Rehtorin huomautukset haasteista ja ongelmakohdista päiväkodin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Erityisopettaja välittää oppilaiden tyytyväisyyden alkaneen lukuvuoden opetukseen. Oppilaiden edustajien kommentit. Eri koulujen tilanteita vertaillaan. Oppilaiden keskinäiset suhteet esikoululaisten, 1. ja 2. luokkalaisten kesken. Oppilaille toisinaan haastavaa, 2. luokkalaiset voivat turhautua liian helpoista tehtävistä, jos eriytetään liikaa ”alaspäin”.

3.-4. luokan opettajan kommentit alkaneesta lukuvuodesta. Työ-yhteisö on positiivinen. 4.-5. luokan opettajan ja 6. luokan opettajan kokemukset. Oppilaiden välisiä riitoja näyttäisi olevan vähemmän kuin aiempina vuosina. Liikunnallisuus tuntuu toteutuvan, sillä mahdollisesti vaikutus parantuneeseen ilmapiiriin.

4§ Koulumme hankkeet: Kansainvälinen päiväkoti&koulu-hanke (Kiina) ja kerhohanke

Jari (3.4. opettaja) vastaa kerhotoiminnasta. Tavoitteena järjestää säännöllisesti erikoisempia tapahtumia. Seuraavana vuorossa keilausta. Varat on suunnattu 3.-6. luokkalaisille. Luonnollisesti myös 1.- ja 2. luokkalaiset voivat osallistua joihinkin tapahtumiin koululla. Pyydetään huoltajilta ja opettajakunnalta ideoita, mitä voitaisiin toteuttaa määrärahoilla. Ei vielä olemassa kovin tarkkoja suunnitelmia. Oppilaskunnalta tullaan kysymään mielipiteitä ja ehdotuksia. Voiko/saako vesihiihtoa järjestää yksityishenkilön avulla? Turvallisuus tulee aina olla lähtökohtana. Varoja käytettävissä n. 9000e.

Kiinahanke. Vierailu Pekingissä viidessä eri koulussa. Hanke ollut haastava. Kiinasta tulossa marraskuussa vierailijoita, tarkoituksena viedä liikunnallista ja pedagogista osaamista Kiinaan, ja saada vastavuoroisesti jonkinlaista osaamista Kiinasta. Rahoitus yms. Hankkeen tarkoitus jatkua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä