Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2022-2023 - RIIHIVALKAMAN KOULU (LYHENNETTY VERSIO)

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä koulupäivän aikana.
 • Kouluajalla tarkoitetaan työjärjestyksen mukaista aikaa.
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
 • Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
 • Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.
 • Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Oppilaalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria. Ruokailutilanteen on oltava ohjattu.
Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle.
 • Oppivelvollisuusikäisen on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus tehdä tunnollisesti tehtävänsä ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Oppilaalla on velvollisuus ymmärtää itsensä osaksi yhteiskunnallista kokonaisuutta, johon kuuluvat ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välinen luottamus, keskinäinen arvostus ja onnistunut yhteistyö (oma kulttuuri, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, suvaitsevaisuus).

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


Hyvä käytös
 • Kouluun tullessa tervehdin aikuisia
 • Noudatan aikuisen antamia ohjeita
 • Otan toiset huomioon
 • En kiroile
 • En kiusaa
 • Teen työtä toisten kanssa
 • Annan työ- ja opiskelurauhan toisille
 • Kunnioitan toisen mielipiteitä ja työtä
 • En kopioi toisen tekstiä tai kuvia luvatta ilman lähdetietoja
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja ja kiitän ruuasta
 • Pukeudun tarkoituksenmukaisesti ja hyvän tavan mukaisesti
 • Saavun ajoissa tunnille ja pidän kiinni sovituista ajoista
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa
  internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa
 • Huolehdin riittävästä unesta, liikunnasta, ravinnosta ja puhtaudesta
 • Kannustan omalla toiminnallani koulukavereitani hyvään käytökseen
 • En tuo kouluun arvoesineitä, makeisia ja energiajuomia ilman lupaa

Oleskelu ja liikkuminen
 • Koulun alueella tarkoitetaan koulun pihaa ja urheilukentän aluetta. 2-tien suuntaisen rinteen käyttö on sallittua vain aikuisen luvalla.
 • Ulkovälitunnin pakkasraja on -15 astetta.
 • Koulun takana sijaitsevalle alapihalle menemiseen tarvitaan opettajan lupa. Alapihalla liikkuminen on sallittu ainoastaan siirtymiseen välituntialueelle.
 • Polkupyörätelineillä ei saa oleskella koulupäivän aikana.
 • Koulutaksin kääntöpaikalla ei saa oleskella koulupäivän aikana.
 • Koulukuljetusta odotetaan niille määrätyillä paikoilla.
 • Lähiliikuntapaikalla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.
 • Mikäli oppilas lähtee luvatta koulun alueelta rehtorin tai opettajan on ilmoitettava välittömästi huoltajalle asiasta. Huoltajan pitää heti ilmoituksen saatuaan järjestää oppilas takaisin kouluun tai muuten varmistaa koululle, että oppilas on löydetty.
 • Koulumatkoilla pyöräillessä suositellaan käytettäväksi pyöräilykypärää.
 • Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä.
 • Koulumatkalla joudutaan kulkemaan osittain ajoradan puolella, joten kuljetaan ehdottomasti peräkkäin.
 • Tarpeettoman aikainen saapuminen ja tarpeeton viivyttely koulun alueella on kielletty. (Koulumatkat eivät kuulu kouluaikaan ja vaikka oppilailla onkin koulumatkoilla kunnan ottama vakuutusturva, he eivät ole opettajien valvontavelvollisuuden tai kurinpitovallan piirissä. Vakuutusturva kattaa ainoastaan koulun ja kodin välisen matkan, ei esim. kaverille kylään menoa koulun jälkeen.)
 • Taksiin ja linja-autoon noustaan siihen tarkoitetusta paikasta ajoneuvoa varoen. Koulukyydityksessä noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Huolehdin omista tavaroistani
 • Käytän yhteisiä välineitä ja oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisesti, ja pidän niistä hyvää huolta
 • Kunnioitan toisten omaisuutta
 • En lainaa toisten tavaroita ilman lupaa
 • Siivoan omat jälkeni
 • Lajittelen roskat
 • Huolehdin yhteisten tilojen siisteydestä yhdessä toisten kanssa
 • Tiedän olevani myös alaikäisenä velvollinen aiheuttamani vahingon korvaukseen, sekä likaamani koulun omaisuuden puhdistamiseen että sotkemani koulun omaisuuden järjestämiseen.
Turvallisuus
 • Välitunnit vietetään ulkona koulun alueella. Opettaja voi antaa luvan olla sisällä.
 • Välitunnin aikana asiaton oleskelu wc-tiloissa, pukuhuoneissa ja käytävillä ei ole sallittua.
 • Välituntien aikana ja muutoinkin on kivien, käpyjen, lumipallojen ja muun vastaavan heittäminen yleisen turvallisuuden vuoksi kielletty.
 • Keinuista hyppiminen on kielletty.
 • Keinuissa seisominen on kielletty.
 • Kiipeily on sallittu vain siihen tarkoitetussa kiipeilytelineessä.
 • Mikäli koulun piha-alueelle tulee moottoriajoneuvoja, on noudatettava erityistä varovaisuutta.
 • Ilmoitan kiusaamisesta ja tapaturmista välittömästi koulun henkilökunnalle.
 • Ilmoitan rikkoutuneesta välituntivälineestä tms. välittömästi koulun henkilökunnalle.
 • Polkupyörät säilytetään pyörätelineissä koulupäivän ajan.
 • Rullalaudat tms. säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetussa paikassa.
 • Koulun alueella on tallentava kameravalvonta

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
 • Kännykän on oltava äänettömällä koulupäivän ajan.
 • Kännykän käyttö on sallitua oppitunneilla vain opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa, toista loukkaamatta.
 • Koulun tietoverkkoa saa käyttää opiskelun yhteydessä opettajan luvalla.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • En tuo kouluun lailla kiellettyjä vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita mm. alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia, tulentekovälineitä jne.

Kurinpito
 • Opettajat antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä siitä, miten on käyttäydyttävä kussakin tilanteessa
 • Kiva-koulu-toimintatapa
 • Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa.
 • Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään.
 • Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
• Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.Rehtori
tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
• Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille tai muulle lailliselle edustajalle.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedottaminen

Riihivalkaman koulun (yhdessä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa laadituista) järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun peda.net-sivuilla järjestyssäännöt-osiossa. Lisäksi koulun säännöt (jotka perustuvat koulun järjestyssääntöihin) ovat esillä koulun ilmoitustauluilla ja opettajanhuoneessa kaikkien koulun oppilaiden, opettajien, vanhempien ja koulun muun henkilökunnan luettavissa.

Järjestyssääntöjen seurantatavat

Jokainen luokka käy opettajan johdolla läpi laaditut järjestyssäännöt. Yhdessä oppilaiden kanssa pohditaan järjestyssääntöjen soveltamista koulun arkityöhön ja käytäntöön.
Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan koko lukuvuoden ajan ja ne voidaan ottaa tarkasteluun esimerkiksi huoltajailtojen ja muiden huoltajatapaamisten yhteydessä. Järjestyssäännöt tarkistetaan aina uuden lukuvuoden alkaessa ja sääntöihin tehdään tarvittavat muutokset.

Riihivalkaman koulun järjestyssäännöt lukuvuosi 2022-2023 (sis. lakipykälät)

YLEISTÄ

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

( PeL 29§ 4. mom.)

Edellä 4. momentissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä 2. momentissa tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. ( PeL 29§ 5. mom.))

Oppilaan tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä myös silloin, kun kukaan ei ole häntä suoraan valvomassa.

Näiden järjestyssääntöjen keskeisistä sisällöistä on laadittu luokan ”Huoneentaulu”. Yksityiskohtaisemmin käytäntöjä kuvataan koulun tapakasvatussuunnitelmassa.

KOULUMATKAT

Suositellaan, että pyöräillessä käytetään pyöräilykypärää ja turvaliiviä. Koulumatkoilla noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä. Koska koulumatkalla joudutaan kulkemaan osittain ajoradan puolella, kuljetaan ehdottomasti peräkkäin. Kävellessä koulumatkoja käytetään myös turvaliiviä.

Koulumatkat eivät kuulu kouluaikaan ja vaikka oppilailla onkin koulumatkoilla kunnan ottama vakuutusturva, he eivät ole opettajien valvontavelvollisuuden tai kurinpitovallan piirissä. Vakuutusturva kattaa ainoastaan koulun ja kodin välisen matkan, ei esim. kaverille kylään menoa koulun jälkeen. Tarpeettoman aikainen saapuminen ja tarpeeton viivyttely koulun alueella on kielletty.

Taksiin ja linja-autoon noustaan siihen tarkoitetusta paikasta ajoneuvoa varoen. Koulukyydityksessä noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

KOULUN ALUE

Koulun alueella tarkoitetaan koulun pihaa ja urheilukentän aluetta. 2-tien suuntaisen rinteen käyttö on sallittua vain aikuisen luvalla. Välituntivalvonnan vuoksi koulun takana sijaitsevalle alapihalle menemiseen tarvitaan opettajan lupa. Alapihalla liikkuminen on sallittu ainoastaan siirtymiseen välituntialueelle. Lähiliikuntapaikalla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Mikäli oppilas lähtee luvatta koulun alueelta rehtorin tai opettajan on ilmoitettava välittömästi huoltajalle asiasta. Huoltajan pitää heti ilmoituksen saatuaan järjestää oppilas takaisin kouluun tai muuten varmistaa koululle, että oppilas on löydetty.

KOULUAIKA

Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukaiset oppitunnit välitunteineen sekä työsuunnitelmassa määritelty muu toiminta.

OPPITUNNIT

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

( PeL 30§ 1. mom.§ ).

Opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. ( PeA 3§ 4. mom ).

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. ( PeL 3§ 2. mom )

VÄLITUNNIT

Välitunnit vietetään ulkona koulun alueella. Opettaja voi antaa luvan olla sisällä. Ulkovälitunnin pakkasraja on -15 astetta tai vallitsevan sään mukaan. Välitunnin aikana asiaton oleskelu wc-tiloissa, sisällä tms. ei ole sallittua. Välituntien aikana ja muutoinkin on kivien, käpyjen, lumipallojen ja muun vastaavan heittäminen yleisen turvallisuuden vuoksi kielletty. Keinuista hyppiminen ja tavaroiden heittäminen on kielletty. Mikäli koulun piha-alueelle tulee moottoriajoneuvoja, on noudatettava erityistä varovaisuutta. Koulun alapiha ei ole välituntialuetta.

OPPILAAN VELVOLLISUUDET

(PeL 35§ 1.-4.mom.)

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingon- korvauslaissa(412/1974) Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.(30.12.2013/1267)

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä. (30.12.2013/1267)

TYÖRAUHA, KURINPITO

PeL35 a § (30.12.2013/1267)

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Kasvatuskeskustelussa määritellään jatkoseuraamukset, esim. jälki-istunto, mattipalaveri tai lastensuojeluilmoitus.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. (30.12.2013/1267)

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.(30.12.2013/1267)

Kaikki ovat vastuussa turvallisen opiskeluympäristön säilymisestä. Häiritsevä käyttäytyminen, kiusaaminen, loukkaava, vaarallinen ja vilpillinen toiminta sekä ruma kielenkäyttö on ehdottomasti kiellettyä. Opettajat antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä siitä, miten on käyttäydyttävä kussakin tilanteessa.

Tervehdykset, ulko-oven avaaminen aamuisin koulun henkilökunnalle ja vierailijoille ja ruoasta kiittäminen kuuluvat koulun jokapäiväisiin käytöstapoihin.

Oppilaan tulee käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta ja hänelle annettua opetusmateriaalia. Tapaturman tai muun vahingon sattuessa on asiasta välittömästi ilmoitettava lähimmälle henkilökuntaan kuuluvalle.

PeL 36§

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan osallistuminen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

PeL36 a § (13.6.2003/477)

Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n 1 ja 2 momentissa ja 32 §:ssä säädetään, ja lisäksi, mitä jäljempänä 4 momentissa säädetään.

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen.

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään.

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 36 §:n 2–4 momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun rehtori.(30.12.2013/1267)

36 b § (13.6.2003/477)

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

36 c § (13.6.2003/477)

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun

Sinä aikana, jolloin oppilasta vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä.

Jos tuomioistuin on vapauttanut oppilaan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perusteella, jota ei ole katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti.

Jos tuomioistuin on tuominnut oppilaan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Oppilas saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se oppilaan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

36 d § (30.12.2013/1267)

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

36 e § (30.12.2013/1267)

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.

Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

36 f § (30.12.2013/1267)

Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset periaatteet

Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa.

Edellä 36 d §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.

36 g § (30.12.2013/1267)

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Opettajan tai rehtorin 36 d §:n perusteella haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.

Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata.

36 h § (30.12.2013/1267)

Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu kurinpitorangaistus tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi 36 §:n 2 tai 3 momentin nojalla, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa 36 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden jälkeen.

36 i § (30.12.2013/1267)

Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen

Opetuksen järjestäjän tulee seurata 35 a, 36, 36 b, 36 d ja 36 e §:n mukaisten toimenpiteiden käyttöä ja niiden kehittymistä.

KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ JA SÄILYTYS

Kulkuvälineet jätetään niille varattuihin paikkoihin. Koulu ei ole velvollinen vahingonkorvauksiin varkaustapauksissa. Välituntien aikana ei ajeta polkupyörillä, säilytysalueella/-telineillä ei myöskään oleskella.

VAPAA-AIKA

Koululla tai lähiliikuntapaikalla tapahtuvassa vapaa-aikatoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Lähiliikuntapaikan kentällä pyöräily ja mopoilu on ehdottomasti kiellettyä.

MUU TOIMINTA

Koulutyötä häiritsevää tai kaupallista mainontaa ei koulussa saa julkaista tai levittää.

POISSAOLOT

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

( PeL 26§ 2. mom. )

Mikäli oppilas jää kouluun saapumatta, on hänen huoltajansa velvollinen ilmoittamaan poissaolosta ensimmäisenä päivänä oppilaan omalle opettajalle. Etukäteen tiedettyyn 1-5 päivän poissaoloon luvan antaa luokanopettaja ja yli viiden päivän poissaoloon tarvitaan koulunjohtajan lupa. Jos oppilas on poissa yli kolmekymmentä tuntia tulee selvittää poissaolojen syy huoltajilta. Asia kasitellään tarvittaessa mat-palaverissa. (Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma)

TUPAKOINTI JA PÄIHTEET

Tupakointi, sähkötupakointi ja nuuskaaminen koulussa ja sen alueella on kielletty. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana.

KOULURUOKAILU

Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria (PeL 31§ 2. mom.).

Ruokailussa noudatetaan annettuja ohjeita ja hyviä tapoja.

MATKAPUHELIN

Matkapuhelimia ja tabletteja tms. voidaan käyttää opettajan luvalla, jos opetustilanne sitä vaatii. Oppilas voi soittaa huoltajalle luvan pyydettyään. Muutoin puhelin tulee pitää äänettömänä koulupäivän ajan.

Koulu ei ole vahingonkorvausvelvollinen mahdollisissa vahinko- tai varkaustapauksissa.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

 • Järjestyssäännöistä tiedottaminen

Riihivalkaman koulun (yhdessä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa laadituista) järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun peda.net-sivuilla järjestyssäännöt-osiossa. Lisäksi koulun säännöt (jotka perustuvat järjestyssääntöihin) ovat esillä koulun ilmoitustauluilla ja opettajanhuoneessa kaikkien koulun oppilaiden, opettajien, vanhempien ja koulun muun henkilökunnan luettavissa.

 • Järjestyssääntöjen seurantatavat

Jokainen luokka käy opettajan johdolla läpi laaditut järjestyssäännöt. Yhdessä oppilaiden kanssa pohditaan järjestyssääntöjen soveltamista koulun arkityöhön ja käytäntöön.

Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan koko lukuvuoden ajan ja ne voidaan ottaa tarkasteluun esimerkiksi vanhempainiltojen ja muiden vanhempaintapaamisten yhteydessä. Järjestyssäännöt tarkistetaan aina uuden lukuvuoden alkaessa ja sääntöihin tehdään tarvittavat muutokset.

Nämä järjestyssäännöt on käsitelty oppilaskunnan hallituksessa 24.8.2022. Todettiin, että lyhennelmä on tarpeellinen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä