stVASU

Steinerpedagogisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

  • "Olennaisin tekijä pienten lasten parissa tapahtuvassa työskentelyssä on kasvattajan sisäinen asenne ja toiminta, jotka muodostavat tärkeän esimerkin lapsen jäljittelevälle toiminnalle ja oppimiselle. Steinerpedagoginen varhaiskasvatus ottaa huomioon alle kouluikäisille lapsille tyypilliset kehitysvaiheet. Niihin kuuluvat tahtoon perustuva, fyysis-painotteinen toiminta, joka luonnehtii lapsen kolmea ensimmäistä ikävuotta. Varhaisvuosien keskivaihetta puolestaan kuvastaa erityisesti sille ominainen mielikuvitusleikki, minkä jälkeen kehitys etenee kohti esikouluikäisen kognitiivisempaa, oppimispainotteista lähestymistapaa maailmaan."

Steinerpedagoginen varhaiskasvatussuunnitelma

Perustuen Opetushallituksen määräykseen 39/011/2016
Steinerpedagogisen varhaiskasvatussuunnitelman on toimittanut Maija Pietikäinen yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaoston kanssa.


HUOM: Alla olevat linkit vievät google dokumenttiin, josta stVASUn voi myös lukea. Siellä ovat näkyvissä myös lukuisat alaviitteet lähdeaineistoon ja lainsäädäntöön!

Sisältö

  1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus

1.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

1.4 Paikallisesti päätettävät asiat

2.Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

  • Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

2.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua

2.4 Arvoperusta

2.5 Oppimiskäsitys

2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus 18

2.7 Laaja-alainen osaaminen

2.8 Paikallisesti päätettävät asiat

3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet

3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

4. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys

4.2 Pedagoginen dokumentointi

4.3 Monipuoliset työtavat

4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä

4.5 Oppimisen alueet

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia

4.7 Paikallisesti päätettävät asiat

5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana

5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana

5.5 Paikallisesti päätettävät asiat

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva varhaiskasvatus

6.1 Paikallisesti päätettävät asiat

7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

7.2 Paikallisesti päätettävät asiat

LÄHTEET